Skip to main content

Taith Pyllau Glo Cymru ar restr gwobr addysg gyda Chastell Windsor

WME Schools visit - Cymmer Primary - GDPR Approved-27

Mae Taith Pyllau Glo Cymru yn sefyll fel teyrnged ddisglair i'n diwydiant glo a oedd wedi ysbrydoli dyfeiswyr blaenllaw Brunel a Stephenson. Bellach, mae wedi ennill gwobr am y ffordd y mae'n ysbrydoli dysgu a chwilfrydedd ymhlith cenhedloedd y dyfodol.


Mae wedi ymuno â rhai o'r darparwyr addysg mwyaf yn y DU, gan gynnwys Sw Caer, Castell Windsor ac Amgueddfa V&A, Llundain, trwy ennill Gwobr Sandford 2019 ar gyfer addysg.


Gwelodd y beirniaid sut roedd plant a'u hathrawon yn mwynhau "profiad dysgu rhagorol" yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda a sut roedden nhw'n elwa o ystod eang o brofiadau sy'n "atgyfnerthu ymdeimlad plant o'u rolau fel dinasyddion byd-eang a chyfraniad pwysig eu cymuned at y byd."


Cafodd dynion a fu unwaith yn gweithio fel glowyr ac sydd bellach yn arwain y Daith Aur Du – rhan bwysig o unrhyw ymweliad i Daith Pyllau Glo Cymru – eu canmol am eu gallu i rannu straeon personol ac atgofion, ateb cwestiynau a darparu "mewnwelediad teimladol i fywyd dan y ddaear ar faterion ehangach a effeithiodd ar y gymuned".


Roedd sesiynau ymarferol gan gynnwys golchi dillad yn y ffordd y byddai Mam-gu wedi'i wneud – heb beiriant golchi dillad trydanol neu beiriant sychu dillad; mesur y corn simnai eiconig gan ddefnyddio hen ddulliau, a chreu straeon a chelf wedi'u seilio ar brofiadau'r plant yn yr amgueddfa yn ogystal â thirwedd y Cymoedd wedi plesio'r beirniaid.


Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae Taith Pyllau Glo Cymru wedi cael ei chreu o weddillion Glofa Lewis Merthyr, sef un o gannoedd o byllau glo a oedd yn gweithredu mewn cyfnod lle'r oedd glo Rhondda Cynon Taf yn pweru'r byd.
"Roedd y diwydiant yma wedi llywio ein hangerdd, ein cymunedau a'n tirluniau a hefyd wedi arwain at sefydlu corau a bandiau, a balchder ffyrnig sy'n parhau i fodoli mewn heolydd a strydoedd ar hyd a lled ein Bwrdeistref Sirol.


"Mae'n bwysig iawn dod â hanes yn fyw yn Nhaith Pyllau Glo Cymru a hefyd defnyddio ein hamgylchoedd naturiol a diwydiannol er mwyn ysbrydoli dysgu pellach, chwilfrydedd a dinasyddiaeth.


"Rydyn ni'n croesawu ysgolion a grwpiau o bob rhan o'r DU a thu hwnt i galon hen feysydd glo a chynnig profiad sy'n hwyl a hiraethlon, ac sydd hefyd yn addysgol iawn, iddyn nhw.”


Roedd beirniaid hefyd wedi nodi pa mor falch oedd athrawon gyda'u hymweliad, yr ystod eang o sesiynau a gafodd eu cynnig i'r plant a sut roedden nhw'n cysylltu â phynciau a oedd yn cael eu haddysgu yn y dosbarth.


Mae'r cysylltiad rhwng y diwydiant glo a chymeriadau a digwyddiadau hanesyddol, fel Aneurin Bevan a sefydlu'r GIG, Isambard Kingdom Brunel, suddo'r Titanic a mewnfudwyr o'r Eidal yn dod i'r Cymoedd yn dangos yr effaith fawr a gafodd cyndeidiau'r plant ar lywio'r byd y maen nhw'n byw ynddo nawr.


Roedd y beirniaid hefyd yn falch o'r defnydd o wrthrychau go iawn o ddiwydiant a chymdeithas RhCT dros y 200 blynedd diwethaf er mwyn dod â hanes yn fyw, law yn llaw ag arddangosfeydd ac arddangosiadau rhyngweithiol.


Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Rydyn ni'n falch o allu dod â'n hanes hudol yn fyw mewn amrywiaeth o ffyrdd i ysbrydoli meddyliau ifainc. Mae ein teithiau ysgol i Daith Pyllau Glo Cymru yn parhau i fod yn boblogaidd iawn ac rydyn ni'n mwynhau croesawu dosbarthiadau sy'n awyddus i archwilio sut mae ein hanes diwydiannol wedi llywio'r byd rydyn ni'n byw ynddo."


Dysgu rhagor
Lawrlwythwch yr adroddiad llawn


 

 

Wedi ei bostio ar 07/10/19