Apprentice and Graduates

Mae 46 o bobl ifainc ar fin dechrau eu gyrfa â Chyngor Rhondda Cynon Taf yn rhan o'r cynlluniau diweddaraf i brentisiaid a graddedigion.

Mae'r Cyngor wedi cyflogi bron i 90 o brentisiaid a 40 o raddedigion ers 2017, ac mae'r 46 o swyddi newydd yma yn golygu ein bod ni wedi rhagori ar ein hymrwymiad i ddarparu o leiaf 150 o swyddi i brentisiaid a graddedigion rhwng 2017 a 2021. Mae hyn wedi helpu pobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf i fanteisio ar hyfforddiant a swyddi o'r radd flaenaf.

Mae Cynllun Prentisiaeth clodwiw'r Cyngor, a'r Rhaglen i Raddedigion, wedi cael eu canmol i'r cymylau yn genedlaethol dros y blynyddoedd diwethaf o ganlyniad i'r dulliau cadarnhaol mae'r Cyngor yn eu mabwysiadu wrth ddarparu cyfleoedd am swyddi i drigolion lleol. 

Yn rhan o'r 46 o swyddi, bydd 30 o brentisiaid yn ymuno ag amrywiaeth eang o adrannau, gan gynnwys Gwasanaethau Maethu, Gwasanaethau Arlwyo, Y Gyflogres a Thaliadau, Gwasanaeth Mynediad a Chynhwysiant a'r Theatrau. Bydd yr 15 o swyddogion graddedig yn dechrau ar eu swyddi ym meysydd Marchnata, Cyfrifo, Peirianneg Sifil, Peirianneg Drydanol, Profiadau Cwsmeriaid, Rheoli Prosiectau, Tirfesur Cyffredinol a Rheoli Cyflawniad, wrth i Gyngor Rhondda Cynon Taf hyfforddi a pharatoi rheolwyr y dyfodol. 

Meddai'r Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Maureen Webber: "Mae mwy na 150 o bobl wedi llwyddo i sicrhau lle ar ein cynlluniau clodwiw i brentisiaid a graddedigion ers 2017, gyda mwy na 100 wedi llwyddo i wneud hynny cyn 2017 hefyd.

"Mae'r niferoedd yma'n ategu ymrwymiad y Cyngor i ddarparu cyfleoedd am swyddi a hyfforddiant o ansawdd i bobl. Mae'n golygu ein bod ni wedi llwyddo i ragori ar yr addewid a gafodd ei nodi yn ein maniffesto, sef creu 150 o swyddi i brentisiaid a graddedigion rhwng 2017 a 2021, a hynny ddwy flynedd yn gynnar!

"Er ein bod ni eisoes wedi llwyddo i wneud hyn, bydd y Cyngor yn parhau i gynnig cyfleoedd tan o leiaf 2021, gyda'r bwriad o helpu cynifer o bobl â phosibl i sicrhau swyddi o ansawdd a diogelu'r sgiliau y bydd y Cyngor eu hangen yn y blynyddoedd i ddod.

"A ninnau'n un o brif gyflogwyr yr ardal, mae'n bleser gennyf weld 46 o bobl eraill yn dechrau ar eu gyrfaoedd gyda ni yn Rhondda Cynon Taf. Bydd eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u parodrwydd i weithio'n galed yn gaffaeliad enfawr i'r sefydliad.

"Rydyn ni'n falch o nodi bod 100% o Brentisiaid a Graddedigion y Cyngor wedi cyflawni eu fframwaith cymhwyster llawn rhwng 2012 a 2016, gyda 92% yn sicrhau cyflogaeth ar ôl i'w cynllun ddod i ben. Aeth mwy na 80% o'r rhain ymlaen i sicrhau swydd gyda'r Cyngor, tra bod eraill wedi mynd ymlaen i gyflawni dysgu pellach.

"Mae'r llwyddiant yma'n golygu bod ein mentrau yn derbyn canmoliaeth yn genedlaethol oherwydd ein dulliau o ddarparu cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth i breswylwyr Rhondda Cynon Taf."

"Hoffwn ddymuno'n dda i'r holl brentisiaid a graddedigion ar ddechrau eu gyrfa gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf. Edrychaf ymlaen at eu gweld nhw'n gwneud cynnydd ac yn llwyddo wrth eu gwaith."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.