TRANSPORT-FOR-WALES-CARD

Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cynnal sesiynau arbennig yn Llyfrgelloedd y Fwrdeistref Sirol lle bydd staff ar gael i helpu trigolion i adnewyddu eu cardiau bws drwy wefan Trafnidiaeth Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno Cerdyn Teithio Rhatach newydd ar hyd Cymru erbyn 31 Rhagfyr 2019. Bydd y cardiau bws gwyrdd yn gweithio tan y dyddiad yma. Mae modd gwneud cais i adnewyddu cardiau ar-lein ar https://tfw.gov.wales/cy/cerdynteithio.

Mae adnewyddu eich cerdyn bws ar-lein yn dasg syml. Dyma'r ffordd orau i Drafnidiaeth Cymru roi'ch cerdyn newydd i chi, ac mae modd i chi ofyn i rywun rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw i wneud cais ar eich rhan drwy ddefnyddio'r porth ar-lein.

Mae'r Cyngor wedi trefnu cynnal nifer o sesiynau lle mae cymorth wyneb yn wyneb ar gael i'r rhai sy'n methu gwneud cais ar-lein. Mae'r sesiynau'n cynnwys:

  • Diwrnodau i gynnig cymorth ymhob un o Lyfrgelloedd y Cyngor bob dydd Mawrth, gan ddechrau ar 8 Hydref. Bydd help ar gael yn ystod oriau agor arferol y Llyfrgell. I ddod o hyd i'ch Llyfrgell leol a'i oriau agor, ewch i www.rctcbc.gov.uk/llyfrgelloedd. Bydd y sesiynau yma bob dydd Mawrth yn cyd-fynd gyda sesiynau Dydd Gwener Digidol, sy'n cael eu cynnal bob dydd Gwener yn y Llyfrgelloedd. Bydd cefnogaeth hefyd ar gael wrth Lyfrgell Symudol y Cyngor yn rhan o'i gwasanaeth arferol.
  • Achlysuron arbennig yng nghanol y trefi ym mis Tachwedd 2019. Bydd rhagor o fanylion am yr achlysuron hyn yn y gymuned - a fydd yn cael eu cynnal dros gyfnod o dair wythnos - yn cael eu rhannu gyda thrigolion lleol maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau rhaglen genedlaethol i gyflwyno 750,000 o gardiau bws newydd ar hyd Cymru, ac mae'r Cyngor yn awyddus i dawelu meddyliau trigolion lleol drwy gynnig help i'r rhai sy'n methu llenwi'r ffurflen gais am gerdyn ar-lein.

"Mae hyn yn cynnwys cymorth 'wyneb yn wyneb' mewn Llyfrgelloedd ar ddyddiau Mawrth a Gwener, gyda staff y Cyngor ar gael i helpu trigolion gyda gwneud cais ar-lein. Mae'r rhain yn dechrau ddydd Mawrth, 8 Hydref ac mae croeso i bawb.

"Rydyn ni hefyd wrthi'n trefnu achlysuron arbennig yng nghanol trefi'r sir dros gyfnod o dair wythnos ym mis Tachwedd. Bydd yr help sydd ar gael mewn llyfrgelloedd ar gael i'r gymuned yn ehangach. Bydd staff yno i helpu pobl i wneud cais drwy ddefnyddio teclynau symudol fydd ar gael ymhob achlysur.

"Mae digon o amser i gwblhau'ch cais chi, ac rydw i eisiau sicrhau ein trigolion bod eu cardiau bws gwyrdd presennol yn mynd i barhau i weithio tan 31 Rhagfyr."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.