Llantrisantbullring

Mewn ymateb i bryderon sydd wedi'u codi gan y gymuned, bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i drafod opsiynau ar gyfer cynllun rheoli traffig arfaethedig yn Hen Dref Llantrisant.

Mae swyddogion yn cydnabod bod pryderon ynghylch diogelwch cerddwyr, cyflymder y traffig a nifer y cerbydau sy'n teithio yn yr ardal, yn faterion pwysig i'r gymuned leol. Felly, maen nhw wedi bod yn ystyried y ffordd orau i leddfu'r broblem yma trwy gynllun gwella'r priffyrdd.

Yn dilyn astudiaeth fanwl, mae'r Cyngor bellach mewn sefyllfa i drafod opsiynau posibl ac mae wedi datblygu cynigion drafft yn seiliedig ar gyflwyno terfyn cyflymder 20mya, ynghyd â mesurau arafu traffig mewn rhai mannau.

O Ddydd Llun, 21 Hydref, bydd y Cyngor yn gofyn am farn trigolion ar y cynigion drafft. Bydd y cynigion ar gael i'w gweld ar wefan y Cyngor – www.rctcbc.gov.uk/traffig. Mae modd i drigolion ddweud eu dweud trwy e-bostio gwasanaethautraffig@rctcbc.gov.uk. Bydd y negeseuon yn cael eu darllen gan swyddogion.

Fel arall, bydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei chynnal yng Nghlwb Gweithwyr Llantrisant Ddydd Iau, 24 Hydref. Bydd yr achlysur yma wedi'i rannu'n ddwy sesiwn (10am–12pm a 5pm–7pm). Rydyn ni'n gwahodd trigolion i alw heibio'r naill sesiwn neu'r llall i weld manylion y cynigion, a gofyn unrhyw gwestiynau i swyddogion.

Dyma'r cyfle cyntaf i drigolion drafod eu pryderon â swyddogion a dweud eu dweud am gynllun arfaethedig ar gyfer y dyfodol.

Os byddwn ni'n bwrw ymlaen â'r cynlluniau, byddwn ni'n ymgynghori'n ffurfiol â thrigolion yn y dyfodol agos. Byddai unrhyw gynllun yn y dyfodol, i'w gwblhau yn ystod gwanwyn 2020, yn dibynnu ar sicrhau cyllid sylweddol.

Mae'r Cyngor yn annog trigolion lleol i fynd un o'r sesiynau 'galw heibio' ddydd Iau, neu fel arall, edrych ar y cynlluniau a dweud eu dweud ar-lein. Bydd hyn yn helpu swyddogion gyda'r gwaith o lunio'r cynllun pwysig yma.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.