hirwaun culvert - Copy

Bydd y Cyngor yn dechrau gwaith cyn bo hir i osod cwlfert newydd yn Hirwaun. Bydd angen cau'r llwybr troed tu ôl i Faes Chwaraeon Hirwaun dros dro er mwyn cynnal y gwaith.

Bydd angen cau'r llwybr troed sy'n arwain at Tower Road er mwyn cynnal y cynllun gwerth £24,200 sy'n dechrau ddydd Llun 16 Medi. Bydd y llwybr sydd i'w gau yn dechrau'r tu ôl i'r cyfleuster bowl tua chyfeiriad y gorllewin. Fydd hyn ddim yn effeithio ar fynediad i gerbydau i'r Maes Chwaraeon, bydd y maes ar agor o hyd.

Y llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr fydd ar hyd Caswell Close, Manchester Place a Tower Road, a chroesi'r A465 gan ddefnyddio pont droed. Dylai cerddwyr/beicwyr sy'n teithio i'r cyfeiriad arall ddilyn yr un llwybr yn y drefn wrthdro.

Mae'r cwlfer presennol yn bibell ddur rychiog sydd wedi'i difrodi o ganlyniad i gyrydiad. Bydd pibell bolyethylen dwysedd uchel newydd yn cael ei gosod gyda chefnfuriau concrit newydd i ddwy ochr y cwlfert.

Mae'r Cyngor wedi penodi Hammonds (ECS) Ltd. yn gontractwr y cynllun yma. Mae disgwyl i'r gwaith bara tua phedair wythnos.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Un o flaenoriaethau'r Cyngor, trwy ei gyllid sylweddol ar gyfer y Priffyrdd trwy raglen #buddsoddiadRhCT, yw gwella cwlfertau neu osod rhai newydd i leihau'r perygl o lifogydd. Cafodd buddsoddiad o £550,000 mewn cynllun Rheoli Draenio a Pherygl Llifogydd ei ddyrannu yn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.9 miliwn ar gyfer 2019/20.

"Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Cyngor gynlluniau trwsio cwlfertau yn Nhreherbert, Cwmpennar, Hendeforgan, y Gilfach-goch ac Ynys-y-bŵl. Daeth y cynlluniau yma ar ôl cynlluniau lliniaru llifogydd sylweddol ar Heol y Parc yng Nghwm-parc, Bronallt Terrace yn Abercwmboi ac ystad Trem y Dyffryn yn Aberpennar.

"Mae'r gwaith sydd ar y gweill yn Hirwaun yn rhan o'r £1 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer cyllideb strwythurau Parciau a Chefn Gwlad yn Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd gwerth £25.9 miliwn ar gyfer 2019/20. Bydd y cynllun yn para tua phedair wythnos, a hoffwn i ddiolch i drigolion lleol ymlaen llaw am eu cydweithrediad.

"Unwaith i'r gwaith gael ei gwblhau, bydd y Cyngor yn dechrau cynllun tebyg ar gwlfert Blaen-nant-y-groes yng Nghwm-bach. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi yn fuan."
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 12th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.