Corporate plan CYM - Copy

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor ymgynghori â thrigolion ynghylch drafft y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2024 ('Gwneud Gwahaniaeth').

Bu Adroddiad yng nghyfarfod y Cabinet ddydd Iau (17 Hydref) yn gofyn i'r Aelodau ystyried y Cynllun drafft, sy'n gosod gweledigaeth ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn 2024 a'r cyfeiriad cyffredinol i'r Cyngor dros y pedair blynedd nesaf. Rhoddodd yr adroddiad ddiweddariad i'r Aelodau ar ddiwygiadau i'r Cynllun gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, yn dilyn trafodaethau ym mis Medi 2019.

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ddydd Iau, cyn bo hir bydd y Cyngor yn cynnal nifer o achlysuron ymgysylltu â'r cyhoedd mewn cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol sy'n cyd-fynd â'i ymgynghoriad blynyddol ar y Gyllideb. Bydd safle meicro pwrpasol yn cael ei lunio ar wefan y Cyngor, er mwyn i breswylwyr weld y Cynllun drafft a chael dweud eu dweud ar ei flaenoriaethau, sef, Pobl, Lleoedd a Ffyniant.

Bydd y broses hefyd yn cynnwys cyfranogiad gan rhanddeiliaid allweddol a nifer o fforymau, ynghyd ag ymgysylltu â staff yn fewnol. Bydd rhagor o fanylion am lansiad yr ymgynghoriad, a sut i gymryd rhan, yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: “Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor ymgynghori â thrigolion ar ail Gynllun Corfforaethol y Cyngor, 'Gwneud Gwahaniaeth', ar gyfer y cyfnod rhwng 2020 a 2024. Mae'n canolbwyntio ar tair prif flaenoriaeth - Pobl, Lleoedd a Ffyniant - gan adeiladu ar reolaeth ariannol ddarbodus a buddsoddiad sylweddol mewn meysydd allweddol, sydd wedu'u cyflawni hyd yma. 

“Ers i’r Cynllun Corfforaethol cyntaf gael ei gyhoeddi yn 2016, mae bron i £400 miliwn wedi’i fuddsoddi ar draws nifer o feysydd gwasanaeth pwysig. Mae'r rhain yn cynnwys £170 miliwn ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif, £85 miliwn ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth, £95 miliwn ar gyfer adfywio Canol Trefi ac asedau cymunedol, a £15 miliwn ar barciau, ardaloedd chwarae, canolfannau hamdden a chyfleusterau chwaraeon awyr agored.

“Er gwaethaf yr heriau ariannol sy'n parhau ar draws y sector cyhoeddus, mae modd bod yn hynod bositif am ddarpariaeth gyfredol Rhondda Cynon Taf ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein huchelgais ar gyfer y pedair mlynedd nesaf. Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o'r ardaloedd sy'n tyfu gyflymaf yn y DU, ac o ganlyniad mae ein Bwrdeistref Sirol yn gweld buddion cadarnhaol fel gostyngiad mewn diweithdra a nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, a mwy o bobl a oedd yn hawlio budd-daliadau yn awr yn dod o hyd i waith.

“Mae yna hefyd lawer o gyfleoedd cyffrous yn codi yn rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Metro De Cymru. Bydd y cynlluniau yma wedi'u cwblhau erbyn 2023 ac maen nhw'n sicr o gael effaith economaidd a chymdeithasol sylweddol a chadarnhaol ar gymunedau lleol. Bydd cyfle hefyd i ddarparu'r addysg orau posibl a chreu swyddi o'r newydd ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol.

“Mae'r Cynllun drafft unwaith eto'n uchelgeisiol ag ymagwedd gadarnhaol iddo, gyda'r nod o arloesi mewn byd sy'n gyflym newid. Mae cael amgylchedd glân a dymunol yn parhau i fod yn un o'n blaenoriaethau pennaf ni, yn ogystal a'n hymrwymiad bellach ni, nid yn unig i leihau ein hôl troed carbon ond i gyflawni ein targedau Net Zero. Byddwn ni hefyd yn parhau i fuddsoddi mewn seilwaith allweddol er mwyn creu cyfleoedd economaidd.

“Rwy'n annog preswylwyr i gymryd rhan a dweud eu dweud yn y broses ymgynghori gyhoeddus dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf. Bydd yr adborth rydyn ni'n ei dderbyn yn cael ei gasglu gan Swyddogion a'i ystyried gan y Cabinet ym mis Mawrth 2020, a bydd yn rhan allweddol o lunio a chwblhau'r Cynllun Corfforaethol."

Mae'r Cynllun Drafft Corfforaethol yn gosod gweledigaeth arfaethedig ar gyfer Rhondda Cynon Taf:

“I fod y lle gorau yng Nghymru i fyw, gweithio a chwarae, lle mae pobl a busnesau yn annibynnol, yn iach ac yn llewyrchus.”

Mae'r Cynllun drafft yn cynnig bod y Cyngor, rhwng 2020 a 2024, yn canolbwyntio ar dri phrif faes blaenoriaeth. Mae'r rhain yn ymwneud â Phobl, Lle a Ffyniant:

Sicrhau bod Pobl: yn annibynnol, yn iach ac yn llwyddiannus.”

Creu Lleoedd: creu cymdogaethau mae pobl yn falch o gael byw a gweithio ynddyn nhw.”

Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle i bobl a busnesau fod yn arloesol, yn entrepreneuraidd ac i gyflawni eu potensial a ffynnu."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 18th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.