Yn dilyn buddsoddiad o £300,000, mae campfa Hamdden am Oes a stiwdio droelli newydd sbon Canolfan Hamdden Sobell bellach ar agor, ac mae modd i chi gael eich sesiwn gyntaf yno AM DDIM!

Mae ystod fawr o offer Technogym newydd wedi'i osod yn y ganolfan yn Aberdâr ac mae'r hen ardal droelli a oedd yng nghornel y gampfa, nawr wedi symud i'w stiwdio bwrpasol ei hun, gan wneud lle i orsaf OMNIA enfawr.

Cafodd dros £300,000 ei fuddsoddi i brynu offer newydd ac i ad-drefnu’r gampfa boblogaidd. O ganlyniad i hyn, mae yna ardal ffitrwydd sy'n fodern, yn olau ac sydd â’r offer a’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y gorau o’u hymarfer. 

Mae Technogym Skill Mill, Omnia, Excite Climb, Excite Synchro ac ystod enfawr o offer cardio, cryfder a phwysau nawr ar gael yn y cyfleuster yma sydd wedi'i ailwampio.

Yn y cyfamser yn y stiwdio droelli, mae 23 o feiciau newydd sbon. Yma, bydd dyluniad a golau'r ystafell yn caniatáu i gwsmeriaid fwynhau ac ymgolli mewn profiad rhyngweithiol ble mae modd iddyn nhw gystadlu yn erbyn ei gilydd neu yn erbyn eu perfformiadau gorau personol eu hunain.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae Canolfan Hamdden Sobell yn un o'n cyfleusterau Hamdden am Oes fwyaf poblogaidd, sy'n gwasanaethu tref Aberdâr a thu hwnt.

“Mae dros 2,000 o bobl o bob oed yn teithio i ddefnyddio’r ganolfan, felly mae’n hanfodol ein bod yn parhau i uwchraddio a moderneiddio’r cyfleusterau yn unol ag anghenion a disgwyliadau ein cwsmeriaid.

“Mae'r buddsoddiad o £300,000 wedi creu campfa fwy o faint gyda'r offer a'r dechnoleg ffitrwydd ddiweddaraf, ynghyd â chynnig gorsaf OMNIA a stiwdio bwrpasol ar gyfer troelli, sef un o'n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd.

“Mae hyn yn sicr yn golygu bod Canolfan Hamdden Sobell, sydd hefyd yn cynnig ystod enfawr o ddosbarthiadau ffitrwydd, pwll mawr a phwll deifio hyfryd, a chyrtiau chwaraeon dan do, yn darparu un o gyfleoedd hamdden gorau'r ardal.

“Rydyn ni mor siŵr o hyn, fel ein bod ni’n cynnig cyfle i bawb sydd ddim ar hyn o bryd yn aelod Hamdden am Oes fwynhau eu sesiwn gyntaf yn y gampfa newydd am ddim.

“Rydyn ni bellach wedi sicrhau buddsoddiad sylweddol ym mhob un o'r canolfannau hamdden sy'n eiddo i'r Cyngor ar draws Rhondda Cynon Taf, er mwyn cefnogi ein nod o greu Bwrdeistref Sirol iach a heini.

"Mae ein dull yn sicr wedi talu ar ei ganfed gyda mwy a mwy o bobl yn ymuno â'r cynllun Hamdden am Oes.

“Mae Hamdden am Oes yn hawdd a chyfleus dros ben. Mae modd ichi ddefnyddio'ch aelodaeth ar draws pob un o'n naw canolfan Hamdden am Oes, gan ddibynnu ar ble rydych chi neu beth rydych chi am ei wneud.

"Mae dros 250 o ddosbarthau ffitrwydd yn cael eu cynnig o fore gwyn tan nos, yn ogystal â defnydd diderfyn o'r pyllau nofio a'r cyfleusterau chwaraeon dan do.

“Mae aelodaeth hefyd yn cynnwys hyfforddiant ymsefydlu yn y gampfa a chefnogaeth hyfforddwyr campfa proffesiynol, sy wedi cael hyfforddiant. Eto, fel aelod, mae modd i chi fynd i unrhyw un o'n campfeydd mor aml ag y dymunwch.

“Rydyn ni'n cynnig aelodaeth ratach ar gyfer y rheiny dan 18 oed neu dros 60 oed ac mae gostyngiadau hefyd ar gyfer y rheiny sydd ar fudd-daliadau penodol.

“Mae'r sesiwn gyntaf am ddim er mwyn i chi weld drosoch chi'ch hun yr hyn sydd gyda ni i'w gynnig yma yn Hamdden am Oes, heb orfod ymrwymo i unrhyw beth.”

Dilynwch Ganolfan Hamdden Sobell ar Facebook i gael newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf am y Ganolfan. Mae gan Hamdden am Oes gyfrif Facebook, Twitter ac Instagram hefyd i'ch atgoffa o'r newyddion a'r cynigion hamdden diweddaraf.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.