new technology

Bydd llechi digidol (tablets) yn cael eu darparu i gartrefi preswyl y Cyngor i sicrhau bod modd i breswylwyr gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau a'u teuluoedd ar-lein.

O ganlyniad i'r mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith i ddiogelu a gwarchod preswylwyr cartrefi gofal, caiff ffrindiau a theuluoedd eu cynghori i beidio ag ymweld â'r cyfleusterau yma.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Oedolion a Phlant: "Er y mesurau cadw pellter cymdeithasol llym ac angenrheidiol y mae'n rhaid i ni eu dilyn, mae gan nifer o bobl y modd i gadw mewn cysylltiad wyneb yn wyneb â'u ffrindiau, teuluoedd a pherthnasau agos, yn ystod y cyfnod ansicr yma diolch i dechnoleg ddigidol.

"Mae'r cyswllt yma'n hollbwysig o ran lles meddyliol a chynnal agwedd gadarnhaol, o ganlyniad i hyn mae'r Cyngor wedi ceisio sicrhau mynediad i'r dechnoleg yma ym mhob un o'n lleoliadau gofal preswyl.

"Bydd ein staff yn cefnogi a chydlynu'r trefniadau er mwyn i breswylwyr barhau i fod mewn cysylltiad â'u ffrindiau a'u teuluoedd yn rheolaidd gan ddefnyddio'r llechi digidol yma. Byddan nhw ar gael o'r wythnos sy'n dechrau 6 Ebrill - er mwyn cefnogi sgyrsiau gan ddefnyddio Skype neu Facetime.

"Rydw i o'r farn y bydd sicrhau mynediad i'r dechnoleg yma'n cynnig cyfle i wella diwrnod pawb, gan roi'r cyfle i breswylwyr siarad ag wyrion neu rannu newyddion am y teulu.

"Bydd y dechnoleg yma'n helpu ffrindiau a theuluoedd y preswylwyr hynny yn ein cartrefi gofal i ddilyn a chydymffurfio â'r cyfyngiadau sydd wedi'u sefydlu o ran ymweld â’r cyfleuster. Bydd hefyd yn annog pawb i aros yn ddiogel yn y cartref." 

Bydd gan y cyfleusterau canlynol fynediad i'r dechnoleg yma o'r wythnos nesaf (sy'n dechrau 6 Ebrill):

 • Cartref Gofal Preswyl Tegfan, Trecynon.
 • Cartref Gofal Preswyl Cae Glas, y Ddraenen Wen.
 • Cartref Gofal Preswyl Troed-y-rhiw, Aberpennar.
 • Cartref Gofal Preswyl Tŷ Glynrhedynog, Glynrhedynog.
 • Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn, Y Gelli.
 • Cartref Gofal Preswyl Tŷ Pentre, Pentre.
 • Cartref Gofal Preswyl Parc Newydd, Tonysguboriau.
 • Cartref Gofal Preswyl Dan-y-Mynydd, y Porth.
 • Cartref Gofal Preswyl Cwrt Clydach, Trealaw.
 • Cartref Gofal Preswyl Garth Olwg, Pentre'r Eglwys.
 • Cartref Gofal Preswyl Ystrad Fechan, Treorci.

 Rydyn ni'n argymell bod ffrindiau a theuluoedd sy'n dymuno manteisio ar y dechnoleg yma'n cysylltu â'r cartrefi priodol.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Ebrill 2020