Emma Jonev1

Emma Jones

Yn ystod y cyfod anodd yma, mae gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn parhau i ddosbarthu i stepen drws cannoedd o drigolion ar draws Rhondda Cynon Taf.

Mae prydau poeth yn cael eu dosbarthu i 635 o bobl bob dydd (dydd Llun i ddydd Gwener), ac mae 600 o brydau wedi'u hoeri hefyd yn cael eu dosbarthu i'w bwyta ar y penwythnos.

Mae Emma Jones, 36 oed, o Ben-y-graig, yn un o'r rheiny sy'n dosbarthu Prydau Bwyd yn y Gymuned y Cyngor bob dydd. Mae hi a'i chydweithwyr yn gyrru 14 llwybr ar draws y Fwrdeistref Sirol. Bob blwyddyn maen nhw'n gyrru miloedd o filltiroedd.

Meddai Emma: “Rwy wrth fy modd â'm swydd. Mae’n llawer mwy na galwedigaeth yn unig. Mae’n ffordd o fyw ac yn rhan ohona i. Mae'r bobl rwy'n dosbarthu bwyd iddyn nhw bob dydd yn dibynnu arna i.

“I lawer, staff y gwasanaeth Prydau yn y Gymuned yw’r unig bobl maen nhw'n eu gweld drwy’r dydd. Rydyn ni'n gwneud llawer mwy na dim ond gadael y bwyd ar eu stepen drws. Rydyn ni hefyd yn gwirio eu lles ac yn holi a oes gyda nhw unrhyw bryderon. Os felly, rydyn ni'n rhoi gwybod i'r swyddfa ac mae rhywun yn mynd i'r afael â'r pryderon yma.

“Mae'r bobl yma'n dod yn rhan o fy nheulu estynedig. Maen nhw'n golygu cymaint i fi â fy nheulu fy hun. Mae mor anodd i’r bobl yma ar hyn o bryd, gan eu bod nhw'n methu â chael y cysylltiad wyneb yn wyneb arferol â ni.”

Gan gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol cyfredol y Llywodraeth yn ystod pandemig COVID-19, mae'r staff yn gadael prydau ar y stepen drws, camu'n ôl ac yn cael sgwrs gyda'r cleientiaid, gan wirio eu hiechyd a'u lles, cyn symud ymlaen at y cleient nesaf.

Mae nifer o brydau bwyd hefyd yn cael eu gosod tu fewn i'r eiddo, ger y drws ffrynt, cyn i'r staff gloi'r drws a gadael yr eiddo. Oherwydd problemau iechyd a symudedd, mae staff yn mynd i gartrefi 150 o gleientiaid bob dydd ac yn gweini eu prydau bwyd yn uniongyrchol. Maen nhw'n gwneud hyn oll gan wisgo Cyfarpar Diogelu Personol.

Gan deithio hyd at 50 milltir bob dydd - 2,400 milltir y flwyddyn - mae staff gwasanaeth Prydau yn y Gymuned y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol i'r bobl hynny sydd ei angen fwyaf, gan hefyd dosbarthu 259 o brydau bwyd bob wythnos i drigolion sy'n cael eu gwarchod y GIG ledled Rhondda Cynon Taf.

Mae Emma Jones, sy'n rhiant sengl gyda dau o blant, yn gweithio yn ardal Cwm Rhondda ac yn dweud ei bod hi wrth ei bodd â'i swydd. Tra bod ei phlant 8 oed ac 11 oed yn mynychu hybiau ysgol y Cyngor, mae hi'n dosbarthu'i phrydau yn y gymuned.

Ychwanegodd Emma: “Y peth cyntaf rwy'n ei wneud bob dydd yw llwytho'r prydau poeth ar fy fan, yna rwy'n sicrhau fy mod yn cyrraedd cartrefi pobl yr un amser bob dydd. Rwy'n mwynhau sgwrsio â'r bobl yma gymaint ag y maen nhw'n mwynhau sgwrsio â mi.

“Mae'n torri fy nghalon gweld cynifer ohonyn nhw'n cael pethau'n anodd ar hyn o bryd. Mae fy nghydweithwyr a minnau wrth ein boddau’n eu helpu. Mae'n fraint gwneud y gwaith yma.”

Meddai'rCynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, “Mae gweithwyr rheng flaen allweddol y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol, hyd yn oed yn ystod amgylchiadau mor anodd, a hoffwn dalu teyrnged i bob un o'r gweithwyr hynny sy'n parhau i gwblhau gwaith gwych yn ddyddiol.

“Mae sector gofal cymdeithasol y Cyngor yn darparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol wrth gefnogi unigolion yn eu cartrefi eu hunain yn ystod y cyfnod ansicr yma i ni i gyd. Yn ogystal ag edrych ar ôl eu teuluoedd eu hunain, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ofalu am y bobl hynny yn ein cymunedau sydd angen ein help hefyd.

“Mae’r Cyngor yn gweithio gyda gwirfoddolwyr a ymatebodd i ymgyrch gyhoeddus ym mis Mawrth ac sydd bellach yn gweithio ochr yn ochr â staff rheng flaen y Cyngor, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau cymuned i helpu’r rheiny yn ein cymunedau sydd angen cefnogaeth a chymorth.”

Aros Gartref. Diogelu'r GIG. Achub Bywydau.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.