Catherine St bus stops 2

Bydd gwasanaethau bws rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hailsefydlu o 20 Ebrill, a hynny er mwyn gwasanaethu cymunedau Pont-y-clun, Llanhari, Llanharan a Brynna ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

O ganlyniad i'r argyfwng presennol i iechyd y cyhoedd, daeth gwasanaethau bws First Cymru a NAT Group rhwng Tonysguboriau a Phen-y-bont ar Ogwr i ben. Roedd hyn yn golygu nad oedd gan sawl cymuned wasanaeth bws. Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i benderfynu a oedd modd ailsefydlu unrhyw wasanaeth.

Bydd gwasanaeth diwygiedig rhwng Pontypridd a Phen-y-bont ar Ogwr, a fydd yn galw yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, ar gael o ddydd Llun 20 Ebrill. Bydd yn rhedeg bob dwy awr i'r ddau gyfeiriad, gan wasanaethu'r cymunedau nad oedd ganddyn nhw wasanaeth a darparu cyswllt hanfodol i staff y GIG.

Bydd taith gyntaf y dydd yn gadael Gorsaf Fysiau Pontypridd am 6.20am, gan gyrraedd Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr am 7.43am. Bydd gwasanaeth llawn olaf y dydd yn gadael Pontypridd am 4.20pm a chyrraedd Pen-y-bont ar Ogwr am 5.43pm. Serch hynny, bydd gwasanaeth Pontypridd-Tonysguboriau yn gadael am 5.30pm ac yn cyrraedd am 6.01pm.

Bydd amserlen lawn o holl amseroedd teithiau yn cael ei chyhoeddi ar wefan Traveline Cymru maes o law – www.cymraeg.traveline.cymru/.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf ac Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Priffyrdd a Thrafnidiaeth: “Rydw i wrth fy modd bod Swyddogion, gan weithio gyda chydweithwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gweithredwyr bysys lleol, wedi llwyddo i ailsefydlu gwasanaethau bws ar gyfer Pont-y-clun, Llanhari, Llanharan a Brynna o ddydd Llun.

“Er y dylai trigolion ond deithio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol, bydd ailsefydlu'r gwasanaethau bws yma yn werthfawr iawn i'r rheiny sy'n cael teithio – gan gynnwys gweithwyr allweddol.”

Ychwanegodd Rheolwr-Gyfarwyddwr Grŵp NAT Adam Keen: “Yn dilyn sawl cais gan gwsmeriaid, rydyn ni wedi cytuno i ail-ddechrau rhedeg Gwasanaeth 404 yr holl ffordd drwodd i Ben-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun.

“Bydd y newid yma'n galluogi'r gweithwyr allweddol a'r teithwyr sy'n gwneud teithiau hanfodol a gysylltodd â ni i deithio. Dyma un o'r nifer o newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'n gwasanaeth mewn ymateb i argyfwng COVID-19.

“Rydyn ni'n falch bod modd i ni helpu a hoffem ddiolch i’n holl yrwyr a staff cefndir am wneud ein teithiau’n bosibl.” 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.