Pennar1

Mae dros 37,000 o ymwelwyr wedi galw i weld Canolfan Pennar, Hwb Cymunedol newydd Aberpennar, ers iddi agor ym mis Mehefin. 

Mae'r Hwb Cymunedol wedi dod â bywyd newydd i safle hen Ganolfan Oriau Dydd Aberpennar ar Stryd Rhydychen, gan gyflwyno darpariaeth well o rai o wasanaethau'r Cyngor i'r cyhoedd. Mae'n gyflym dyfu'n ganolbwynt yn y gymuned.

Mae'r hwb hefyd yn cynnwys llyfrgell newydd sbon y dref, sydd wedi'i symud o Stryd Knight. Ers mis Mehefin, mae hi wedi croesawu 220 aelod newydd.

Rhwng Mehefin ac Awst, fe wnaeth 21,117 o ymwelwyr alw heibio i Lyfrgell Aberpennar ar ei newydd wedd, sy'n gynnydd mawr o'r 10,929 aeth i'r hen safle yn ystod yr un cyfnod yn 2018.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae Hwb Cymunedol Canolfan Pennar yn Aberpennar yn llwyddiant ysgubol, ac mae hyn wedi'i efelychu drwy agor Hwb Cymunedol Glynrhedynog.

"Rydw i wrth fy modd bod Hwb Cymunedol Canolfan Pennar wedi cael croeso cystal gan y cyhoedd. Mae'n ganolfan brysur a welodd 37,713 yn galw heibio iddi yn ystod tri mis cyntaf ei fodolaeth.

"Mae llyfrgell y dref hefyd wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer yr ymwelwyr ac yn nifer yr aelodau newydd o ganlyniad i'w hadleoli yn yr Hwb Cymunedol ac i ymestyn eu horiau agor."

Agorodd Hwb Cymunedol Canolfan Pennar ym mis Mehefin, gyda pherfformiadau gan ddisgyblion ysgol lleol, dan gyfarwyddyd cerddorol Libby Young. Ymhlith y rhai ddaeth i'r achlysur agor roedd y darlledwr enwog, Roy Noble OBE.

Mae yna hefyd deyrngedau yn yr Hwb i'r diweddar Bernard Baldwin MBE, sylfaenydd Rasys Nos Galan, a'r diweddar Dr Elaine Morgan OBE, awdures arobryn, sgriptwraig, dramodydd a cholofnydd papur newydd. Cafodd y ddau ohonyn nhw Ryddfraint Rhondda Cynon Taf gan yr awdurdod lleol.

Mae'r Little Rose Café, sydd wedi bod yn ddewis cyntaf i drigolion lleol Aberpennar ers blynyddoedd, hefyd wedi symud i Ganolfan Pennar, ac mae mwy o ymwelwyr nag erioed o'r blaen yn galw yno bellach.

Mae Canolfan Pennar hefyd yn gartref i arddangosfa swyddogol Nos Galan, sydd wedi'i lleoli ger Ystafell Gymunedol Elaine Morgan.

Mae modd i grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw ddefnyddio'r ystafelloedd cyfarfod a'r ystafelloedd hyfforddi am ddim. Mae modd i sefydliadau masnachol logi'r ystafelloedd am gyfradd resymol. Mae gwasanaeth di-wifr ar gael ym mhob ystafell o'r adeilad. 

Mae'r Man Talu Lleol yn rhoi cyfle i breswylwyr alw heibio a thalu am ystod o wasanaethau'r Cyngor, gan gynnwys Treth y Cyngor a Threthi Busnes. 

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae trigolion lleol yn cael budd mawr o'n Hybiau ni, wrth i ni ddarparu ffordd haws o gyrraedd gwell ystod o wasanaethau'r Cyngor, a hynny i gyd dan un to.

"Mae Hybiau Cymunedol y Cyngor yn dod â chymunedau ynghyd ac yn dod â'r gwasanaethau sy'n bwysig iddyn nhw yn nes atyn nhw.

"Mae model yr Hwb Cymunedol yn rhywbeth mae'r Cyngor yn bwriadu ei ddatblygu yn ystod y blynyddoedd nesaf. Ein bwriad yw creu o leiaf 10 o'r cyfleusterau yma ar hyd RhCT, lle byddan nhw'n rhan bwysig o'n rhwydweithiau lleol drwy gysylltu'r Cyngor gyda'n trigolion ac yn helpu darparwyr trydydd parti, dielw a gwirfoddol eraill.

"Drwy greu cyfleoedd i'r gymuned integreiddio a rhyngweithio, mae modd i ni greu amgylchedd deniadol sy'n ein galluogi i ymdrin ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol – pethau sy'n berthnasol i bawb, o bob oed a chefndir cymdeithasol."

Mae Hwb Cymunedol Canolfan Pennar yn Stryd Rhydychen, Aberpennar, CF45 3HD 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.