Penderfynodd staff cyfleuster gofal ychwanegol Tŷ Heulog yn Nhonysguboriau, drefnu achlysur preifat i breswylydd yn ei 90au a gollodd ei wraig yr oedd wedi bod yn briod â hi ers dros 70 o flynyddoedd, a hynny oherwydd nad oedd modd iddo fe fynd i'r angladd.

Roedd ei wraig wedi bod yn breswylydd yn Nhŷ Heulog ei hun, cyn symud i Gartref Gofal Anwen ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Byddai Monty yn ymweld â hi mewn tacsi dair gwaith yr wythnos.

Gan wybod nad oedd modd i Monty fynd i'r angladd, trefnodd staff Tŷ Heulog wasanaeth byr a oedd yn debyg i wasanaeth swyddogol ei wraig, gan gynnwys y gerddoriaeth a'r penillion roedd e wedi'u dewis. Trefnodd y staff hefyd blatiau o fwyd a chacennau wedi'u pobi gartref ar gyfer yr ymgynnull wedi'r angladd.

Penderfynodd Melanie Walters (rheolwr gofal Tŷ Heulog) a'i charfan o Radis godi arian trwy JustGiving ar ôl sylwi ar effaith yr oedd cael eu gwahanu oddi wrth eu hanwyliaid yn ei chael ar y preswylwyr yn ystod COVID-19.

Gosodon nhw darged o £200 i'r GIG brynu dyfeisiau digidol, er mwyn galluogi'r bobl hynny â COVID-19 i gysylltu â'u hanwyliaid. Oherwydd cefnogaeth anhygoel, mae cyfanswm o dros £500 wedi'i godi bellach.

Gan godi calonnau pawb, mae'r staff wedi bod yn brysur yn meddwl am ffyrdd creadigol o godi arian hefyd. Defnyddiodd Demi-Leigh Walters ei diwrnod i ffwrdd o'i gwaith i dorri gwallt y staff, tynnu blew oddi ar goesau Kian Oliver gyda chŵyr a lliwio gwallt David Jones yn las er mwyn cefnogi'r GIG. Yn ogystal â hynny, rhoddodd y siop Tesco leol 42 o wyau Pasg - un i bob un o'r preswylwyr.

Meddai'rCynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o Gabinet Rhondda Cynon Taf ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a'r Gymraeg: “Mae hwn yn gyfnod mor anodd i bawb ac rwy’n estyn fy nymuniadau gorau i’r bobl hynny sydd â COVID-19 ar hyn o bryd a'm cydymdeimlad diffuant i’r rhai sydd wedi colli anwyliaid.

“Mae'r cyfnod yma'n un digynsail heb os, ond mae'r ysbryd cymunedol rydyn ni'n ymfalchïo ynddo yng Nghymoedd De Cymru mor gryf heddiw ag y bu erioed.

“Mae staff y Cyngor a'r staff hynny sy'n gweithio ar draws y sector annibynnol yn gwneud gwaith gwych ar gyfer oedolion agored i niwed yn arbennig yn Rhondda Cynon Taf. Dyma enghraifft fendigedig o bobl yn cefnogi ei gilydd yn ystod cyfnod anodd." 

Mae cyfleuster Gofal Ychwanegol Tŷ Heulog, sy'n cael ei gomisiynu gan Gyngor Rhondda Cynon Taf, yn sefyll yng nghanol Tonysguboriau ac mae'n darparu ffordd annibynnol o fyw sy'n fforddiadwy ar gyfer pobl dros 50 oed.

Cafodd Tŷ Heulog ei agor yn 2016 ac mae iddo 40 o fflatiau hunangynhwysol. Mae'n darparu nifer o weithgareddau cymdeithasol ar gyfer y preswylwyr a'r gymuned ehangach. 

Gall cyfleuster Gofal Ychwanegol fod yn ddewis hyfyw arall i lety lloches neu ofal preswyl trwy annog byw'n annibynnol a darparu cartref am oes gyda gwasanaethau gofal a chymorth a all gynyddu neu leihau wrth i anghenion tenant newid. Mae'n addas ar gyfer pobl sengl neu gyplau, lle mae angen llety â chymorth ar un, neu'r ddau, ohonyn nhw.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.