Rhigos

Bydd y Cyngor yn cychwyn cynllun o waith trwsio sylweddol i gwlfer sydd wedi'i leol o dan Heol Pendarren, Y Rhigos, cyn bo hir.

Bydd y cynllun yn cael ei gyflawni yng nghwlfer Gwrangon, yn y man lle mae Heol Pendarren yn teithio uwchben nant - sy'n bellter byr o'r fynedfa i ystad dai Min Afon. Bydd gwaith yn cychwyn ddydd Llun, 16 Medi, ac mae disgwyl i'r gwaith bara tua dau fis. Mae cwmni Centre Great wedi cael ei benodi gan y Cyngor fel y contractwr a fydd yn gyfrifol am gyflawni'r cynllun yma.

Bydd y gwaith yn cynnwys trwsio'r concrid, yn ogystal â chyflawni gwaith maen i drwsio pont wreiddiol y strwythur. 

Ar hyn o bryd, mae rhwystrau concrid yn cadw'r traffig mewn un lôn yn y rhan yma o Heol Pendarren, uwchben strwythur y cwlfer. Bydd y rhain yn parhau trwy gydol y cynllun - byddan nhw'n cael eu symud ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sydd â chyfrifoldeb am y Priffyrdd: "Mae'r Cyngor yn parhau i flaenoriaethu cwlferi a'u monitro, er mwyn lliniaru perygl llifogydd yn ein cymunedau. Mae'r Rhaglen Gyfalaf y Priffyrdd ar gyfer 2019/20 gwerth £25.9miliwn yn cynnwys buddsoddiad gwerth £550,000 ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd a Draenio Llifogydd - gyda chyllid pellach wedi'i glustnodi o fewn ein cyllideb Strwythurau'r Priffyrdd yn 2019/20 ar gyfer cynlluniau trwsio ac adnewyddu.

"Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Cyngor gynlluniau trwsio cwlferi yn Nhreherbert, Cwmpennar, Hendreforgan, y Gilfach-goch ac Ynys-y-bŵl. Daeth y cynlluniau yma ar ôl cynlluniau lliniaru llifogydd sylweddol ar Heol y Parc yng Nghwm-parc, Bronallt Terrace yn Abercwmboi ac ystad Trem y Dyffryn yn Aberpennar.

"Bydd y Cyngor hefyd yn cwblhau gwaith gosod cwlfer newydd ar Faes Chwaraeon Hirwaun, gan ddechrau 16 Medi. Yn dilyn hyn, bydd cynllun tebyg yn cael ei gyflawni i gwlfer Blaennant-y-Groes, Cwm-bach, yn hwyrach eleni.

"Bydd y gwaith sydd ar y gweill yn Y Rhigos yn para tua dau fis, a bydd trefniadau cau lôn dros dro sydd ar waith ar hyn o bryd yn dod i ben ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau. Bydd y Cyngor yn gweithio gyda chontractwyr i gwblhau'r gwaith cyn gynted ag y bo modd ac yn y ffordd fwyaf effeithlon posibl."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 13th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.