Garth olwg

Cafodd Ysgol Garth Olwg ei hagor yn swyddogol ddydd Llun, 16 Medi er bod ei drysau wedi'u hagor i ddisgyblion ers dechrau'r mis yn barod ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20.

Dilynodd hyn gyfnod o ad-drefnu addysg y Cyngor yn yr ardal - gydag Ysgol Gyfun Garth Olwg ac Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg yn cau'n swyddogol, a disgyblion yn symud i'r ysgol 3-19 oed newydd, gan ddefnyddio'r un safle ysgol. 

Croesawodd staff a disgyblion westeion arbennig i achlysur agoriad swyddogol eu hysgol newydd - sydd wedi elwa o fuddsoddiad i wella ar y cyfleusterau presennol dros yr haf, diolch i #buddsoddiadRhCT.

Rhagor o luniau ar Facebook

Mae'r buddsoddiad yn cynnwys ailfodelu bloc llawr gwaelod yn hen adeilad yr ysgol uwchradd i greu ysgol ganol ar gyfer Blynyddoedd 5 a 6, ynghyd â phrif fynedfa a derbynfa newydd, ardal adnoddau dysgu newydd ac ardaloedd chwarae ar wahân yn ogystal â chyfleusterau toiled ar gyfer disgyblion Blwyddyn 5 a 6.

Ddydd Llun, cafodd y gwesteion eu cyfarch gan ddisgyblion ac aelodau'r staff wrth iddyn nhw fynd am daith o amgylch yr ysgol ganol newydd. Yna aeth y grŵp at ran uchaf safle'r ysgol er mwyn gwylio a gwrando ar alwy gerddorol, gan gynnwys corau'r ysgol a thelynores. Ar ôl sawl araith, cafodd plac ei ddadorchuddio i nodi agoriad yr ysgol newydd yn swyddogol.

Meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Roeddwn i'n falch iawn o fynychu agoriad swyddogol Ysgol Garth Olwg ddydd Llun, i gwrdd â’r staff a’r disgyblion gwych a roddodd groeso mor gynnes inni. Mae'r ysgol newydd wedi agor gyda chyfleusterau newydd rhagorol, gydag ysgol ganol newydd a disgyblion blynyddoedd 5 a 6 wedi trosglwyddo iddi'n rhagorol.

“Mae'r Cyngor yn parhau i ddarparu cyllid i wella ac adnewyddu adeiladau ei ysgolion trwy #buddsoddiadRhCT, gyda Rhaglen Gwella Ysgolion yr haf yma'n cyflawni dros 60 o brosiectau gwerth cyfanswm o fwy na £6.8 miliwn - gyda llawer o'r gwaith wedi'i gwblhau yn ystod gwyliau'r haf. Mae'r Cyngor bellach wedi cyflawni mwy na £33 miliwn o waith cyfalaf yn ei ysgolion er 2015/16.

“Mae'r cyllid yma ar ben Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, (ar y cyd â Llywodraeth Cymru) sy'n parhau i ddod â'r cyfleusterau addysgol a'r amgylcheddau dysgu ysgogol gorau i'n disgyblion ni. Mae buddsoddiad o £85 miliwn ar draws Cwm Rhondda a Tonyrefail yn 2018/19 wedi golygu creu tair ysgol 'Pob oed' newydd sbon yn Nhonypandy, Y Porth a Thonyrefail, yn ogystal ag ysgol gynradd newydd sbon gwerth £7.2 miliwn i Gwmaman hefyd.

“Roedd yn wych gweld cymaint o wynebau hapus ddydd Llun ym Mhentre'r Eglwys, sef y gymuned ddiweddaraf i elwa o'n cyllid addysg. Rwy'n dymuno'r gorau i ddisgyblion yn eu hastudiaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, a hoffwn i ddiolch eto i bawb yn Ysgol Garth Olwg am achlysur mor arbennig."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 17th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.