Dare Valley Country Park -  October 2013-10 - Copy

Mae dau o Byrth Darganfod Rhondda Cynon Taf wedi derbyn £1.1 miliwn oddi wrth Lywodraeth Cymru, yn rhan o becyn ehangach i ddatblygu Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

O'r cyllid o £6.6 miliwn, mae Parc Gwledig Cwm Dâr yn derbyn £803,600 i wella'r ddarpariaeth i ymwelwyr. Y bwriad yw creu llwybrau beicio sy'n addas i deuluoedd a gwella'r parc chwarae. Mae £296,398 o'r cyllid yn mynd i wella llwybrau troed Parc Coffa Ynysangharad, sy'n gartref i Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn ogystal â chyfrannu at adeiladu cyfleuster newid yno fydd yn fwy o faint na thoiled hygyrch arferol.

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn fenter gan Dasglu'r Cymoedd, a'i nod yw cynyddu nodweddion treftadaeth cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y Cymoedd drwy wella'r ddarpariaeth sydd ar gael i bobl leol, y cymunedau lleol ac i ymwelwyr.  Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei fod wedi dewis 11 Porth Darganfod yn y Cymoedd. Yn eu plith roedd Parc Gwledig Cwm Dâr a Pharc Coffa Ynysangharad yn Rhondda Cynon Taf.  Cafodd cyllid o £7 miliwn ei ddyrannu i wella'r Pyrth Darganfod drwy Raglen Grant Parc Rhanbarthol y Cymoedd ac fe wnaeth y Cyngor gais ar gyfer y ddau safle ym mis Mai 2019.

Er mwyn cynnig hwb pellach i'r prosiectau hyn, mae'r Cyngor am ddarparu cyllid cyfatebol i wella'r llety sydd ym Mharc Gwledig Cwm Dâr yn barod (gan gynnwys ystafelloedd ymolchi'r gwestai) ac ymestyn ac adnewyddu bloc cawodydd y maes carafannau. 

Mae'r Cyngor hefyd yn aros i glywed am ddau gais am gyllid arall ar gyfer gwelliannau pellach i Barc Coffa Ynysangharad drwy'r Gronfa Buddsoddi Rhanbarthol wedi'i Dargedu (TRI) a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Os bydd y ceisiadau hynny'n llwyddiannus, bydd cyfanswm y cyllid ar gyfer y Parc yn codi i £2 filiwn.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Bydd y cyllid yma'n hwb sylweddol i'r ddau Borth Darganfod yma'n Rhondda Cynon Taf. Bydd yn gyfle i wneud diweddariadau a gwelliannau pwysig er mwyn gwneud gwahaniaeth i fywydau ein trigolion a'n ymwelwyr.

"Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn manteisio ar atyniadau diwylliannol a naturiol RhCT a rhanbarth gyfan y Cymoedd. Mae'r cyllid yma'n rhan o becyn ehangach sy'n cyfrannu at gryfhau'r hyn sydd gennyn ni yn ne Cymru drwy greu Parc Rhanbarthol y Cymoedd.

"Mae'r cyhoeddiad diweddaraf yma'n cyfrannu at ddyraniad diweddar o £10 miliwn i ehangu cynllun cartrefi gwag y Cyngor ar hyd gweddill rhanbarth y Cymoedd. Mae'n glir bod Tasglu'r Cymoedd, yn wahanol i fentrau eraill, yn targedu meysydd mae trigolion yr ardal yn eu hystyried yn flaenoriaethau o ran cyllido, ac mae hynny wedi dod i'r amlwg yn dilyn adborth a gasglwyd mewn achlysuron ymgysylltu.

"Bwriad clir y Tasglu yw gwneud y Cymoedd yn lle delfrydol i bobl fod eisiau byw a gweithio ynddo a'i wneud yn lle mae pobl eisiau ymweld ag e. Mae mentrau fel y rhain yn helpu darparu ystod o fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol a fydd yn helpu gwireddu'r nod hwnnw.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Rwy'n hapus iawn i groesawu'r cyhoeddiad bod £1.1 miliwn o gyllid yn mynd tuag at gefnogi prosiectau ym Mharc Gwledig Cwm Dâr a Pharc Coffa Ynysangharad.

"Mae gan ein Pyrth Darganfod eisoes arlwy anhygoel i drigolion ac i ymwelwyr, a bydd y cyllid yma'n gyfle i hyn ehangu a datblygu, wrth i ni geisio gwneud y mwyaf o'r parciau hyfryd sydd gyda ni yma yn RhCT.

"Rydyn ni'n gwybod yn iawn bod rhaid i'r atyniadau yma fod yn rhan o arlwy ehangach, felly mae manteisio ar apêl atyniadau eraill ar draws y sir yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i'r Awdurdod er mwyn cynnig profiad cyflawn i drigolion ac i ymwelwyr.

"Er enghraifft, mae Cwm Cynon uchaf eisoes yn lle delfrydol i dwristiaid. Mae Distyllfa Penderyn yn dafliad carreg o Barc Gwledig Cwm Dâr, a gobeithiwn bydd Zip World posib sy'n dod i Fynydd y Rhigos yn ychwanegu at y ddarpariaeth yma.  Yn yr un modd, mae Parc Coffa Ynysangharad yn gartref i'r lido poblogaidd, Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty. Dyw Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ddim yn bell chwaith.

"Rydyn ni hefyd yn parhau i gefnogi ail-agor Twneli Cwm Rhondda ac Abernant, a fydd yn ein galluogi i gysylltu â'r ddarpariaeth dwristiaid yn Afan Argoed a BikePark Cymru."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.