Mine2

Mae prosiect Minecraft newydd cyffrous wedi cael ei lansio yng Nghymru, sy'n cynnwys creu pum Canolfan Ddysgu Minecraft. 

Bydd athrawon yn dysgu sut i ddefnyddio creadigrwydd ac arloesedd Minecraft: Education Edition yn eu hystafelloedd dosbarth wrth i Gymru ddod yn un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i ariannu meddalwedd Microsoft ar gyfer pob ysgol a gynhelir, a hynny o ganlyniad i fuddsoddiad o £1.2 miliwn gan Lywodaeth Cymru. 

Mae swyddogion gweithredol Minecraft, o'u pencadlys yn yr UDA (Unol Daleithiau America), wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Parc y Darren ac Ysgol Gynradd Ynys-hir yn Rhondda Cynon Taf i weld y feddalwedd yn cael ei defnyddio gan ddisgyblion. 

Mae'r pecyn trwyddedu yn cynnwys Minecraft: Education Edition, sydd ar gael trwy Hwb, llwyfan dysgu digidol Llywodraeth Cymru sy'n cael ei ddefnyddio gan dros 97% o ysgolion yng Nghymru. 

Yn unol a'r Cwricwlwm Newydd i Gymru, mae'r prosiect yma yn galluogi athrawon i baratoi disgyblion ar gyfer y gweithle yn y dyfodol, meithrin sgiliau cydweithio, cyfathrebu, meddwl beirniadol a meddwl trwy systemau, a hynny trwy ddysgu sy'n seiliedig ar gemau. 

Mae amgylchedd dysgu agored bydoedd Minecraft yn rhoi rhyddid i ddisgyblion arbrofi, gan annog hunanfynegi creadigol a datrys problemau. Mae hefyd yn rhoi ffordd drawsnewidiol i athrawon fod yn arloesol, creadigol ac ymgysylltu â disgyblion trwy ddefnyddio Minecraft i ysgogi eu brwdfrydedd tuag at ddysgu. 

Mae'r prosiect yma hefyd yn cynnig enghreifftiau ymarferol i gefnogi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i bob disgybl ddatblygu sgiliau cymhwysedd digidol fydd yn eu helpu nhw i ffynnu mewn byd sy'n fwyfwy digidol. 

Meddai'rCynghorydd Christina Leyshon, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Faterion Plant a Phobl Ifainc: "Ces i'r fraint o weld meddalwedd Minecraft: Education Edition yn cael ei defnyddio yn ein hysgolion. Mae'r plant yn frwdfrydig iawn ac maen nhw eisoes yn defnyddio'r feddalwedd. 

"Rydw i'n siŵr y bydd hyn yn eu hannog nhw i fod yn arloesol ac yn greadigol, a bod o fudd iddyn nhw yn y dyfodol." 

MeddaiGweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams: "Rydw i'n falch o ddweud ein bod yn un o'r gwledydd cyntaf yn y byd i weithredu yn y dull blaengar hwn a darparu'r feddalwedd hon i ysgolion. 

"Drwy ein diwygiadau i'r cwricwlwm, rydym eisiau i bob dysgwr fanteisio ar y sgiliau rhyngweithio, cyfathrebu, datrys problemau a meddwl beirniadol y mae Minecraft: Education Edition yn eu cynnig." 

Meddai Allison Matthews, Cynhyrchydd Gweithredol Minecraft: Education Edition: "Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld y deilliannau dysgu y bydd modd i athrawon eu gyrru yn y flwyddyn sydd i ddod, a hynny wrth iddyn nhw ddod o hyd i ffyrdd i gynnwys Minecraft: Education Edition yn y cwricwlwm. 

"Roedd hi'n wych gweld brwdfrydedd y plant a hoffwn i ddiolch i bawb yn Ysgol Gynradd Parc y Darren ac Ysgol Gynradd Ynys-hir am y croeso cynnes." 

Mae ysgolion wedi'u dewis ym mhedwar consortia rhanbarthol Cymru i ddod yn Ganolfannau Dysgu Minecraft Hwb fydd yn arwain athrawon ledled y wlad i ddefnyddio Minecraft: Education Edition mewn ffyrdd trawsnewidiol i ymgysylltu â disgyblion.

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 15th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.