abercynon TC

Ar ôl i'r cyhoedd fynegi pryderon, bydd y Cyngor yn dechrau ymgynghoriad tair wythnos cyn bo hir lle bydd modd i drigolion ddweud eu dweud ar gynlluniau drafft i wella llif y traffig trwy ganol Abercynon.

Bydd yr ymgynghoriad, sy'n dechrau ddydd Llun 16 Medi, yn rhoi cyfle i drigolion weld y cynigion a dweud eu dweud trwy e-bost, llythyr neu wyneb yn wyneb mewn achlysur ymgynghori yn y gymuned. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 7 Hydref, a bydd yr adborth yn llywio dyluniad Swyddogion o'r cynllun.

Mae'r cynigion sy'n cael eu datblygu gan y Cyngor yn cynnwys:

  • Newid y systemau un-ffordd presennol yng nghanol Abercynon.
  • Ailgynllunio'r gyffordd rhwng Heol yr Orsaf a Heol Ynysmeurig.
  • Symud y safle bws o Stryd Walter i Heol yr Orsaf.
  • Cyflwyno dau fan croesi ar Margaret Street.
  • Cyflwyno terfyn cyflymder 20mya newydd ar Margaret Street.
  • Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya newydd yn Carnetown a Glancynon.

Bydd y Cyngor yn ysgrifennu at drigolion canol Abercynon i roi gwybod am y newidiadau arfaethedig, a rhoi cyfle i gyflwyno sylwadau ar y cynigion. Bydd y cynlluniau ar gael i'w gweld ar wefan y Cyngor o ddechrau'r ymgynghoriad – www.rctcbc.gov.uk/traffig.

Yn rhan o'r ymgynghoriad, bydd y Cyngor yn cynnal achlysur ymgynghori cyhoeddus yng Nghanolfan Gymuned Abercynon ddydd Mercher 18 Medi (9.15am-6pm). Mae croeso i bawb. Bydd y cynlluniau ar gael i'w gweld a bydd Swyddogion wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan drigolion. Os byddwch chi eisiau defnyddio'r Gymraeg yn yr achlysur ddydd Mercher, rhowch wybod i ni erbyn 2pm ddydd Mawrth 17 Medi fel bod modd gwneud y trefniadau priodol. 

Bydd y Cyngor yn anfon llythyr at drigolion yng nghanol Abercynon cyn bo hir fydd yn amlinellu'r ymgynghoriad. Bydd amlen barod ynghlwm wrth y llythyr er mwyn cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Cyngor. Fel arall, caiff trigolion gymryd rhan trwy e-bostio gwasanaethautraffig@rhondda-cynon-taf.gov.uk – gan ddefnyddio 'Ymgynghoriad Abercynon' fel teitl/pwnc yr e-bost. Bydd modd i'r rheiny sy'n mynd i'r achlysur ymgynghori leisio eu barn trwy gwblhau ffurflen ar y diwrnod.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.