Bryn Pica Recycling Centre-19 AM

Mae'r Ganolfan Ailgylchu ac Addysgu Ryngweithiol NEWYDD, Canolfan Ymwelwyr Alun Maddox, wedi'i hagor yn swyddogol yn Rhondda Cynon Taf yn ystod Wythnos Ailgylchu (23 i 29 Medi).

Cafodd Canolfan Ymwelwyr Alun Maddox ei hagor yn swyddogol gan Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth, ym Mryn Pica, Llwydcoed.

Mae'r ganolfan newydd, sydd wedi cael ei hadnewyddu'n llawn ac yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, diolch i dros £60,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru a Collaborative Change a buddsoddiad pellach gan y Cyngor, nawr ar agor ac yn barod i drefnu ymweliadau.

Bydd modd i ysgolion lleol a grwpiau cymunedol ddefnyddio'r Ganolfan i ddysgu rhagor am bwysigrwydd ailgylchu a pham bod rhaid i ni i gyd chwarae'n rhan. Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni.

Fe aeth disgyblion Ysgol Gynradd Cwmdâr i'r agoriad a chael y cyfle i ddefnyddio'r cyfleuster newydd a phrofi eu gwybodaeth am ailgylchu.

Mae gan y Ganolfan fideos rhyngweithiol sy'n dangos sut mae gwastraff ailgylchu'n cael ei brosesu yn y Fwrdeistref Sirol. Mae modd i chi hefyd weld sut mae potel yn cael ei hailgylchu, cymryd cwis rhyngweithiol, darganfod beth sydd yn eich bin chi, neidio i mewn i'r môr rhyngweithiol, didoli gwastraff ailgylchu yn y Cyfleuster Adennill Deunyddiau bach a llawer yn rhagor.   

Mae'r Ganolfan wedi'i henwi ar ôl sylfaenydd Amgen Cymru, sef Alun Maddox MBE. Roedd Alun yn gyfarwyddwr ar y cwmni am 25 o flynyddoedd ac roedd yn rhan o yrru esblygiad seilwaith ailgylchu gwastraff ym Mryn Pica. Roedd hefyd yn hyrwyddo'r Cyngor a'r Cwmni ar bob cyfle.

Roedd Alun hefyd yn ffigwr pwysig yn y gymuned ac yn gwasanaethu'n llywodraethwr ysgol yn nifer o ysgolion Cwm Cynon. Roedd wedi ymrwymo ers 2001 i hyrwyddo addysg am wastraff ac i greu cyfleuster addysg ym Mryn Pica. O ganlyniad i'w waith caled a'r cyflawniadau rhyfeddol hyn, cafodd Alun Maddox MBE am wasanaethau i'r gymuned yn 2017.

Bu farw Alun ym mis Ebrill 2019, ond cofiwn amdano drwy'r gwaith a wnaeth ym Mryn Pica a'r ffordd wnaeth wahaniaeth i fywydau pobl ifainc... ac i ymwelwyr y ganolfan newydd erbyn hyn.

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar gyfer Rhondda Cynon Taf yn dangos bod trigolion RhCT WRTHI'n ailgylchu'n well nag erioed o'r blaen, gyda'r gyfradd ailgylchu yn cyrraedd 67%* yn ystod chwarter cyntaf 2019/20.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o drigolion yn dweud eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd. Mae 5,479 tunnell wedi'i gasglu ers mis Ebrill. Mae RhCT WRTHI! Mae pawb WRTHI!

Mae agor y Ganolfan newydd yma'n ychwanegiad cyffrous i'r gwasanaethau sydd ar gael i drigolion ar hyd y Fwrdeistref Sirol, a'r gobaith yw bydd addysgu pobl ifainc am yr angen i ailgylchu a gofalu am y Fwrdeistref Sirol a phob man tu hwnt iddi yn helpu cynyddu cyfraddau ailgylchu mwy fyth. Mae'n bryd Stopio. Meddwl. Ailgylchu!

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth

"Dylai ailgylchu fod yn rhan annatod o'n bywydau bellach, a bywydau ein trigolion iau yn enwedig. Bydd modd dysgu am ailgylchu a'r amgylchedd mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol yn y Ganolfan newydd, a'r gobaith yw gosod y seiliau er mwyn i'r cenedlaethau nesaf barhau i ailgylchu. Bydd hefyd modd defnyddio'r Ganolfan i ddysgu grwpiau cymunedol am y broses ailgylchu ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda nhw. 

"Mae ailgylchu'n un o brif flaenoriaethau'r Cyngor ac mae hi'n bwysig bod pob ardal yn y Fwrdeistref Sirol yn cydweithio ac yn cymryd rhan.  

"Mae'n wych gweld bod mwyfwy o drigolion y Fwrdeistref Sirol WRTHI ac yn dod ynghyd i ddangos eu bod yn caru eu bro ac yn ymfalchïo ynddi – gyda'n gilydd, mae modd i ni wneud gwahaniaeth, fel mae'r ffigyrau diweddaraf yn ei ddangos.

"Rydyn ni'n parhau i wneud y gwasanaeth mor hawdd i'w ddefnyddio ag sy'n bosibl, gan ehangu'r ffordd i chi ailgylchu a beth allwch ailgylchu o hyd. Gyda'n gilydd, gallwn wneud ein Bwrdeistref Sirol yn lle sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac ymweld â hi – Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni!"

Yn ogystal â chasgliadau ailgylchu wythnosol y Cyngor, mae hefyd gan y Cyngor nifer o Ganolfannau Ailgylchu ar hyd y Fwrdeistref Sirol, sy'n galluogi trigolion i ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu drwy gydol yr wythnos – mae pob un o'r cyfleusterau yma'n diwallu anghenion ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae rhestr lawn o'r canolfannau ailgylchu a'r eitemau maen nhw'n eu derbyn ar:  www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu  

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a byddan nhw'n barod i roi cyngor a help neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi. 

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref, mae'r canolfannau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am–7.30pm. Rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, mae'r canolfannau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am–5.30pm.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Twitter/Facebook neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.   

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 25th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.