abercynon TC

Mae'r Cyngor wedi cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch gwelliannau priffyrdd arfaethedig ledled Abercynon - cafwyd adborth gwerthfawr gan 136 o drigolion mewn arddangosfa gyhoeddus a chan 61 o bobl a gymerodd ran ar wahân.

Cafodd yr ymgynghoriad anffurfiol ei gynnal rhwng 16 Medi a 7 Hydref. Roedd modd i drigolion weld y cynigion yn fanwl a chael dweud eu dweud trwy e-bost, llythyr neu ar lafar yn yr arddangosfa gyhoeddus yng Nghanolfan Gymunedol Abercynon ar 18 Medi.

Mae'r cynigion wedi'u cynllunio i wella llif traffig, a'i arafu a chreu amgylchedd cyflym lle bo modd i breswylwyr ac ymwelwyr ag deimlo'n ddiogel a chael mwy o ryddid i deithio o gwmpas canol y dref, naill ai ar droed neu ar feic. 

Dyma'r cynigion:

  • Newid y systemau un-ffordd presennol yng nghanol Abercynon.
  • Symud y safle bws o Stryd Walter i Heol yr Orsaf.
  • cyflwyno dwy fan groesi anffurfiol ar Stryd Margaret er mwyn cynorthwyo cerddwyr yng nghanol y dref.
  • cyflwyno terfyn cyflymder newydd o 20mya yng nghanol y dref ac ar draws Abercynon, gan gynnwys Carnetown a Glancynon.
  • Ailalinio'r gyffordd rhwng Heol yr Orsaf a Heol Ynysmeurig.

Bydd yr holl sylwadau sy'n cael eu derbyn yn ystod y broses ymgynghori yn cael eu hadolygu gan Swyddogion, a fydd yn ystyried gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i'r cynigion yn seiliedig ar yr adborth maen nhw wedi'i dderbyn. Bydd y Cyngor yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau maes o law, ond ddim yn ymateb i bob sylw unigol ar hyn o bryd.

Cam nesaf proses y Cyngor fydd cyhoeddi Hysbysiadau Cyhoeddus perthnasol yn unol â'r cynigion terfynol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau'r cyhoedd gynnig sylwadau ffurfiol ar y cynllun.

Hoffai'r Cyngor ddiolch i'r rhai a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad cyhoeddus. Mae cynrychiolaeth gan drigolion lleol yn bwysig, ac mae'n galluogi'r Cyngor i ddatblygu cynllun sy'n gweddu at wir anghenion a dymuniadau'r gymuned.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.