Untitled design (40)

Gwalia Healthcare, Rod Parker

Mae busnes yn Nhrefforest a gafodd ei effeithio gan y llifogydd diweddar bellach yn ôl ar ei draed. Mae cwmni Gwalia Healthcare yn cynhyrchu hylif diheintio dwylo gan ddefnyddio adnoddau lleol ac yn ei ddosbarthu ledled y DU.

Mae'r cwmni wedi cynhyrchu cyflenwad brys o 20,000 o boteli ar gyfer staff rheng flaen lleol, ac wedi creu 13 o swyddi newydd o ganlyniad i'w fuddsoddiad sylweddol yn ei linell gynhyrchu. Mae ôl troed carbon y cwmni'n isel iawn gan fod ei broses weithgynhyrchu gyfan yn digwydd ar y safle.

Mae'r cwmni, sydd â'i safle ar Ystad Ddiwydiannol Trefforest, yn arbenigo mewn cynhyrchu dyfeisiau meddygol a deunydd pacio ar gyfer cynnyrch fferyllol. Roedd yn un o gannoedd o fusnesau a gafodd eu heffeithio'n wael gan Storm Dennis 11 wythnos yn ôl, pan ddaeth ei waith gweithgynhyrchu i ben dros nos.

Yn ystod y chwe wythnos ar ôl y llifogydd, llwyddodd y cwmni i ailgydio yn 30% o'i allu gweithgynhyrchu a bodloni 85% o'i archebion, a hynny trwy newid i fodel cynhyrchu ddydd a nos. Cafodd ei gwsmeriaid gofal iechyd, meddygol a fferyllol eu blaenoriaethu. Yna, daeth argyfwng arall i'w herio nhw yn sgil pandemig y Coronafeirws.

Meddai Rod Parker, perchennog a chyfarwyddwr Gwalia Healthcare: “Mae ailsefydlu'r busnes wedi'r llifogydd yn ystod y misoedd diwethaf wedi bod yn anodd iawn. Cyn y pandemig, doedden ni ddim yn cynhyrchu hylif na gel diheintio dwylo. Penderfynon ni ganolbwyntio ar gynhyrchu'r pethau yma ein hunain gan fod nifer fawr o'n cwsmeriaid diwydiannol ddim angen cael eu harchebion gennym ni bellach.

“Roedden ni eisoes yn gallu creu'r poteli gwag a dod o hyd i’r gel a’r alcohol o fewn radiws o 10 milltir. Roedd y Cyngor wedi cysylltu â ni gan ofyn i ni gynhyrchu cymaint o hylif diheintio dwylo â phosib i'w staff. Yn ystod yr wythnos gyntaf yna, cafodd 12,000 o boteli'u cynhyrchu ar frys. Doedd dim llinell lenwi na theclyn dosbarthu ar gyfer y cynnyrch gyda ni.

“Ers hynny, mae llinell lenwi gyda ni ac mae llawer o ymholiadau gan gyrff cyhoeddus y DU yn ein cyrraedd ni o hyd. Mae'r holl broses yn cael ei chwblhau'n fewnol - o greu'r cynnyrch, y caeadau a'r poteli, i'r gwaith llenwi a'r gwaith pacio, sy'n rhoi mantais i ni dros unrhyw un arall sy'n gwneud hyn.

“Mae'r cynnyrch yn teithio tua 15 metr o un peiriant i'r llall, felly does dim angen pacio na storio'r cynnyrch yn allanol chwaith - siop un stop ydyn ni. O ganlyniad i hyn, mae modd i ni sicrhau bod ôl troed carbon y cynnyrch yn isel iawn.

“Rydyn ni wrthi’n buddsoddi £500,000 yn ein gallu cynhyrchu. Mae modd i hyn gyflenwi hyd at filiwn o boteli o gel yr wythnos. Dyma sut rydyn ni wedi llwyddo creu 13 o swyddi newydd, ac mae rhagor ar y gweill.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: “Mae cwmni Gwalia Healthcare, fel llawer o fusnesau eraill a gafodd eu heffeithio ledled Rhondda Cynon Taf, yn haeddu clod mawr am ei ymateb i'r llifogydd ym mis Chwefror. Bydd effaith Storm Dennis i'w gweld am flynyddoedd i ddod, ac mae'r argyfwng iechyd presennol hefyd wedi rhoi stop ar lawer o fusnesau.

“Roedd prinder hylif diheintio dwylo oherwydd y Coronafeirws. Mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth mae wedi'i chael gan Rod Parker a chwmni Gwalia Healthcare. Maen nhw wedi cyflenwi 20,000 o boteli i ni ar gyfer ein staff rheng flaen a'n staff gofal cartref.

“Dyma lwyddiant aruthrol i'r cwmni, sydd bellach yn creu cynnyrch newydd ar raddfa fawr. Maen nhw'n defnyddio deunyddiau lleol ac yn darparu cymorth i gyrff cyhoeddus ledled y DU. Mae ôl troed carbon isel iawn gyda'r cynnyrch hefyd gan fod pob elfen ohono'n cael ei gynhyrchu’n fewnol. Mae buddsoddiad sylweddol cwmni Gwalia Healthcare yn ei broses weithgynhyrchu wedi creu 13 o swyddi lleol newydd hyd yn hyn, sy’n hwb enfawr. ”

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 30th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.