Headteacher of the Year

Mae pennaeth ysgol yn Rhondda Cynon Taf wedi ei choroni'n Bennaeth y Flwyddyn mewn seremoni wobrwyo flynyddol ar gyfer y DU cafodd ei chynnal yn Llundain. 

Cipiodd Rhian Morgan Ellis, pennaeth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda deitl Pennaeth Ysgol Uwchradd y Flwyddyn yn y DU. 

Roedd beirniaid Gwobrau Addysgu Pearson yn cydnabod yr holl waith caled y mae Mrs Ellis wedi ei wneud yn yr ysgol dros y 30 mlynedd diwethaf, yn enwedig ers iddi ddod yn bennaeth yn 2010. 

Fe wnaethon nhw ddweud bod Ysgol Gyfun Cwm Rhondda "wedi mynd o nerth i nerth, ond wedi parhau i fod yn rhan annatod o'r gymuned gydag ymdeimlad cry o hunaniaeth Gymreig" dan ei harweinyddiaeth. 

Nododd y beirniaid hefyd ei bod hi wedi ysbrydoli nifer o ddisgyblion i ddod yn athrawon eu hunain. Mae cyfanswm o 24 o gyn-ddisgyblion bellach yn gweithio yn yr ysgol. 

Roedd Rhian Morgan Ellis yn un 13 o athrawon ledled y wlad a gafodd eu hanrhydeddu yn enillwyr yng Ngwobrau Addysg Pearson 2019, am eu gwaith ysbrydoledig ym myd addysg. 

Dywedodd y beirniaid fod Rhian Morgan Ellis wedi “adeiladu perthnasoedd iach o fewn ac ar draws cymunedau, ac yn hyrwyddo positifrwydd a hunan-barch ar bob achlysur. 

“Mae hi wedi treulio dros 30 mlynedd yn sicrhau bod pobl ifainc yn derbyn yr addysg orau bosibl ac yn benderfynol fydd unrhyw blentyn ddim yn methu.  Fel arweinydd, mae Rhian yn adnabyddus am ei gwerthoedd a'i hegwyddorion diwyro, ei optimistiaeth a'i gwytnwch. ” 

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: “Hoffai’r Cyngor longyfarch Rhian Morgan Ellis - mae hi yn arweinydd trawsnewidiol sy'n cael ei disgrifio gan gydweithwyr yn berson cynnes, dibynadwy ac ysbrydoledig. 

“Yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, mae hi wedi creu ysgol lwyddiannus, ddwyieithog a chynhwysol, gyda’r iaith, diwylliant a threftadaeth Gymraeg wrth galon ei gweledigaeth a'i hangerdd. 

“Mae ei gweledigaeth ar gyfer y dyfodol wedi troi syniadau yn straeon o lwyddiant, gan sicrhau bod ei hysgol yn rhagori ar bob lefel, a bod yr holl waith a'r arweinyddiaeth yma'n cael eu cydnabod yng Ngwobrau Addysgu Pearson y DU 2019.” 

Roedd y noson wobrwyo yn dathlu ei phen-blwydd yn 21 oed eleni a chafodd ei chynnal yn y Roundhouse yn Camden. Cafodd y noson ei chyflwyno gan Sean Fletcher, sy'n wyneb cyfarwydd ar raglenni chwaraeon ITV a Good Morning Britain a Tina Daheley, newyddiadurwr sy'n cyflwyno rhaglen frecwast y BBC yn ogystal â Countryfile a rhaglenni ar Radio 2.

Mae Gwobrau Addysgu Pearson 2019 yn dathlu'r athrawon gorau ledled y DU ac maen nhw wedi'u henwebu gan ddisgyblion, rhieni a chydweithwyr.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Tachwedd 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.