Investment priorities

Gallai'r Cabinet gytuno ar fuddsoddiad untro o £5.8 miliwn mewn meysydd blaenoriaeth allweddol. Byddai hyn yn golygu buddsoddiad ychwanegol sylweddol ar gyfer Gofal Ychwanegol, Parc Eco Bryn Pica, Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar a chynllun deuoli'r A4119.

Yn y cyfarfod a fydd yn cael ei gynnal ar 24 Medi, bydd Aelodau'r Cabinet yn trafod adroddiad sy'n amlinellu safle'r Cyngor o ran adnoddau untro sydd ar gael. Mae hyn yn dilyn adolygiad o gronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi. Dyma gyfle i'r Cyngor fuddsoddi'n bellach yn ei flaenoriaethau, a hynny yn unol â'i Gynllun Corfforaethol. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Strwythurau Priffyrdd (£1 miliwn) – parhau i drwsio a chynnal a chadw dros 1,500 o strwythurau gan gynnwys pontydd, waliau cynnal a chwlferi.
  • Gwaith Lliniaru Llifogydd (£150,000) – parhau i ddatblygu cynlluniau lliniaru llifogydd, gan gynnwys eu dylunio a'u hadeiladu.
  • Gwneud Defnydd Gwell/Rheoli Traffig (£500,000) – cyllid newydd i fynd i'r afael â thagfeydd yn ystod y cyfnodau prysuraf a gwella diogelwch ar y ffordd.
  • Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar (£1 miliwn) – cyfanswm y buddsoddiad yn y cynllun traffig sylweddol yng Nghwm Cynon, gan gynnwys y cyllid yma, fydd £15.785 miliwn.
  • Gwaith deuoli'r A4119, Coed-elái i Ynysmaerdy (£1 miliwn) – dyma gyllid i gefnogi gwaith dylunio, arolygon ecolegol, gwaith cynllunio a phrynu tir.
  • Ffordd Gyswllt Treorci (£100,000) – parhau â gwaith ymchwilio am ddatrysiad i liniaru tagfeydd yn ardal Stag Square.
  • Parc Eco Bryn Pica (£1 miliwn) – parhau i ddatblygu'r parc a darparu cyfleusterau masnachol cystadleuol ar gyfer sefydliadau ailgylchu.
  • Gofal Ychwanegol (£1 miliwn) – helpu i gyflawni strategaeth i foderneiddio opsiynau preswyl ar gyfer pobl hŷn, gan gynnwys pum cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd sbon.
  • Cronfa Alluogi Cymunedol (£50,000) – parhau â'r cymorth tuag at ddull y Cyngor, RhCT Gyda'n Gilydd, mewn cymunedau lleol.

Os bydd yn cael ei gymeradwyo ddydd Mawrth, bydd y buddsoddiad yn cael ei argymell gan Aelodau'r Cabinet i'r Cyngor Llawn yn y cyfarfod fydd yn cael ei gynnal ym mis Hydref 2019.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Bydd y buddsoddiad pellach yma ym meysydd blaenoriaeth y Cyngor yn cael ei drafod gan y Cabinet ddydd Mawrth. Os bydd y Cabinet yn ei gymeradwyo, bydd y Cyngor Llawn yn ei drafod y mis nesaf. Mae'r adroddiad yma gan Swyddogion i'r Cabinet yn tynnu sylw at y posibilrwydd o fuddsoddiad untro, sef £5.8 miliwn, trwy ryddhau cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi. Gallai'r buddsoddiad yma gael ei ddyrannu rhwng nifer o feysydd gwasanaeth blaenoriaeth a rhaglenni cyfalaf.

"Dyma'r wythfed achlysur yn y blynyddoedd diweddar y mae Swyddogion wedi gallu cynnig cyllid untro ar gyfer blaenoriaethau penodol o ganlyniad i ddulliau rheoli cyllid doeth y Cyngor. Mae hyn wedi arwain at fuddsoddi £90 miliwn o adnoddau ychwanegol, a hynny ar ben Rhaglen Gyfalaf y Cyngor, ers mis Hydref 2015. Mae'r cynigion diweddaraf yn dilyn buddsoddiad gwerth £23.554 miliwn a gafodd ei gymeradwyo gan y Cabinet, a'r Cyngor Llawn, ym mis Hydref 2018.

"Yn ôl y cynigion diweddaraf, byddai £1 miliwn yn cael ei ddyrannu i Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar a gwaith deuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy. Dyma gynlluniau sylweddol sy'n cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru i wella llif y traffig yn ystod y cyfnodau prysuraf. Mae buddsoddiad arfaethedig o £1 miliwn i barhau â gwaith trwsio a chynnal a chadw strwythurau pwysig sy'n gefn i'n rhwydwaith Priffyrdd.

"Mae'r cyllid arfaethedig hefyd yn cynnwys dyraniad o £1 miliwn ar gyfer Gofal Ychwanegol, yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i foderneiddio opsiynau llety i bobl hŷn yn Rhondda Cynon Taf. Mae hyn yn cynnwys adeiladu pum cyfleuster Gofal Ychwanegol newydd yn Aberaman, Pontypridd, Y Porth, Aberpennar a Threorci

"Mae swm arfaethedig o £1 miliwn hefyd wedi'i ddyrannu i Barc Eco Bryn Pica. Dyma brosiect cyffrous wedi'i gynllunio ar gyfer Cyfleuster Rheoli Gwastraff y Cyngor yn Llwydcoed. Bydd y prosiect yn helpu i droi rhagor o'n gwastraff yn adnodd trwy gasglu ac ailddefnyddio'r deunydd gwastraff ar y safle megis gwres ac ynni trydanol. Y Parc Eco fyddai'r cyntaf o'i fath yng Nghymru.

"Er gwaethaf cyfnodau diweddar o gyni, mae'r Cyngor wedi parhau i gynnig buddsoddiadau sylweddol penodol ar draws ystod eang o wasanaethau, a hynny er budd preswylwyr y Fwrdeistref Sirol. Rydw i'n edrych ymlaen at drafod y cyfle nesaf penodol yma gydag Aelodau'r Cabinet ddydd Mawrth."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.