Lee Waters AM

Mae'r Dirprwy Weinidog ar gyfer yr Economi a Thrafnidiaeth, yr Aelod Cynulliad Lee Waters wedi dangos ei gefnogaeth i Dwf Trefforest a'r gwaith sy'n mynd yn ei flaen ar Ystad Ddiwydiannol Trefforest.

Mae'r Ystad yn un o gadarnleoedd busnes Cymru ac yn rhoi hwb mawr i economi'r wlad trwy gyflogi dros 4,000 aelod o staff sy'n gweithio i dros 300 o fusnesau. Prif fenter Twf Trefforest yw i ddatblygu cymuned fusnes weithredol yma.

Daeth dros 80 o fusnesau o'r Ystad i achlysur rhwydweithio gafodd ei drefnu gan Dwf Trefforest. Roedd y Dirprwy Weinidog ar gyfer yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters AC, yn bresennol yn yr achlysur er mwyn dangos ei gefnogaeth i'r datblygiadau allweddol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr ardal leol.

Agorodd  y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai yr achlysur, a dywedodd: “Mae Ystad Ddiwydiannol Trefforest yn rym mawr yn economi Cymru gyda dros 300 o fusnesau yn cyflogi dros 4,000 aelod o staff. Mae'r Ystad mewn lleoliad perffaith ar gyfer ei chyswllt â rhwydwaith trafnidiaeth De Cymru, mae'n lleoliad sydd eisoes wedi'i hen sefydlu gyda llawer o fanteision, ond mae ganddo botensial eithriadol wrth edrych tua'r dyfodol.

“Er mwyn cydnabod y lleoliad strategol allweddol sydd gan y safle yma, mae’r Cyngor eisoes wedi cyflwyno Gorchymyn Datblygu Lleol yn dilyn penderfyniad Cabinet yn 2017. Mae hyn wedi helpu i gael gwared ar rywfaint o’r rhwystrau sydd fel arfer yn cael eu cysylltu â chynllunio o fewn yr Ystad Ddiwydiannol.  Mae'r fenter arloesol yma eisoes wedi cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a masnachwyr yr ystad ac mae'n dangos ymrwymiad y Cyngor i gefnogi mentrau lleol.

“Nod y gwaith o gydweithio â Thwf Trefforest yw cefnogi'r busnesau yma i gyrraedd eu llawn botensial gan roi llwyfan iddyn nhw weithio ar y cyd, rhannu gwybodaeth a dod yn gymuned o fusnesau cryfion. Rwy’n falch o fod yn rhan o’r achlysuron yma ac o glywed adborth a chynlluniau ar gyfer dyfodol yr ardal, mae'n amlwg y bydd Trefforest yn gyrchfan busnes allweddol yn Rhondda Cynon Taf, yng Nghymru ac ar draws y byd.”

Yn fuan bydd gorsaf rheilffordd Trefforest yn symud i leoliad mwy hygyrch a bydd y gwaith fydd yn cael ei wneud yma yn siŵr o roi hwb enfawr i Ystad Ddiwydiannol Trefforest. Bydd hyn yn cael ei gyflawni fel rhan o Gynllun Metro De Cymru gwerth £734 miliwn gan Drafnidiaeth Cymru ar ran Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor yn gweithio i gyflymu'r broses o gyflawni'r datblygiad strategol pwysig yma er mwyn cydnabod pwysigrwydd gwerthfawr yr ystad fel man cyflogaeth ac addysg heb ei ail.

Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu yn 2015 gan Lywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod gweledigaeth y Llywodraeth i sefydlu Metro De Cymru yn cael ei gwireddu. Roedd Lewis Brencher, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Trafnidiaeth Cymru yn siaradwr gwadd yn yr achlysur rhyngweithio, ac roedd yn gyfle i fusnesau ddarganfod sut y bydd y cynllun a'r gwelliannau trafnidiaeth ehangach o fudd i'r ystad ac yn gwella'r cysylltiadau ehangach â busnesau ledled De Ddwyrain Cymru a thu hwnt. Roedd cyfle i fusnesau ofyn cwestiynau. 

Meddai Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldebau am briffyrdd, y Cynghorydd Andrew Morgan, a oedd yn bresennol hefyd:

“Mae disgwyl i Rondda Cynon Taf fod yn un o brif fuddiolwyr prosiect Metro De Cymru ar ôl iddo gael ei roi ar waith ac rwy’n hynod falch o weld pwysigrwydd gwerthfawr a strategol Ystad Ddiwydiannol Trefforest yn cael ei gydnabod.

“Mae'r orsaf newydd fydd yn cael ei hail-leoli ger Swyddfeydd Adran Gwaith a Phensiynau (Gradd A) yn ddatblygiadau o bwysigrwydd mawr fydd yn creu cyfleodd ac yn denu buddsoddiadau pellach i'r Ystad ac i Rondda Cynon Taf. Mae adroddiad asesu Cam C bellach wedi'i gomisiynu ac mae £280,000 wedi'i ddyrannu er mwyn i'r broses ddechrau cyn gynted â phosibl.

"Bydd y Metro'n gwella trenau'n sylweddol, yn sicrhau gwasanaethau mwy effeithlon ac yn cynnig nifer fwy o siwrneiau, a dydy hyn ddim llai nag y mae ein cymunedau yn ei haeddu.  Mae gwella ein seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau i fod yn flaenoriaeth graidd i'r Cyngor, a byddwn ni'n parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau cyfagos i sicrhau bod y rhain yn cael eu cyflawni. ”

Mae Twf Trefforest yn grŵp rhwydweithio ar gyfer busnesau ar Ystad Ddiwydiannol Trefforest sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf a Choleg y Cymoedd. Mae'r grŵp sydd wedi'i hen sefydlu yn cwrdd bob chwarter i drafod materion, rhannu gwybodaeth, rhwydweithio ac yn gwahodd siaradwyr gwadd er mwyn ehangu a datblygu eu dealltwriaeth o fyd busnes.

Mae modd i unrhyw fusnes sydd wedi'i leoli yn Ystad Ddiwydiannol Trefforest ymuno â grwpiau rhwydweithio Twf Trefforest. Am ragor o wybodaeth neu i fynychu'r sesiwn rwydweithio nesaf, ffoniwch 01443 281124 neu e-bostiwch adfywio@rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 17th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.