Bydd swyddfa'r Cyngor yn Abercynon yn cael ei defnyddio fel ysbyty maes, gan ddarparu 150 o welyau newydd er mwyn helpu'r bwrdd iechyd ymateb i COVID19.

Mae'r Cyngor yn rhoi rhagor o gymorth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg drwy adael iddo ddefnyddio Tŷ Trevithick, Abercynon, am gyfnod amhenodol. Mae angen y gofod yma er mwyn darparu rhagor o welyau brys ar gyfer trigolion y rhanbarth, er mwyn paratoi am y galw cynyddol dros yr wythnosau nesaf yn sgil y Coronafeirws. Bydd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Prifysgol i agor y safle erbyn canol mis Ebrill.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: "Mae angen i'n bwrdd iechyd lleol sicrhau bod rhagor o welyau brys ar gael er mwyn ymateb i argyfwng COVID19.

"Rydyn ni'n rhagweld y bydd angen 1,000 o welyau ysbyty brys er mwyn ymateb i'r pandemig yma pan fydd e ar ei waethaf. O ganlyniad i hynny, bydd angen meddwl am ffyrdd gwahanol o ddarparu'r lleoedd hanfodol hyn, a hynny ar fyrder.

"Mae Tŷ Trevithick yn addas am nifer o resymau; mae'r gofod yn hyblyg ac yn fodern, felly mae modd ei addasu'n gyflym er mwyn creu lle i hyd at 150 o welyau. Dyma sail fy mhenderfyniad brys i gynnig y lleoliad yma i'r bwrdd iechyd. Dyma sydd orau i'n cymunedau yn ystod yr adeg gythryblus sydd ohoni. Bydd y Cyngor a'i gydweithwyr ym maes iechyd yn dal ati i ystyried opsiynau eraill er mwyn darparu rhagor o welyau ar gyfer trigolion y rhanbarth. 

"Mae modd i drigolion chwarae'u rhan drwy ddilyn y cyngor a roddwyd ac aros gartref er mwyn atal y feirws rhag lledaenu. Bydd gwneud hyn yn lleihau'r effaith ar ein hysbytai, ein gweithwyr iechyd a'n gweithwyr gofal cymdeithasol."

Mae'r rhan helaeth o staff y Cyngor sy'n gweithio yn y swyddfa yma eisoes yn gweithio gartref, a byddwn ni'n symud y gwasanaethau a gaiff eu darparu ar y safle i safleoedd eraill y Cyngor.

Meddai Dr Sharon Hopkins Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: "Rydyn ni'n falch o gyhoeddi y bydd ail ysbyty maes yn agor yn swyddfa'r Cyngor yn Abercynon, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn i bawb sy'n helpu gyda'r ymateb gwych i COVID19. 

"Mae ein partneriaid caredig yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf wedi gadael i ni ddefnyddio'u safle, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn am hyn ar adeg pan rydyn ni'n ymdrechu i gynyddu nifer ein staff, ein gwelyau a'n cyfarpar ar frys. "Mae cymorth y fyddin a'r awdurdodau lleol yn hanfodol er mwyn trawsnewid y safleoedd yma.

"Bydd yr ysbytai maes yn darparu gofal hollbwysig i gleifion a chymunedau dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.  Dyma enghraifft galonogol o sefydliadau'n gweithio gyda'i gilydd i ddarparu lleoliadau newydd ar frys mewn ymateb i COVID19.

"Wrth i'r gwaith fynd rhagddo, bydd rhai cleifion yn derbyn gofal mewn lleoliadau gwahanol i'w hysbytai arferol er mwyn lleihau'r perygl o ddal COVID19.  Rydyn ni'n ddiolchgar iawn i'n cleifion a'r gymuned ehangach am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn ystod y cyfnod yma."
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 2nd Ebrill 2020