elderly person 2 - Copy

Bydd cyngion i drawsnewid darpariaeth gofal cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf yn derbyn buddsoddiad ychwanegol gwerth £7.2 miliwn. Bwriad y buddsoddiad ychwanegol yw darparu rhagor o ddewis ac annibyniaeth ar gyfer unigolion, gan leihau'r pwysau sydd ar feddygfeydd ac ysbytai.

Yn rhan o'r cyllid yma, bydd £2.9 miliwn yn cael ei fuddsoddi yng ngwasanaethau'r Cyngor bob blwyddyn. Mae hyn yn ogystal â chyllid Cwm Taf Morgannwg ychwanegol gwerth £4.2 miliwn bob blwyddyn ar gyfer Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae'r Cyngor yn gwneud cynnydd mewn sawl cynllun lleol sy'n ceisio trawsnewid sut mae gwasanaethau gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu darparu - ar ôl i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg dderbyn cymorth cyllid gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni.

Yn ystod yr haf, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, ddyraniad sylweddol o Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, er mwyn ehangu nifer o gynlluniau peilot llwyddiannus yn ardaloedd Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyllid yn helpu i wella mynediad i ofal cymdeithasol ar benwythnosau, ehangu'r defnydd o dechnoleg i gefnogi pobl sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain, a dod â gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn agosach at ei gilydd i gydlynu gofal ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth. Bydd y cynlluniau canlynol yn cael eu lansio yn nhymor y gwanwyn 2020:

  • Gwasanaeth Ymateb yn Gyflym Cadw'n Iach Gartref - bydd cam nesaf y gwasanaeth yma'n galluogi gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd, lles, cyn ysbyty a gofal cymdeithasol i fanteisio ar wasanaeth un diwrnod sy'n darparu cymorth ymarferol i helpu pobl i fyw gartref. Bydd y gwasanaeth ar gael rhwng 8.30am ac 8pm, gan ddarparu cymorth ymarferol i bobl sy'n sâl - er enghraifft, trwy ddarparu cymorth gydag ymolchi a gwisgo. Bydd y gwasanaethu yn helpu pobl sydd ddim angen mynd i'r ysbyty, ond sydd angen cymorth ychwanegol i ymdopi yn y cartref.
  • Gwifren Achub Bywyd Technoleg Gynorthwyol RhCT - bydd y gwasanaeth yn cael ei wella i ddarparu gwasanaeth ymateb yn gyflym, 365 diwrnod o'r flwyddyn, i bobl sy'n defnyddio gwifren achub bywyd RhCT. Bydd y gwasanaeth yn ymateb i bobl sydd wedi cwympo neu sy'n sâl ac sydd wedi pwyso'i gwifren achub bywyd. Bydd yn sicrhau bod gan bobl y cyfarpar cywir i'w cefnogi nhw i barhau i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi eu hunain. Bydd hefyd yn tawelu meddwl preswylwyr trwy sicrhau bod cymorth ar gael ar bob adeg.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: "Mae'r Cyngor wedi croesawu'r cymorth pwysig yma gan Lywodraeth Cymru i wella darpariaeth gofal iechyd a gofal cymdeithasol - gan ddefnyddio swm sylweddol o'r £22.7miliwn o gyllid a gafodd ei gyhoeddi yng Ngorffennaf 2019 ar draws ardaloedd Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

"Mae'r rhaglen Trawsnewid yn dangos ymrwymiad i ganolbwyntio ar gefnogi pobl i gadw'n iach, byw bywydau mwy iach a byw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi eu hunain.

"Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg i ddarparu cynlluniau sylweddol gan ddefnyddio'r cyllid yma. Bydd hyn yn golygu y bydd Rhondda Cynon Taf yn elwa o fuddsoddiad ychwanegol i feysydd gofal cymdeithasol gwerth £2.9 miliwn, yn ogystal â buddsoddiad newydd y bwrdd iechyd yn RhCT a Merthyr Tudful gwerth £4.3 miliwn bob blwyddyn.

"Mae'r cyllid yma'n ychwanegu at y buddsoddiad sylweddol gwerth £50 miliwn i Ofal Ychwanegol ar draws Rhondda Cynon Taf, yn rhan o ymrwymiad y Cyngor i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl a gofal oriau dydd i bobl hŷn. Mae pum cyfleuster o'r radd flaenaf ar y gweill yn Aberaman, Pontypridd, Treorci a'r Porth - yn ogystal â'r cyfleuster sydd eisoes yn bodoli yn Nhŷ Heulog, Tonysguboriau.

"Yn rhan o'r ymrwymiad moderneiddio yma, mae'r Cyngor yn cynnig cadw saith o'i gartrefi gofal preswyl a buddsoddi ynddyn nhw i ganolbwyntio ar ofal cymhleth, law yn llaw â Gofal Ychwanegol. Yn achos gofal oriau dydd, mae'r Cyngor yn cynnig cyflwyno model newydd o wasanaethau cyffredinol a chyfleoedd ar gyfer pobl hŷn yn raddol. Bwriad y cynigion yma yw darparu cyfleusterau gofal gwell ar gyfer cenhedlaeth newydd o bobl hŷn."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 10th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.