halloween-witch wel eng

Mae Gwrachod, Ellyllon a Chorachod WRTHI adeg Calan Gaeaf!

Mae Calan Gaeaf yn gyfnod perffaith i feddwl yn WYRDD a deffro i ganlyniadau erchyll peidio ag ailgylchu!

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gofyn i'w breswylwyr fynd yn wyrdd a llenwi eu cadis/biniau gwastraff bwyd gyda gweddillion bwyd parti yn hytrach na'u hanfon i'r safle tirlenwi. 

Bob blwyddyn, bydd dros 1 miliwn o bwmpenni'n cael eu gwerthu yn y DU. Mae 99% o'r rhain yn cael eu defnyddio i gerfio llusernau.

Bydd miloedd o blant ledled y Fwrdeistref Sirol hefyd yn cerfio pwmpenni, trochi am afalau ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau brawychus yn eu cartrefi.

Tra bo cerfio pwmpenni yn weithgaredd hwyl, mae'r Cyngor yn atgoffa ei breswylwyr bod modd rhoi'r tu mewn i'r pwmpenni sy wedi'u cerfio, a hefyd cragen y bwmpen a gwastraff trochi am afalau, yn y bin gwyrdd gwastraff bwyd yn barod i'w casglu ar ôl Calan Gaeaf. 

Mae pawb WRTHI adeg Calan Gaeaf eleni ac mae ailgylchu yn dod yn rhan o drefn feunyddiol ein cartrefi drwy gydol y flwyddyn ac mae am barhau. Fel cenedl, mae Cymru yn arbennig o dda ac mae gyda ni gyfradd ailgylchu o 63%, gan ein gwneud ni'n un o'r cenhedloedd gorau o ran ailgylchu.

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn dangos bod preswylwyr RhCT WRTHI'n ailgylchu'n well nag erioed o'r blaen, gyda'r gyfradd ailgylchu yn cyrraedd 67% yn ystod chwarter cyntaf 2019/20.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o breswylwyr yn dweud eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd. Mae 5,479 tunnell wedi'u casglu ers mis Ebrill. Mae RhCT WRTHI!

Mae Calan Gaeaf yn gyfnod gwych i gael gwared ar eich hen bethau!

Beth am glirio'r garej neu'r ystafell sbâr ac atgyfodi eitemau a rhoi bywyd newydd iddyn nhw trwy fynd â nhw i Y Sied yn Llantrisant neu Dreherbert, neu'u hailgylchu yn un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ledled Rhondda Cynon Taf.

Drwy fynd â'ch hen eitemau i un o'n Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned, byddwch chi'n sicrhau bod yr eitemau sy'n cael eu hailgylchu yn cael eu troi yn drysorau newydd. Pwy a ŵyr, efallai eich hen flwch teganau fydd y cylchgrawn nesaf i chi ei brynu. Byddwch chi hefyd yn gwneud lle yn eich tŷ i gynnal parti Calan Gaeaf!

Cofiwch ddidoli’ch gwastraff cyn mynd â fe i'r Ganolfan, gan nad oes modd derbyn eitemau cymysg.

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau. Byddan nhw'n hapus i gynghori trigolion ar faterion ailgylchu a'u cynorthwyo i gael gwared ar eu deunydd cartref.

O 4 Tachwedd, bydd gan y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned oriau agor newydd – 8am tan 5.30pm.

Dywedodd y Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Mae Calan Gaeaf yn gyfnod gwych i deuluoedd fwynhau eu hunain. Wedi dweud hynny, mae'n bwysig ein bod ni'n cofio meddwl yn wyrdd ac ailgylchu'r holl wastraff ychwanegol.

"Mae cefnogaeth ein trigolion tuag at ein gwasanaeth ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn rhyfeddol hyd yma, a hoffwn i ddiolch i bob trigolyn o'n Bwrdeistref Sirol am chwarae rhan.

"Y newyddion gwych yw bod fwyfwy o'n trigolion yn meddwl yn wyrdd bob dydd ac mae'r ffigurau diweddaraf yn dystiolaeth o hyn. Rydyn ni'n gofyn i'r gwrachod ac ellyllon bychain (a mawrion) ailgylchu eu gwastraff arswydus adeg Calan Gaeaf eleni, a mynd â'r gwastraff adre gyda nhw ar ôl derbyn danteithion gan gymdogion."

Mae'n haws nag erioed i chi ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf, rydyn ni'n cynnal casgliadau diderfyn ac mae gyda ni amrywiaeth o leoedd ar draws y Fwrdeistref Sirol y mae modd i chi fynd atyn nhw i gasglu eich bagiau ailgylchu! Mae modd i chi archebu bagiau a chofrestru ar gyfer gwasanaethau gwastraff bwyd ac ailgylchu cewynnau ar-lein. Yn ogystal â hyn, mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar draws y Fwrdeistref Sirol ar agor 7 niwrnod yr wythnos, rhwng 8am a 7.30pm (Mawrth - Hydref) ac 8am - 5.30pm (Tachwedd - Mawrth). 

Mae modd ailgylchu 80% o wastraff y cartref ar gyfartaledd - sy'n golygu bod modd ailgylchu 8 allan o bob 10 bag o sbwriel sy'n dod o gartrefi, a'u troi yn rhywbeth newydd.  

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi'r awgrymiadau canlynol ar gyfer 'Calan Gaeaf Gwyrdd'

  • Osgoi defnyddio bagiau plastig 'Losin neu Lanast'
  • Os ydych chi'n bwriadu cael parti Calan Gaeaf, peidiwch ag anfon gwahoddiadau papur
  • Osgoi defnyddio platiau untro (tafladwy) mewn partïon Calan Gaeaf
  • Ar ôl eich parti, rhowch unrhyw wastraff bwyd yn eich bin i'w gasglu
  • Gwnewch wisgoedd Calan Gaeaf drwy ailddefnyddio hen ddillad neu eu prynu o siopau elusen
  • Wedi diflasu â'r un wisg bob blwyddyn? Beth am drefnu cyfnewid gwisgoedd â'r teulu, ffrindiau neu gymdogion?
  • Defnyddiwch gnawd y bwmpen fel prif gynhwysyn mewn pryd blasus fel cawl pwmpen, pei pwmpen neu risoto pwmpen rost. Mae modd i chi hefyd ddefnyddio pwmpen fel dewis rhad a blasus yn lle tatws melys.
  • Gall hyd yn oed hadau'r pwmpenni fod o ddefnydd da – tostiwch nhw'n sych mewn padell sych neu eu rhostio yn y ffwrn, a'u storio mewn jar aerglos. Maen nhw'n ychwanegiad iach iawn ar gyfer cawl, pasta, miwsli neu salad.
  • Unwaith i chi orffen gyda chragen eich pwmpen, cofiwch gompostio neu eu gosod ar ben eich bin gwastraff bwyd i'w gasglu.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Twitter/Facebook neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 31st Hydref 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.