conference

Mae'r Cyngor wedi cynnal ei gynhadledd Gofal Plant a Chwarae gyntaf ar y cyd i ymgysylltu â darparwyr lleol, ac yn rhan o hynny, lansiodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ar gyfer y Cynnig Gofal Plant.

Cynhaliodd swyddogion Gofal Plant a Chwarae'r achlysur yng Nghanolfan Plant Rhydfelen Ddydd Sadwrn, 21 Medi (10am-2pm), yn rhan o'r bartneriaeth rhwng y ddwy adran yma o'r Cyngor.

Pwrpas y gynhadledd ddydd Sadwrn oedd ymgysylltu â darparwyr, a chyflwyno'r newyddion diweddaraf ar ddatblygiadau yn y sector yn Rhondda Cynon Taf ac ar draws Cymru. Roedd hefyd yn gyfle i ddarparwyr lleol roi adborth i'r Cyngor ynglŷn â'r cymorth ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw.

I ddechrau, cyflwynodd carfan Gofal Plant y Cyngor, carfan Chwarae'r Cyngor, a Chwarae Cymru y newyddion diweddaraf cyn i'r 45 o gyfranogwyr fynd i weithdai gwahanol yn ymwneud â chymorth i fusnesau ac anghenion hyfforddiant. Yn ystod y prynhawn, cafodd dwy sesiwn ryngweithiol eu cynnal ar yr un pryd, a oedd yn rhoi'r cyfle i'r cyfranogwyr ddysgu rhagor am sut byddai modd iddyn nhw ddefnyddio chwarae peryglus yn eu lleoliadau.

Yn ystod yr achlysur yma, cafodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ar gyfer y Cynnig Gofal Plant ei lansio. Yn dilyn cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi sicrhau mwy na gwerth £150,000 o gyllid i gefnogi cynlluniau gofal plant sy'n gweithredu yn Rhondda Cynon Taf, er mwyn iddo ddarparu'r Cynnig Gofal Plant yn well. 

Rydyn ni'n gwahodd ceisiadau grant o leoliadau gofal plant sy'n dymuno ymgymryd â gwaith cyfalaf hanfodol neu sydd eisiau prynu offer. Bwriad y grant yw galluogi lleoliadau i gynyddu nifer y lleoedd Cynnig Gofal Plant sydd ar gael a/neu wella safon y cyfleusterau i'r plant hynny sy'n manteisio ar y Cynnig. Gall y lleoliadau gyflwyno cais am £10,000 (yr un) ar y mwyaf, gan ddibynnu ar faint a math y lleoliad gofal plant.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: “Rwy’n hapus iawn bod y gynhadledd Gofal Plant a Chwarae gyntaf wedi bod yn llwyddiant a hefyd bod nifer uchel o gyfranogwyr yn bresennol ynddi. Rydyn ni'n gobeithio y bydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yn flynyddol.

"Mae swyddogion y garfan Gofal Plant a'r garfan Chwarae yn y Cyngor yn cydweithio'n agos â'i gilydd - gan gydnabod y gall llawer o ddarparwyr gofal plant lleol gynnig chwarae mynediad agored a'r cynllun atgyfeirio 'Gofal i Chwarae'. Roedd yr achlysur ddydd Sadwrn yn gyfle gwych i ymgysylltu â darparwyr lleol, darganfod pa gymorth ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw, a chryfhau ein perthynas â nhw.

“Yn ystod yr achlysur, cafodd y cynllun Grantiau Cyfalaf Bach ei lansio fel bydd modd i ddarparwyr lleol gyflwyno cais am hyd at £10,000 er mwyn gwella'u lleoliadau, yn rhan o Gynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru - sydd, ers Medi 2018, wedi bod ar gael i bob ardal yn Rhondda Cynon Taf yn dilyn cyfnod peilot lleol.

“Byddwn i'n annog pob rhiant cymwys sydd ddim yn manteisio ar y Cynnig ar hyn o bryd i fynnu rhagor o wybodaeth amdano. Does dim anfanteision cudd o gwbl. A dweud y gwir, mae llawer o fanteision - bydd yn helpu rhagor o rieni i gael y cyfle i weithio a fydd, yn ei dro, yn atgyfnerthu'r economi ac yn lleihau anghydraddoldebau trwy gael gwared ar rai o'r rhwystrau sy'n atal rhieni rhag dychwelyd i'r gwaith."

I gael rhagor o fanylion ar y Cynnig Gofal Plant, a sut i gyflwyno cais, ewch i: https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ChildrenandFamilies/ChildcareTeam/ChildcareTeam.aspx.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.