llantrisant Community Route phase 2 pic

Ymhen ychydig, bydd y Cyngor yn dechrau ar waith adeiladu Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant, er mwyn creu llwybr i gerddwyr a beicwyr trwy Cross Inn - sy'n cysylltu â Llwybr Cymunedol Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys.

Mae'r filltir o Lwybr Cymunedol Llantrisant sydd eisoes yn bodoli - o Heol y Bontfaen yn Nhonysguboriau i Gwrt Westfield yn Cross Inn - wedi bod yn boblogaidd iawn ers iddo agor ym mis Rhagfyr 2017.  Cafodd y prosiect wared ar y rheilffordd segur a oedd yn rhedeg yn gyfochrog â'r A473, er mwyn gwella’r ddarpariaeth Teithio Llesol yn sylweddol.

Yng Ngham 2 bydd y Llwybr Cymunedol yn cael ei ymestyn i fynd trwy Cross Inn - o Gwrt Westfield yn y gorllewin, i ogledd Heol Fawr yn y dwyrain. Yma, bydd yn cwrdd â Llwybr Cymunedol Ffordd Osgoi Pentre'r Eglwys, llwybr 6km o Cross Inn i Don-teg sy'n rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.

Bydd gwaith yn cychwyn ar y safle yn Cross Inn yn ystod yr wythnos sy'n dechrau Ddydd Llun, 16 Medi, gyda'r gwaith i fod i gael ei gwblhau ym mis Rhagfyr 2019. Mae'r cynllun, sy'n costio £748,000, yn cael ei ariannu'n llwyr gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r gwaith yn cynnwys clirio llystyfiant a chlirio’r safle ar hyd y llwybr cyfan, sy’n rhedeg ar hyd ochr yr hen reilffordd.  Bydd ffensys yn cael eu codi ar hyd ffin y llwybr, tra bod y cynllun hefyd yn cynnwys adeiladu'r llwybr ei hun, gwaith pontydd, a gosod biniau, arwyddion a gatiau.

Bydd y rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei gwblhau heb darfu ar y gymuned - fodd bynnag, fel rhan o'r cynllun, fe fydd angen cau'r ffordd i ailosod dec y bont.  Bydd rhagor o fanylion am y gwaith yma yn dilyn maes o law.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: “Mae’r estyniad i Lwybr Cymunedol Llantrisant, a fydd ar waith cyn bo hir, yn golygu y bydd yna Lwybr Teithio Llesol o Don-teg i Donysguboriau – ar draws dwy ran Llwybr Cymunedol Llantrisant a Ffordd Osgoi Pentre’r Eglwys.  Bydd gwaith yn dechrau ar 16 Medi, ac yn cael ei gwblhau yn hwyrach yn y flwyddyn.

“Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynyddu darpariaeth Teithio Llesol ledled Rhondda Cynon Taf – nid yn unig trwy gynlluniau pwrpasol fel yr un yma, ond hefyd drwy sicrhau bod darpariaeth i gerddwyr a beicwyr yn cael ei chynnwys yng nghynlluniau gwella’r Priffyrdd.  Mae Map Rhwydwaith Integredig y Cyngor sy'n amlinellu ei gynlluniau Teithio Llesol yn ystod y 15 mlynedd nesaf, wedi cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru - ac mae e ar gael i drigolion ei weld ar wefan y Cyngor.

“Mae’r Cyngor yn croesawu’r ffaith bod y cynllun yma wedi cael ei ariannu’n llwyr gan Lywodraeth Cymru, gan ein bod ni’n parhau i fynd ar ôl buddsoddiadau allanol pwysig i ategu ein cyllid sylweddol ni ein hunain ar gyfer Priffyrdd, fel maes blaenoriaeth trwy #BuddsoddiadRCT.   Mae’r Rhaglen Gyfalaf Priffyrdd ar gyfer 2019/20 sydd yn costio £25.9 miliwn yn dilyn buddsoddiad o £23.6 miliwn yn y gwasanaeth y llynedd.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld Cam 2 Llwybr Cymunedol Llantrisant yn gwneud cynnydd da dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, i gyflawni’r cynllun Teithio Llesol yma er budd y gymuned leol.”
Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.