fly tipping

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru i atal y rhai sy'n bwriadu gadael gwastraff yn anghyfreithlon yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud y Coronafeirws.

Mae nifer o unigolion eisoes wedi cael eu stopio am wneud teithiau sydd ddim yn hanfodol ac, o ganlyniad, wedi cael eu hatal yn llwyddiannus rhag gadael gwastraff yn anghyfreithlon. Mae'r Cyngor hefyd yn cymryd camau i erlyn trigolion sydd wedi gadael gwastraff yn anghyfreithlon yn ystod cyfnod y cyfyngiadau ar deithio.

Oherwydd yr achosion o'r feirws, mae'r Cyngor wedi gorfod gwneud nifer o newidiadau i'r gwasanaeth er mwyn adleoli staff i sicrhau bod modd i'r gwasanaethau rheng flaen allweddol sy'n cefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed barhau i weithredu. Yn rhan o hyn, mae chwech o Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned y Cyngor wedi cau i'r cyhoedd, a gofynnir i drigolion fod yn amyneddgar a chadw gafael ar unrhyw wastraff neu eitemau nes bod y gwasanaethau arferol yn ailddechrau.

Mae'r Cyngor eisoes yn ymchwilio i nifer o achosion o adael gwastraff yn anghyfreithlon ledled y fwrdeistref sirol ac mae'n parhau i gynnal ei ymagwedd dim goddefgarwch. Mae cerbydau gorfodi parcio'r Awdurdod hefyd yn cefnogi'r ymdrechion yma. Yn ogystal, mae'r Awdurdod yn gweithio'n agos gyda Heddlu De Cymru er mwyn atal troseddwyr drwy stopio modurwyr sy'n cludo gwastraff yn ystod adeg pan fo teithio sydd ddim yn hanfodol wedi'i wahardd, wrth i'r wlad geisio cyfyngu'r Coronafeirws.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng Flaen ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Mae'n anodd credu bod rhai unigolion yn benderfynol o gael gwared ar eu gwastraff yn anghyfreithlon yn ystod argyfwng iechyd gwladol heb ei debyg o'r blaen, ac maen nhw'n diystyru nifer o reolau – gan gynnwys gwneud teithiau sydd ddim yn hanfodol.

"Rydyn ni'n gofyn i'r cyhoedd fod yn amyneddgar â ni yn ystod y cyfnod hynod anodd yma ac yn ailadrodd ein bod wedi cau'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned er budd diogelwch y cyhoedd – o ran y gofynion cadw pellter cymdeithasol ac er mwyn caniatáu i'n staff gael eu hailgyfeirio i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.

"Mae'n hunanol, anghyfrifol ac yn beryglus i unigolion adael gwastraff yn anghyfreithlon – yn enwedig ar yr adeg yma, a gallaf sicrhau'r cyhoedd y byddwn ni, ar y cyd â Heddlu De Cymru, yn cymryd y camau llymaf sydd ar gael i ni er mwyn sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol yn derbyn y cosbau uchaf posibl. Rydyn ni'n gofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus a rhoi gwybod am unrhyw achosion o adael gwastraff yn anghyfreithlon er mwyn ein helpu i fynd i'r afael â'r gweithredoedd anghyfreithlon yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Ebrill 2020