Beddau house

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i sicrhau gorchymyn cau ar gyfer   eiddo ym Mhontypridd yn dilyn sawl cwyn yn cysylltu'r eiddo ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n ymwneud â delio cyffuriau a defnyddio cyffuriau.

Clywodd Llys Ynadon Merthyr Tudful am achos Cyngor Rhondda Cynon Taf yn erbyn tenant fflat yn ardal y Beddau (10 Ffordd y Goedwig). Cafodd yr achos ei gyflwyno i'r llys ddydd Iau, 22 Awst, yn dilyn 97 adroddiad gan breswylwyr â phryderon o ddigwyddiad yn ymwneud â'r eiddo ers Ionawr 2016 - cafodd 66 o'r rhain eu nodi rhwng Ionawr ac Awst 2019.

Roedd y gweithgarwch a gafodd ei nodi yn amrywio o honiadau ynghylch delio cyffuriau a defnyddio cyffuriau, sbwriel yn gysylltiedig â chyffuriau o gwmpas yr eiddo, ymddygiad bygythiol, ac aflonyddwch sŵn yn ystod y dydd ac yn hwyr gyda'r nos, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol gan ymwelwyr.

Daeth y Cyngor â'r achos i'r llys ar ôl ymgynghori ag Heddlu De Cymru a Chymdeithas Dai Trivallis. Mae Trivallis, sy'n berchen ar yr eiddo, yn archwilio camau gorfodi tenantiaeth yn erbyn y tenant - ac mae'r Cyngor wedi dewis dilyn gorchymyn cau yn y cyfamser, i ddarparu seibiant i gymdogion.

Yn rhan o Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, cyhoeddodd y Cyngor hysbysiad cau 48 awr ar yr eiddo ar 19 Awst, cyn i'r achos llys gael ei gynnal yn hwyrach yn yr wythnos. Ar ôl clywed tystiolaeth gan y Cyngor, Heddlu De Cymru a Trivallis, cymeradwyodd y Llys y gorchymyn cau am dri mis - hyd at 22 Tachwedd, 2019.

Rhaid i'r tenant ddod o hyd i lety gwahanol yn ystod y cyfnod cau, a bydd person yn cyflawni trosedd os yw'n mynd i mewn i'r eiddo, neu'n aros yn yr eiddo, yn ystod cyfnod y gorchymyn tri mis. Mae hawl gan staff Trivallis fynd i mewn i'r eiddo er mwyn cynnal swyddogaethau rheoli tai.

Meddai Louise Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Diogelwch y Cyhoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Rydw i'n falch bod y Llys wedi cymeradwyo hysbysiad cau tri mis ar gyfer 10 Ffordd y Goedwig, yn dilyn achos y Cyngor yn erbyn y tenant.

"Rydyn ni wedi gweithio'n agos â Heddlu De Cymru a Trivallis ar yr achos yma. Mae'r preswylwyr lleol â phryderon wedi rhoi gwybod am nifer sylweddol o ddigwyddiadau dros gyfnod o bedair blwyddyn a hanner - gyda 66 cwyn yn 2019 yn unig.

"Mae preswylwyr lleol wedi mynegi pryderon ynghylch eu llesiant o ganlyniad i weithgarwch sy'n ymwneud â chyffuriau yn 10 Ffordd y Goedwig, gyda rhai yn nodi eu bod nhw'n ystyried symud o'r ardal. Mae ymddygiad y tenant ac ymwelwyr i'r eiddo'n annerbyniol, dyma pam mae'r Cyngor wedi arfer ei bwerau dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

"Rydyn ni'n gobeithio bod gweithredu'r Cyngor, a'r canlyniad yn y Llys, wedi tawelu meddwl preswylwyr lleol a'r gymuned ehangach, ac rydyn ni wedi ymrwymo i barhau i weithio gyda'r heddlu a Trivallis ar y mater yma." 
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 5th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.