Do-it-for-RCT

Mae Rhondda Cynon Taf yn cymryd yr awennau dros Wythnos Ailgylchu eleni (rhwng 23 Medi a 29 Medi) ac yn arddangos sut mae RhCT WRTHI!

Mae pawb WRTHI... yn ailgylchu, hynny yw, ac mae bellach yn rhan o'n trefn feunyddiol, ac mae hynny am barhau. Fel cenedl, mae Cymru yn dda iawn o ran ailgylchu, ac mae ganddi gyfradd ailgylchu o 63% yn gyffredinol, gan ei rhoi ymhlith y goreuon. 

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod RhCT WRTHI'n ailgylchu'n well nag erioed o'r blaen, gyda'r gyfradd ailgylchu yn cyrraedd 67%* yn ystod chwarter cyntaf 2019/20.

Mae'r cynllun ailgylchu bwyd yn mynd o nerth i nerth, gyda fwyfwy o drigolion yn 'dweud' eu bod yn ailgylchu eu gwastraff bwyd. Mae 20% o'r gwastraff rydyn ni'n ei gasglu bob mis yn wastraff bwyd. Mae 5,479 tunnell wedi'i gasglu ers mis Ebrill. Mae RhCT WRTHI!

I ddathlu ein bod yn ailgylchu, mae Rhondda Cynon Taf, Cymru a thu hwnt wedi trefnu llwyth o achlysuron i ddathlu Wythnos Ailgylchu – 

Dydd Llun 23 Medi: Lansio Rap Daear Plastig yn Ysgol Gyfun Treorci – Rydyn ni'n credu bod y rap yma gan Joshua Packham o Dreorci yn dweud y cyfan... Meddyliwch am y ddaear, peidiwch â gadael iddo lithro o'n gafael... Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni! 

Gwyliwch y gân – 'Think about the Earth'

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r mater byd-eang yma, mae'r Cyngor trwy ei brosiect SONIG a Gareth Leaman o Social Soundwaves, wedi gweithio gyda rapiwr lleol hynod o dalentog i gyfansoddi rap er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r sefyllfa. Mae Joshua Packham, sy'n 21 oed o Gwm Rhondda wedi cyfansoddi'r gân 'Plastic Earth/Daear Plastig' sy'n ceisio tynnu sylw at y mater pellgyrhaeddol o lygredd plastig yn ein byd ni.

Mae'r rhaglen SONIG, sy'n rhan o Wasanaethau Celfyddydau ehangach y Cyngor ac sydd wedi'i hariannu drwy wasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf, yn unigryw i Gymru. Mae'n manteisio ar gryfder y diwydiant cerddorol yng Nghymru i gefnogi datblygiad personol, addysgol a gyrfaol pobl ifainc rhwng 8 a 25 oed sydd â dyheadau, sgiliau a chefndiroedd amrywiol yn Rhondda Cynon Taf.

Dydd Mawrth 24 Medi: Bydd agoriad swyddogol Canolfan Addysgu ac Ailgylchu NEWYDD ym Mryn Pica Llwydcoed – Canolfan Ymwelwyr Alun Maddox – heddiw, yng nghwmni Hannah Blythyn AC, Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru. Disgyblion Ysgol Gynradd XXX fydd y cyntaf i ymweld â'r ganolfan. Diben y ganolfan yw addysgu ysgolion a grwpiau cymunedol am bwysigrwydd ailgylchu – mae yn ein dwylo ni.

Mae'r ganolfan wedi cael ei hadnewyddu'n llawn ac yn cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf, diolch i dros £60,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru a Collaborative Change a buddsoddiad pellach gan y Cyngor. 

Dydd Mercher 25 Medi: Mae Ysgol Gynradd Gwauncelyn yn helpu'r Cyngor i hyrwyddo cynllun newydd sy'n annog ysgolion i ofyn i ddisgyblion ddefnyddio poteli dŵr sy'n gallu cael eu hail-lenwi – Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni! 

Mae holl ddisgyblion yr ysgol wedi derbyn potel ddŵr am ddim ac wrthi'n helpu i greu dropyn dŵr dynol a logo ailgylchu. Mae'r ysgol yn angerddol iawn ynglŷn ag ailgylchu ac wedi bod yn gweithio gyda ffigyrau allweddol er mwyn helpu gwneud gwahaniaeth. 

Dydd Iau 26 Medi: Lansio cystadleuaeth NEWYDD i wobrwyo ymdrechion ailgylchu! Mae tocynnau gwyrdd wedi'u cuddio mewn rholiau o fagiau ailgylchu ar hyd RhCT. Dewch o hyd i un ac mae modd i chi ennill bag BAGSY Am Oes gan Banksy arbennig Rhondda Cynon Taf! Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni!

Ers cyflwyno'r newidiadau wnaeth leihau nifer y bagiau du rydyn ni'n eu casglu o dai pobl, mae mwyfwy o drigolion yn ailgylchu. Mae swm y deunyddiau o gartrefi a gwastraff bwyd sy'n cael eu hailgylchu wedi cynyddu'n barod diolch i'r ymdrech wych yma i ailgylchu. Nod y fenter werdd ddiweddaraf yma yw cydnabod a gwobrwyo'r ymdrech wych yma – mae RhCT WRTHI! 

Serch hynny, mae rhaid i drigolion barhau â'r gwaith da gan fod rhaid i chi AILGYLCHU I FOD YN RHAN OHONI! Po fwyaf y byddwch chi'n ailgylchu, po fwyaf o siawns sydd gennych chi i ddod o hyd i'r tocyn gwyrdd. Dim ond 100 o docynnau sydd yno. Bydd y rhai sy'n ennill yn cael bag BAGSY am Oes a chael y cyfle i ennill darlun BAGSY gwreiddiol, o gyhoeddiad cyfyngedig, wedi'i lofnodi gan yr arlunydd. Mae'r gystadleuaeth yn dod i ben ym mis Mawrth 2020. 

Dydd Sadwrn 28 Medi: Bydd Caffi Trwsio Cymru yn Neuadd Eglwys y Santes Catrin ym Mhontypridd rhwng 1pm a 4pm. Galwch heibio a gweld os gall y criw drwsio a rhoi ail-fywyd i'ch nwyddau cartref chi – AM DDIM. Dewch â'ch beiciau, eich tegelli a hyd yn oed eich bag llaw – fe wnawn nhw roi cynnig ar eu trwsio i chi! Ailgylchu – mae yn ein dwylo ni! 

Yn ogystal â hyn i gyd, bydd ôl-gerbyd y Cyngor yn ymweld ag archfarchnadoedd a threfi ar hyd y Fwrdeistref Sirol er mwyn cynnig awgrymiadau a chyngor i drigolion allu Stopio. Meddwl. Ailgylchu!

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth

"Mae ailgylchu'n un o brif flaenoriaethau'r Cyngor ac mae hi'n bwysig bod pob ardal yn y Fwrdeistref Sirol yn cydweithio ac yn cymryd rhan. 

"Dylai ailgylchu fod yn rhan annatod o'n bywydau bellach, a bywydau ein trigolion iau yn enwedig. Wrth i ni redeg allan o le i'n gwastraff, rhaid i ni wneud popeth posibl i sicrhau ein bod yn lleihau faint rydyn ni'n ei daflu, ac ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint ag y gallwn ni. 

"Mae'n wych gweld bod mwyfwy o drigolion y Fwrdeistref Sirol WRTHI ac yn dod ynghyd i ddangos eu bod yn caru eu bro ac yn ymfalchïo ynddi – gyda'n gilydd, mae modd i ni wneud gwahaniaeth, fel mae'r ffigyrau diweddaraf yn ei ddangos.

"Rydyn ni'n parhau i wneud y gwasanaeth mor hawdd i'w ddefnyddio ag sy'n bosibl, yn ehangu'r ffordd i chi ailgylchu a beth allwch ailgylchu o hyd. Gyda'n gilydd, gallwn wneud ein Bwrdeistref Sirol yn lle sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac ymweld â hi – Ailgylchu, mae yn ein dwylo ni!"

Yn ogystal â chasgliadau ailgylchu wythnosol y Cyngor, mae hefyd gan y Cyngor nifer o Ganolfannau Ailgylchu ar hyd y Fwrdeistref Sirol, sy'n galluogi trigolion i ddefnyddio cyfleusterau ailgylchu drwy gydol yr wythnos – mae pob un o'r cyfleusterau yma'n diwallu anghenion ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae rhestr lawn o'r canolfannau ailgylchu a'r eitemau maen nhw'n eu derbyn ar:  www.rctcbc.gov.uk/canolfannauailgylchu  

Mae staff ar gael ym mhob un o'r canolfannau, a byddan nhw'n barod i roi cyngor a help neu gyfeirio trigolion wrth ailgylchu'r deunyddiau o'u cartrefi. 

Rhwng mis Ebrill a mis Hydref, mae'r canolfannau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am–7.30pm. Rhwng mis Tachwedd a mis Mawrth, mae'r canolfannau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Sul, 8.00am–5.30pm.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag ailgylchu yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Twitter/Facebook neu ewch i www.rctcbc.gov.uk/ailgylchu.   

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 23rd Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.