Dean-Emson

Dean Emson

Mae saith Canolfan Cydnerthedd yn y Gymuned y Cyngor a gafodd eu sefydlu yn sgil sefyllfa Coronafeirws COVID-19, yn “cogiau hanfodol yn olwynion ein cymunedau," yn ôl un rheolwr canolfan, y mae ei garfan yn helpu cannoedd o unigolion bob dydd.

Mae Dean Emson, 37 oed, o Abercynon, sy'n Rheolwr Carfan ar gyfer y Gwasanaethau yn y Gymuned, ac sydd, ers ffurfio Canolfannau Cydnerthedd Cymunedol y Cyngor ym mis Mawrth bellach wedi'i leoli yn y Ganolfan yng Nglynrhedynog. Mae'n gweithio gydag oddeutu 20 o unigolion sy'n cynnwys gweithwyr o'r Cyngor sydd wedi'u hadleoli ac aelodau o'r sector gwirfoddol a'r sector tai. Gyda'i gilydd, maen nhw'n cynorthwyo dros 200 o unigolion agored i niwed.

Eu prif nod yw rhoi cymorth i'r bobl hynny yn ein cymunedau ledled y Fwrdeistref Sirol sydd wedi cael cyngor gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru i hunan-ynysu – y rheiny sydd dros 70 oed, sy'n dioddef o afiechyd eisoes, sy'n feichiog, a hefyd y rheiny sydd â symptomau Coronafeirws.

Meddai Dean: “Mae'r rhain yn amgylchiadau pryderus ac anodd i gynifer o bobl, yn enwedig y rhai nad ydyn nhw'n gallu mynd y tu allan i'w heiddo, ac mae Canolfannau Cydnerthedd yn y Gymuned y Cyngor yma i gynnig cefnogaeth i drigolion bregus sy'n ynysu. Rydyn ni'n gwneud pethau syml megis siarad â nhw ar y ffôn, mynd i ôl meddyginiaeth, a threfnu bod bwyd yn cael ei ddosbarthu iddyn nhw o'r banc bwyd.

“Rydyn ni'n cael adborth hyfryd gan y rhai rydyn ni'n eu cefnogi ac mae'n braf gwybod bod ein hymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi. Mae'r holl staff a gwirfoddolwyr yn y Canolfannau Cydnerthedd yn cydweithio ac yn chwarae rhan hanfodol.

“Fel cogiau mewn olwyn, mae’r gefnogaeth gan reolwyr, fy nghydweithwyr yn y Canolfannau eraill, y bobl ar lawr gwlad ac asiantaethau ategol, yn ein galluogi i gael help ar gyfer y bobl sydd ei angen fwyaf. Does dim modd cyflawni hyn ar eich pen eich hun.

“Mae'r garfan sydd gyda ni yng Glynrhedynog yn cynnwys gweithwyr o'r Cyngor wedi'u hadleoli ac unigolion o'r sector gwirfoddol a'r sector tai. Dw i'n siŵr bydd y berthynas agos sydd wedi'i ffurfio yn para ymhell ar ôl trechu'r Coronafeirws.”

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae’r cyfnod digynsail yma wedi galw am frogarwch, ac yma yn Rhondda Cynon Taf, mae cynifer o bobl yn gwneud gwaith hollol wych.

“Mae’r Cyngor yn gweithio gyda channoedd o wirfoddolwyr a ymatebodd i ymgyrch gyhoeddus ym mis Mawrth ac sydd bellach yn gweithio ochr yn ochr â staff rheng flaen y Cyngor, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau cymuned i helpu’r rheiny yn ein cymunedau sydd angen cefnogaeth a chymorth.”

Hyd yn hyn mae dros 1,060 o bobl wedi dod ymlaen i wirfoddoli ac mae'r Cyngor yn gweithio'n galed i gyflawni'r gwiriadau angenrheidiol a chysylltu â phob unigolyn. Byddwch yn amyneddgar gyda ni ar yr adeg yma a byddwn ni mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl i drafod unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen.

Yn ogystal â hyn, mae miloedd o staff y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol i drigolion, ynghyd â chefnogaeth ychwanegol lle bo angen. Mae llawer o weithwyr y Cyngor wedi cael eu hadleoli o'u gwasanaethau arferol i gynorthwyo lle bo hynny'n bosibl i sicrhau bod y Cyngor yn gallu parhau i gynnal gwasanaethau hanfodol.

Mae carfanau sbwriel ac ailgylchu yn parhau i gasglu sbwriel a deunydd ailgylchu o'r cartrefi, tra bod staff Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Gwasanaethau i Blant yn gweithio gyda chydweithwyr mewn Addysg a gwasanaethau eraill i ddarparu cefnogaeth hanfodol i'r rheiny sydd mewn angen.

Mae dros 600 o brydau cymuned yn cael eu dosbarthu bob dydd ac mae gwasanaethau hanfodol yn cael eu darparu, er enghraifft, gofal plant i weithwyr allweddol a chymorth digartrefedd.

Mae holl staff y Cyngor sy'n cael eu hystyried yn weithwyr allweddol ac sy'n gweithio yn ein cymunedau, yn cadw at ganllawiau cadw pellter cymdeithasol y Llywodraeth.

Arhoswch Gartref. Diogelwch y GIG. Arbedwch Fywydau.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.