Llanharan bypass 3

Cyn bo hir, bydd ymchwiliadau daear sylweddol yn cychwyn fel rhan bwysig o'r cam dylunio ar gyfer cynllun Ffordd Osgoi Llanharan.

Ym mis Medi 2019, cytunodd Aelodau'r Cabinet ar lwybr terfynol ar gyfer y cynllun priffordd - wedi'i lywio gan ymgynghoriad cyhoeddus yn gynnar yn 2019, a oedd yn cynnwys arddangosfeydd yn Llanharan a Bryn-cae. Cytunodd yr aelodau ar un o'r ddau lwybr arfaethedig ar gyfer rhan ddwyreiniol y ffordd osgoi.

Bydd rhan ddwyreiniol y ffordd osgoi yn 1.6 cilomedr o hyd, a bydd yn cynnwys llwybr cerdded / beicio a rennir wrth ei ochr, i wella'r ddarpariaeth Teithio Llesol.

Yn yr wythnos sy'n dechrau 14 Hydref, bydd ymchwiliadau tir helaeth yn cael eu cynnal ar y safle, er mwyn llywio dyluniad y ffordd osgoi ymhellach. Mae'r broses yma wedi'i rhaglennu i bara hyd at wyth wythnos. Dydyn ni ddim yn disgwyl bydd y broses yn tarfu ar drigolion.

Mae'r Cyngor wedi penodi'r contractwr Quantum i gael mynediad i'r tir ac ymgymryd â thyllau turio, ffosydd prawf a phyllau prawf. Bydd y gweithgaredd yma'n casglu data geodechnegol perthnasol, sy'n ofynnol ar gyfer cam dylunio nesaf y cynllun.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Mae Ffordd Osgoi Llanharan yn gynllun priffyrdd pwysig, ac un mae'r Cyngor wedi gwneud ymrwymiad i'w gwblhau yn y dyfodol agos. Bydd y Cyngor yn creu cyswllt newydd rhwng Llwybr i'r Gymuned #Llantrisant ac ystad dai Green Park. Bydd y gwaith fydd yn cychwyn ar 14 Hydref yn cynnwys clirio llystyfiant, adeiladu llwybrau troed, gosod ffensys ac arwyddion newydd - a tharfu cyn lleied â phosib ar drigolion a defnyddwyr y llwybrau cymunedol.

“Bydd y ffordd osgoi hefyd yn lleihau'r tagfeydd traffig sy'n digwydd ar hyn o bryd ar yr adegau prysuraf mewn cymunedau cyfagos. Bydd trigolion Dolau, Bryn-cae a Llanharan yn elwa o amseroedd teithio is.

“Roedd penderfyniad y Cabinet i gytuno ar y llwybr ffordd osgoi yn garreg filltir bwysig i'r cynllun, ac rydw i'n falch ei fod yn cael ei ddilyn yn gyflym gan ymchwiliadau daear sylweddol ar y safle. Bydd hyn yn llywio cam dylunio parhaus y cynllun, wrth i Swyddogion weithio tuag at gyflwyno cais cynllunio y flwyddyn nesaf. ”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 10th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.