Bydd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal achlysur ymgynghori ar greu dau gynllun llety pwrpasol modern i bobl ag anableddau dysgu.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Hamdden Sobell, 9am-4pm, ar 20 Medi. Mae'r ymgynghoriad yn cynnig cyfle i bobl ag anabledd dysgu gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau arfaethedig, yn ogystal â chyfle i weld dyluniadau artistiaid a gofyn unrhyw gwestiynau sydd gyda chi. Bydd hefyd gyfle i edrych ar yr opsiynau ar gyfer gweithgareddau oriau dydd a sut maen nhw'n cael eu datblygu.

Bydd Penllew Court, Aberdâr, a Crown Avenue, Treorci, yn darparu dewis gwahanol i'r ffurfiau mwy traddodiadol o ofal preswyl a chynlluniau byw â chymorth i bobl ag anableddau dysgu. Bydd pob unigolyn yn derbyn cymorth unigryw a hyblyg yn seiliedig ar ei anghenion sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau cadarnhaol.

Bydd y cynlluniau yn cynnwys mynediad i staff cymorth 24 awr y dydd, yn ogystal â thechnoleg glyfar unigryw i alluogi unigolion i gyrraedd eu llawn botensial gan sicrhau eu bod nhw'n byw mor annibynnol â phosibl.

Yr hyn sy'n wahanol am y cynlluniau modern, newydd, o'i gymharu â lleoliadau traddodiadol, yw y bydd gan breswylwyr eu fflatiau hunangynhwysol eu hunain gydag allwedd drws ffrynt. Bydd gwasanaethau gofal 24 awr ar y safle, yn ogystal â diogelwch tai. Bydd pob cartref yn hygyrch gydag ystafell wely, ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta a chawod.

Canolbwynt y cynlluniau newydd yma yw caniatáu i bobl gynnal eu hannibyniaeth wrth dderbyn cymorth. Bydd hyn yn gwella ansawdd bywyd, ac ansawdd gofal. Bydd y cynlluniau yma yn darparu tai i bobl â lefelau gwahanol o angen, a byddan nhw'n darparu ystod o weithgareddau wedi'u trefnu i bobl ymuno â nhw os byddan nhw'n dymuno gwneud hynny.

Mae Penllew Court wedi'i leoli yn ardal Cwm Cynon, ar bwys Parc Aberdâr. Bydd 17 o fflatiau hunangynhwysol, gydag un fflat â dwy ystafell wely, cartref sy'n cynnig llety brys/asesiad ar gyfer llety yn y dyfodol, a chartref ar gyfer gwasanaethau seibiant. Bydd gardd gaeedig a chyfleoedd i fanteisio ar ystod o weithgareddau fydd yn cael eu trefnu yn yr ardal gymunedol. Mae'r llety hefyd ar lwybr bws uniongyrchol.

Bydd gan Penllew Court ganolfan gwasanaethau oriau dydd fydd yn cynnig gweithgareddau oriau dydd gwahanol i bobl ag anabledd dysgu. Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar weithgareddau lles megis sesiynau ioga, coginio a byw'n annibynnol. Bydd unigolion sy'n defnyddio'r gwasanaethau oriau dydd yn hollbwysig o ran dylunio'r gweithgareddau.

Bydd Crown Avenue yn Nhreorci, gyda 11 o gartrefi hunangynhwysol. Bydd gan un o'r rhain ddwy ystafell wely a bydd un yn cynnig gwasanaethau seibiant. Bydd ardal gymunedol fydd yn ganolbwynt y cymdeithasu a gweithgareddau.

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 19th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.