williamstown 1

Mae'r Cyngor wedi dechrau cynllun cynnal a chadw pwysig ar bont droed sydd wedi'i lleoli ar yr A4119, ger cylchfan Trewiliam.

Roedd y cynllun, sydd wedi'i gyllido gan raglen #buddsoddiadRhCT, wedi cychwyn ddydd Llun, 16 Medi - ond does dim angen unrhyw fesurau rheoli traffig yn ystod y camau cyntaf. Mae'r gwaith yn cynnwys ailbaentio trawstiau'r bont, a fydd yn amddiffyn y dur rhag dirywio a sicrhau bod modd i'r bont droed barhau i wasanaethu'r gymuned.

Bydd y bont draed yn parhau i fod ar agor i gerddwyr tra bod y cynllun yn cael ei gwblhau. Mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau yn hwyr ym mis Hydref 2019.

Mae'r gwaith cyfredol yn cael ei gwblhau drwy gydol y dydd, ond bydd angen gosod goleuadau traffig dros dro ar gylchfan Trewiliam i gwblhau gwaith paentio'r brif bont dros yr A4119. Mae'r gwaith yma wedi'i drefnu i'w gynnal dros nos. Bydd y rhan yma o'r cynllun yn cychwyn ar 23 Medi ac yn dod i ben ar 30 Medi - gan ddefnyddio sifftiau 9pm-5.30am, a gan ddibynnu ar amodau'r tywydd.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor yn gyfrifol am waith cynnal a chadw a thrwsio 1,500 o strwythurau ar draws y Fwrdeistref Sirol - o gwlferi i waliau cynnal a phontydd.

"Mae'r cynllun yn rhan o'r Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2019/20, sy'n parhau i flaenoriaethu'r maes gwasanaeth yma trwy raglen #buddsoddiadRhCT. Mae'n dilyn buddsoddiad gwerth £23.9miliwn i gynlluniau'r Priffyrdd a Chludiant y llynedd.

"Roedd y cynllun pont droed yn Nhrewiliam wedi cychwyn ar 16 Medi heb fesurau rheoli traffig, ond bydd angen gosod goleuadau dros dro am oddeutu wythnos o 23 Medi - i sicrhau diogelwch y cyhoedd. Bydd y gwaith yn cael ei gynnal dros nos er mwyn lleihau aflonyddwch ar yr A4119.  Hoffwn i ddiolch ymlaen llaw i breswylwyr a'r sawl sy'n defnyddio'r ffordd am eu cydweithrediad wrth i ni gwblhau'r gwaith yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 18th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.