Cllr Bevan at Coedy Ely - October 2019-1

Mae'r Cyngor wedi sicrhau cyllid Ewrop gwerth £2.58miliwn er mwyn creu uned busnes fodern o ansawdd ar hen safle glofa Coed-elái. Cafodd hyn ei gadarnhau yn rhan o gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw. 

Cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit Jeremy Miles, y Gweinidog sy'n gyfrifol am gyllid UE yng Nghymru, y newyddion ddydd Mercher, 9 Hydref. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i adeiladu uned busnes 30,000 troedfedd sgwâr gyda swyddfeyddd ar blot 2.15 erw ar Lwyfan Canol y safle 15 erw ehangach. Llywodraeth Cymru sy'n berchen ar y tir ac mae wedi'i nodi ar gyfer datblygu yn rhan o'r Cynllun Datblygu Lleol.

Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn arwain ar y datblygiad yma gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Mae'r ddau bartner yn buddsoddi £675,000 yn ogystal â'r cyllid UE a gafodd ei gyhoeddi heddiw – sef cyfanswm o £3.93miliwn o gyllid.

Bydd y cynllun yn helpu i ddatblygu swyddfeydd busnes modern yng Nghoed-elái, i gydfynd â'r buddsoddiad parhaus yng nghoridor yr A4119 a Phorth Cwm Rhondda – wedi'i nodi gan Aelodau Cabinet RhCT fel Ardal Cyfleoedd Strategol gyda photensial mawr ar gyfer twf economaidd a datblygu.

Mae gwaith i ddarparu uned busnes fodern yng Nghoed-elái wedi'i amserlenni yn yr wythnosau nesaf, ar ôl penodi contractwr. Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith yn dod i ben ar ddiwedd hydref 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Rydw i'n hapus iawn gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru heddiw, wrth i'r Cyngor groesawu'r cyllid sylweddol yma gwerth £2.58miliwn i adfywio elfen fawr o hen safle glofa Coed-elái. Mae'r tir yn esiampl o leoliad strategol mae angen ei ddatblygu ac mae'n hanfodol bod y Cyngor yn cyflawni twf economaidd trwy wneud safleoedd o'r fath ar gael.

"Bydd yr uned busnes fodern yn targedu cwmnïau mawr mae modd iddyn nhw greu cyfleoedd gwaith parhaol ac o ansawdd. Mae'r cynllun yma felly'n enghraifft o'r Cyngor yma'n cyflawni'i uchelgeisiau ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, trwy annog datblygiad busnes ac economaidd mewn ardaloedd o bwys strategol, wedi'u nodi'n Ardaloedd Cyfleoedd Strategol gan y Cabinet.

"Mae'r Cyngor hefyd yn gwneud cynnydd da o ran ei fwriad i gyflawni cynllun mawr y Priffyrdd dafliad carreg o safle'r lofa yng Nghoed-elái – cynllun deuoli'r A4119 rhwng Coed-elái ac Ynysmaerdy yn y dyfodol – a fydd yn gwella llif traffig yn ystod cyfnodau teithio prysuraf. Ym Medi 2019, dyrannodd y Cabinet filiwn bellach tuag at y cynllun deuoli, ar gyfer gwaith dylunio ac arolygu pellach – gan ddod â chyfanswm y cyllid ar gyfer y cynllun yma i £4.7miliwn.

Llywodraeth Cymru sy'n berchen ar safle'r hen lofa yng Nghoed-elái, ac efallai y bydd preswylwyr wedi sylwi ar weithgarwch parhaus gan gontractwr a gafodd ei benodi gan Lywodraeth Cymru i gynnal gwaith seilwaith ar y safle ehangach. Bydd y cynllun sy'n cael ei arwain gan y Cyngor yn meddiannu un o'r tair ardal ar y safle, ac mae disgwyl i'r gwaith gychwyn yn yr wythnosau nesaf."

Ychwanegodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, Jeremy Miles: "Bydd datblygiad busnes Coed-elái yn sefyll wrth y porth i Gymoedd y Rhondda. Bydd yn gwasanaethu’r economi ranbarthol trwy ddarparu unedau diwydiannol modern ar gyfer busnesau newydd a rhai sy wedi'u hen sefydlu a sicrhau swyddi tymor hir i drigolion lleol, gan ysgogi twf yn ardal flaenoriaeth Rhondda Cynon Taf.

"Bydd y prosiect newydd yma'n helpu i fynd i'r afael ag effaith colli safle cyflogaeth mawr yn yr ardal. Bydd yn denu busnesau diwydiannol ysgafn newydd i Gymoedd y Rhondda, ac yn darparu cyfleusterau mawr eu hangen a fydd yn annog busnesau bach a chanolig lleol i ehangu a gwella'u cynhyrchiant. Bydd hefyd yn creu swyddi diogel newydd yn y tymor hir, gan roi dewisiadau i drigolion lleol yn y pen draw a rhoi cyfle iddyn nhw roi'r gorau i dderbyn budd-daliadau a chamu i'r farchnad lafur.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i greu Cymru sy'n fwy ffyniannus, a chreu lle diogel i fyw a gweithio ynddo. Mae cyllid UE yn cefnogi pobl Cymru ar lawr gwlad, a bydd y cynllun yma'n creu cyfleoedd lleol a fydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau'r bobl sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf a helpu i ddiogelu'r economi ranbarthol."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.