easter eggs

Mae Clwb Pêl-droed Pontypridd a Chlwb Pêl-droed Iau Tref Pontypridd wedi dod ynghŷd i ddangos eu gwerthfawrogiad a diolch i weithwyr casglu gwastraff Cyngor Rhondda Cynon Taf. 

Mae ewyllys da'r ddau dîm yn golygu bod y gweithwyr wedi derbyn dros 180 o Wyau Pasg. Byddan nhw'n gweithio drwy gydol Gŵyl Banc y Pasg i gasglu holl wastraff trigolion yn ôl yr arfer. Does dim newidiadau i gasgliadau ddydd Gwener y Groglith na Gwyliau Banc ar ddyddiau Llun.

Mae'r arwyr rheng flaen yma wedi parhau i weithio trwy gydol yr argyfwng cenedlaethol ac mae llawer ohonyn nhw wedi mynd y tu hwnt i'r gofyn. Er mwyn parhau â'u gwaith arferol, mae rhai o'r gweithwyr hyd yn oed wedi symud allan o'u cartrefi er mwyn cadw aelodau'r teulu sy'n agored i niwed yn ddiogel. 

Roedd y ddau dîm pêl-droed am roi’r Wyau Pasg i’w chwaraewyr iau, ond roedd gyda'r plant syniad gwahanol. Roedden nhw am eu rhoi i'r arwyr rheng flaen sy’n gweithio’n galed i ddarparu gwasanaethau allweddol yn ein cymunedau.  

Mae trigolion eisoes yn dangos eu diolchgarwch i'r gweithwyr yma trwy adael nodiadau o ddiolch ar fagiau ailgylchu a biniau. Mae'r gweithwyr wir yn gwerthfawrogi'r weithred fach yma ac felly, dyma annog trigolion i ddweud diolch a'u helpu wrth eu gwaith.  

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth: “Mae'r caredigrwydd a'r ysbryd cymunedol sy'n cael eu dangos ledled Rhondda Cynon Taf yn ystod y cyfnod ansicr yma'n wych. Diolch i Glwb Pêl-droed Pontypridd a Chlwb Pêl-droed Iau Tref Pontypridd am beidio â meddwl amdanyn nhw eu hunain a rhoi'r Wyau Pasg i'n gweithwyr a'u teuluoedd. Byddan nhw'n eu gwerthfawrogi. 

“Hoffwn i hefyd ddiolch i'r gweithwyr sy'n casglu ein holl wastraff am barhau i ddarparu'r gwasanaeth rheng flaen allweddol yma trwy gydol y cyfnod yma. Mae pawb yn gwerthfawrogi'ch ymdrechion, fel y mae'r weithred garedig yma a holl ddymuniadau da ein trigolion yn eu profi. 

Ar hyn o bryd, does dim newid i'r casgliadau gwastraff, ynghyd â'r holl gasgliadau eraill wrth ymyl y ffordd fel gwastraff gwyrdd, cewynnau a gwastraff bwyd, er gwaethaf yr heriau rydyn ni i gyd yn eu hwynebu. Os oes rhywfaint o oedi cyn casglu gwastraff, rydyn ni'n gofyn i drigolion adael y gwastraff wrth ymyl y ffordd. Byddwn ni wedyn yn ei gasglu cyn gynted â phosibl.

Gan fod rhaid rheoli adnoddau staffio mewn modd effeithiol, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar y gwasanaeth os yw staff yn mynd yn sâl yn ystod y cyfnod yma. Dyma ofyn i chi fod yn amyneddgar os oes rhaid gwneud hyn. Byddwn yn ceisio aildrefnu casgliadau pan fydd y sefyllfa'n gwella. 

Dyma ofyn hefyd i drigolion helpu i gadw eu hunain a'n gweithwyr yn ddiogel, a hynny trwy olchi dolenni biniau ag olwynion a bocsys gwastraff bwyd cyn ac ar ôl casgliadau. Hefyd, cofiwch gadw pellter cymdeithasol o 2 fetr os ydych am gyfarch neu ddiolch i'r gweithwyr.

Mae holl staff y Cyngor, sy'n cael eu hystyried yn weithwyr allweddol ac sy'n gweithio yn ein cymunedau, yn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth.

I gael y newyddion diweddaraf am y gwasanaethau y mae'r Coronafeirws yn effeithio arnyn nhw, ewch i www.rctcbc.gov.uk/PublicHealthRCT. Ar gyfer ailgylchu a chasglu gwastraff, ewch i www.rctcbc.gov.uk/CVRecycling
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 9th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.