Garth Olwg Pitch-1 - Copy

Cae Fardre

Ar ddechrau'r tymor rygbi a'r flwyddyn academaidd newydd, mae caeau chwaraeon Pentre'r Eglwys yn barod i'w defnyddio eto, wedi gwaith adnewyddu pwysig gan y Cyngor.

Mae bellach modd defnyddio dau gae chwaraeon Ysgol Gyfun Garth Olwg a Chae Faerdre, sy'n cael ei ddefnyddio gan Glwb Rygbi Llanilltud Faerdref, ar eu newydd wedd, gyda defnyddwyr y cyfleusterau yn elwa o'r gwaith adnewyddu. Cafodd y caeau gwair eu haredig a'u lefelu, a chafodd system ddraenio gynhwysfawr ei gosod er mwyn gallu gwneud y mwyaf o'r caeau drwy gydol y flwyddyn. Cam olaf y prosiect oedd ail-hadu'r caeau a'u hailsefydlu.

Fe wnaeth Inscapes, contractwr y Cyngor, gynnal seremonïau bach ar y ddau safle ddydd Llun, 2 Medi, i nodi'r ffaith fod y cyfleusterau yn cael eu rhoi i'r Cyngor mewn cyflwr gwell.

Garth Olwg Pitch-2 - CopyYsgol Gyfun Garth Olwg

Cafodd y contractwyr eu cyfarch gan staff a disgyblion Ysgol Gyfun Garth Olwg, yn ogystal â chynrychiolwyr o Glwb Rygbi Llanilltud Faerdref, yng Nghae Faerdref.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: "Rydw i wrth fy modd bod cae chwaraeon Cae Faerdref bellach yn barod i'w ddefnyddio gan Glwb Rygbi Llanilltud Faerdref wedi gwaith draenio ac ail-hadu gan y Cyngor sydd wedi gwella cyflwr y cae. Mae'r cyfleuster yma yn cyd-fynd â'r cae chwarae 3G newydd ym Mhentre'r Eglwys, sydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan yr ysgol a'r gymuned leol.

"Fe wnaeth y Cyngor addo i bob clwb chwaraeon ledled Rhondda Cynon Taf ei fod yn bwriadu gwella cyfleusterau chwaraeon awyr agored, ac mae hyn wedi'i gyflawni drwy ddarparu 13 cae chwaraeon 3G, sy'n gallu cael eu defnyddio ymhob tywydd. Bydd cae arall o'i fath yn cael ei greu yn Nhreorci. Rydyn ni hefyd wedi adeiladu cyfleusterau athletau newydd yn Aberdâr a'r Beddau, ac wedi dechrau ar brosiect arall yng Nghwm Clydach."

Meddai'rCynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant: "Mae'r Cyngor wedi cwblhau gwaith adnewyddu dau gae chwaraeon yn Ysgol Gyfun Garth Olwg, ac rwy'n siŵr bydd yr ysgol yn ddiolchgar iawn am hynny. Mae'r cyfleusterau'n edrych yn wych, ac roedd yn hyfryd gweld staff a disgyblion yn cwrdd â'r contractwr ddydd Llun wrth i'r caeau gael eu trosglwyddo'n swyddogol i'r ysgol.

"Mae ysgolion ledled Rhondda Cynon Taf yn parhau i elwa o fuddsoddiad y Cyngor mewn cyfleusterau awyr agored, gyda nifer o'r cyfleusterau 3G newydd a'r traciau athletau wedi'u cynllunio ar gyfer cael eu defnyddio gan ysgolion a'r gymuned. Cafodd nifer o'r prosiectau 3G eu hariannu gan Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, sy'n gweithio i wella darpariaeth addysg o fewn nifer o'n cymunedau - yn yr ystafell ddosbarth draddodiadol a thu hwnt."

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 4th Medi 2019

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.