walters sisk - Copy

Mae'r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn cyrraedd carreg filltir gyffrous, wrth i brif strwythur y bont gael ei osod dros yr Afon Cynon a'r rheilffordd o Gaerdydd i Aberdâr. Bydd hyn yn amharu ar wasanaeth trenau rhwng 28 a 29 Medi.

O ganlyniad i'r cynllun gwerth miliynau o bunnoedd, caiff pont ei hadeiladu o Ystad Ddiwydiannol Cwm Cynon i Heol Meisgyn. Bydd hyn yn darparu cysylltiad hanfodol newydd i draffig rhwng ffordd yr A4059 a ffordd y B4275. Mae'r prosiect yn ddyhead hirdymor gan y Cyngor a'i drigolion, ac rydyn ni'n rhagweld y caiff e ei gwblhau yn 2020.

Mae'r Contractwr Walters-Sisk yn gwneud cynnydd aruthrol yng nghyfnod adeiladu'r cynllun, ac mae trawstiau mawr ar gyfer y bont wedi cyrraedd y safle (yn y llun). Dyma fydd yn creu'r prif strwythur. Bydd y rhain yn cael eu gosod o ddydd Sadwrn, 28 Medi, tan ddydd Sul, 29 Medi.

Mae'r trawstiau'n amrywiol o bwyso 40 i 100 tunnell, gyda'r rhychwant byrraf ar hyd yr afon yn mesur 32 metr a'r rhychwant hiraf yn mesur 37 metr. Bydd craen mawr yn cael ei ddefnyddio i godi'r trawstiau.

Dros y penwythnos, bydd modd i drigolion wylio'r gweithgaredd o fan diogel ar y safle sydd ar faes parcio Stryd Glyngwyn. Mae Walters-Sisk wedi nodi'r man fel lle diogel ac addas. Croeso i bawb ddefnyddio'r man hwnnw.

Mae'r contractwr wedi sicrhau bod y rheilffordd ar gau dros y penwythnos rhwng 28 a 29 Medi ac yn meddiannu'r trac o oriau mân fore Sadwrn tan 5am fore Llun, 30 Medi. Bydd y gwaith yn cael ei wneud dros nos hefyd, gan achosi peth sŵn. Mae hyn yn golygu bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn pryd ac er mwyn ail-agor y rheilffordd fore Llun.

Bydd gwasanaeth bws dros dro yn cael ei ddarparu rhwng gorsafoedd Pontypridd ac Aberdâr. Bydd yn galw ymhob gorsaf rhwng Pontypridd ac Aberdâr.

Mae llythyron yn disgrifio'r gweithgaredd dros y penwythnos yma wedi'u dosbarthu i drigolion lleol. Bydd Network Rail hefyd yn hyrwyddo'r trefniadau bysiau dros dro. Bydd y Cyngor yn rhannu'r trefniadau hynny maes o law.

Nodwch, mae'r gwaith yn ddibynnol iawn ar y tywydd. Mae'n bosib bydd cyflymder gwynt uchel yn arwain at oedi'r gwaith tan fydd y gwynt yn gostwng.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd: "Bydd ein contractwr ar gyfer y Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar yn dechrau ar gyfnod prysur iawn ar y safle, sy'n cynnwys defnyddio craen i godi trawstiau anferth y bont a'u rhoi yn eu lle dros yr afon a'r rheilffordd. Bydd modd gweld, am y tro cyntaf, y ffordd gyswllt newydd yn dod i'w lle a dangos sut mae'r prosiect yn dod yn ei flaen.

"Er mwyn gosod y trawstiau, rhaid cau'r rheilffordd dros y penwythnos. Bydd y gwasanaeth rhwng Aberdâr a Chaerdydd yn terfynu ym Mhontypridd a bydd bysiau dros dro yn cael eu trefnu i wasanaethu gorsafoedd i gyfeiriad y gogledd - sef Abercynon, Penrhiw-ceibr, Aberpennar, Fernhill, Cwm-bach ac Aberdâr. Hoffwn ddiolch ymlaen llaw i deithwyr ac i drigolion am eu cydweithrediad.

"Bydd y gwaith ar y safle yn siŵr o ennyn diddordeb mawr yn lleol, ac mae contractwr y Cyngor wedi cytuno i greu man gwylio diogel ar Stryd Glyngwyn. Rwy'n edrych ymlaen at weld y gwaith yma dros y penwythnos yn dod i ben. Bydd yn cynrychioli carreg filltir bwysig yn y prosiect, gan fod y Cyngor wedi gweithio'n galed i wireddu dyhead hirdymor y gymuned yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 27th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.