Grass Fires1

Y diweddaraf: Dydd Mawrth, 21 Ebrill

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i nifer fawr o danau glaswellt bwriadol yn Rhondda Cynon Taf neithiwr, yn enwedig yn ardaloedd Ystrad, Tonpentre a Phentre yng Nghwm Rhondda. Cafodd y Cyngor wybod am ddigwyddiadau ar Gomin Llantrisant hefyd.

Cafodd trigolion eu hannog i aros gartref a chadw pob ffenestr a drws ar gau oherwydd llygredd mwg. Gallai'r llygredd mwg yma wedi bod yn niweidiol ac achosi anawsterau anadlu, yn enwedig i'r rheiny sydd â chlefyd anadlol, neu unigolion sydd â COVID-19 neu sy'n dangos symptomau'r Coronafeirws.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am y tanau a gafodd eu cynnau'n fwriadol ffonio 101. Ffoniwch 999 mewn argyfwng.

Yn ystod y cyfnod digynsail yma, mae'r Cyngor yn parhau i gefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fel rhan o'i Ymgyrch Dawns Glaw, sef tasglu sydd wedi'i sefydlu i leihau nifer y tanau bwriadol ledled y rhanbarth, ac rydyn ni'n annog trigolion i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r cartref.

Efallai eich bod chi wedi bwriadu cynnau tân bach neu gael ychydig o hwyl - ond gall tanau bach droi'n dannau mawr sydd allan o reolaeth yn sydyn iawn.

Y llynedd, roedd bron i 4,000 o danau sbwriel bwriadol ledled Cymru. Y prif achosion oedd bagiau bin sy'n dal gwastraff o gartrefi, celfi wedi'u tipio'n anghyfreithlon ac eitemau swmpus.

Nid yn unig y mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau diffoddwyr tân, trigolion ac anifeiliaid, maen nhw hefyd yn peri risg sylweddol i'r gymuned a gallan nhw achosi difrod sylweddol i eiddo a'r amgylchedd.

Mae llygredd mwg yn risg iechyd a all lidio llwybrau anadlu, y croen a'r llygaid, achosi peswch, diffyg anadl a phoen yn y frest. Gall pobl ag asthma a chlefydau anadlol eraill fynd yn sâl oherwydd mwg tân.

Mae hefyd yn arbennig o niweidiol i'r unigolion hynny sydd â choronafeirws a symptomau eraill.

Mae'r Cyngor wedi derbyn nifer gynyddol o gwynion ynglŷn â llosgi ers i Lywodraeth San Steffan gyflwyno cyfyngiadau cymdeithasu a theithio ac rydyn ni'n annog trigolion i gofio'u cymdogion bob amser.

Mae tanau sbwriel, ynghyd â thanau mynydd bwriadol, yn hynod beryglus a gallan nhw arwain at straen ar adnoddau gwerthfawr, gan fynd â diffoddwyr tân i ffwrdd o argyfyngau eraill lle gallai bywydau fod mewn perygl.

Meddai'rCynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae tanau mynydd bwriadol yn gostus ac yn niweidiol a fyddan nhw ddim yn cael eu goddef. Am hynny, rydyn ni'n cefnogi Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyda’u hymgyrch Dawns Glaw.

“Mae cyfrifoldeb arnon ni hefyd i sicrhau bod ein holl wastraff yn cael ei waredu yn y ffordd gywir a thrwy weithredwyr gwastraff cyfreithlon. Mae llosgi eitemau swmpus diangen hefyd wedi'i wahardd yn llwyr ar unrhyw adeg, ond yn enwedig nawr yn ystod yr argyfwng coronafeirws Covid-19.

“Yn anffodus, mae rhai o'n trigolion yn byw gydag anawsterau anadlu, tra bydd y rhai sy'n ynysu oherwydd bod gyda nhw symptomau o'r coronafeirws neu heintiau eraill tebyg i ffliw hefyd yn profi'r rhain, ac mae'n bwysig nad yw'r symptomau yma'n cael eu gwaethygu. Gall hyn arwain at straen ychwanegol ar ein gwasanaethau iechyd.”

Mae trigolion sy'n gadael sbwriel hefyd yn wynebu dirwyon am dipio anghyfreithlon. Gweithredwch mewn ffordd gyfrifol bob amser a chadwch eitemau swmpus nes ei bod yn bosibl eu gwaredu'n gywir.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gwybod bod llawer mwy o deuluoedd yn treulio amser gartref, yn coginio, golchi a defnyddio eitemau trydanol, sy'n cynyddu'r risg o dân posibl. Bydd dargyfeirio adnoddau hanfodol i ddelio â thanau bwriadol yn tynnu adnoddau sylfaenol a gwerthfawr i ffwrdd o gymunedau, gan roi risg ddiangen ar fywydau.

Bydden ni'n annog unrhyw un sydd â gwybodaeth maen nhw'n amau sydd wedi cael eu cynnau'n fwriadol, neu sy'n gweld unrhyw beth amheus, i ffonio 101, neu 'Taclo'r Tacle' yn ddienw ar 0800 555 111.

Os ydych chi'n gweld tân, neu unrhyw un sy'n cynnau tân, ffoniwch 999 ar unwaith.

Dilynwch gyngor y Llywodraeth a'r Gwasanaethau Iechyd ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol. Arhoswch Gartref. Gwarchodwch y GIG. Arbedwch Fywydau.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.