pumkin

Wrth i Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt brysur agosáu, mae'r Cyngor unwaith  eto'n gweithio gyda phartneriaid er mwyn hyrwyddo Ymgyrch Bang, i sicrhau bod modd i bawb gael hwyl gan aros yn ddiogel. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae llawer o bobl fregus yn ein cymunedau yn ystod yr adeg brawychus ac anodd yma, ac rydyn ni'n gofyn i bobl sy'n dathlu Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt i fod yn effro i hyn. 

“Mae hwyl yn golygu rhywbeth gwahanol i bawb. Byddwn ni'n gweithio gyda'n partneriaid yng ngwasanaethau Heddlu a Thân ac Achub De Cymru, gan annog ein preswylwyr i fod yn ystyriol ac yn barchus i bob aelod o'r gymuned." 

Fydd ymddygiad gwrthgymdeithasol ddim yn dderbyniol yn ystod Ymgyrch Bang. Mae siopau lleol hefyd yn cael eu hannog i beidio â gwerthu blawd neu wyau i blant ar eu pen eu hunain yn ystod y cyfnod yma.

Noson Tân Gwyllt ac Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

Yn rhan o Ymgyrch Bang, mae posteri a thaflenni newydd wedi'u cynhyrchu, gan gynnwys poster 'Dim Galwr os gwelwch yn dda' yn gofyn i'r rhai sy'n gofyn am 'Losin neu Lanast' i beidio â galw. Mae Carfanau Plismona Lleol yn eu dosbarthu ac mae modd eu lawrlwytho yma hefyd

Rydyn ni'n annog unrhyw un sydd â phryder am Galan Gaeaf neu Noson Tân Gwyllt  i gysylltu â'u Carfan Blismona Leol. I roi gwybod am unrhyw ddigwyddiad, ffoniwch 101 a ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Awgrymiadau ar gyfer Noson Tân Gwyllt ddiogel:

  • Arddangosfa drefnus yw'r ffordd fwyaf diogel i fwynhau tân gwyllt
  • Os ydych chi'n trefnu'ch arddangosfa eich hun, cadwch goelcerthi yn fach. Adeiladwch goelcerth  i ffwrdd o dai, garejys, siediau, ffensys, ceblau uwchben, coed, llwyni a cherbydau
  • Ceisiwch osgoi yfed alcohol wrth reoli coelcerth neu dân gwyllt ac yn enwedig wrth oruchwylio plant
  • Dim ond plant dros bump oed ddylai ddefnyddio ffyn gwreichion. Rhaid goruchwylio plant ar bob adeg
  • Mae'n drosedd gwerthu neu roi tân gwyllt i unrhyw un dan 18 oed. Gallwch dderbyn dirwy neu cgel eich carcharu am brynu neu ddefnyddio tân gwyllt yn anghyfreithlon
  • Mae hefyd yn drosedd cynnau tân gwyllt mewn man cyhoeddus 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 5th Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.