Helen Morgan

Mae ceisio gweithio swydd lawn amser a threulio digon o amser gyda'ch teulu yn gallu bod yn heriol bob amser - ond mae nifer o weithwyr rheng flaen y Cyngor yn dal ati i geisio gwneud hyd yn oed yn ystod yr argyfwng cenedlaethol yma.

Mae ystod o wasanaethau rheng flaen y Cyngor, gan gynnwys carfanau Gofal y Strydoedd, y rheiny sy'n gweithio yn y sector gofal i Blant ac Oedolion,  gweithwyr Addysg a swyddogion mewn meysydd eraill, yn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol i filoedd o drigolion ledled Rhondda Cynon Taf.

Mae llawer o weithwyr y Cyngor o feysydd fel y Gwasanaethau Diwylliannol, Arlwyo a Hamdden hefyd wedi'u hadleoli er mwyn cefnogi gwasanaethau rheng flaen allweddol yn ystod argyfwng cenedlaethol y Coronafeirws.

Ymhlith y gweithwyr hyn mae Helen Morgan, sy'n 41 ac yn byw ym Mhont-y-gwaith. Mae hi fel arfer yn gweithio fel cynorthwy-ydd cegin ac yn coginio gyda menter ArlwyoiWaith yn Nhŷ Trevithick, Abercynon.

Ers dechrau'r pandemig, mae Helen wedi’i hadleoli ac, erbyn hyn, mae hi’n gynorthwy-ydd gyda gwasanaeth Prydau Cymunedol y Cyngor, gan ddarparu 635 o brydau poeth bob dydd (dydd Llun i ddydd Gwener) i gartrefi'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn y Fwrdeistref Sirol. Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu 600 o brydau mae modd eu hail-gynhesu ar ddiwedd bob wythnos, i'w bwyta ar benwythnosau.

MeddaiHelen: “Rydw i wrth fy modd gyda fy rôl newydd yn ystod cyfnod sy'n anodd ac yn heriol i bob un ohonon ni. Yn ogystal â gweithio mewn cegin, rydw i wedi hefyd wedi bod yn dosbarthu prydau bwyd i bob rhan o’r Fwrdeistref Sirol.

“Mae'n swydd wahanol iawn i'r hyn rydw i'n ei wneud fel arfer, ond mae'n fraint gallu helpu i ddarparu gwasanaeth gwerthfawr ar gyfer trigolion sy'n agored i niwed  ac sy'n byw, ac yn hunan-ynysu, ar eu pennau eu hunain yn eu cartrefi.

“I rai o'r bobl yma sy'n agored i niwed, ni yw'r unig bobl maen nhw'n eu gweld bob dydd ac mae'n gyfle iddyn nhw gael sgwrs gyda ni. Rydyn ni'n gollwng prydau bwyd ond yn glust i wrando hefyd.

“Mae hwn yn gyfnod pryderus iawn, yn enwedig i bobl oedrannus neu fregus . Mae llawer ohonyn nhw'n byw ar eu pennau eu hunain - ac mae'r gwasanaeth Prydau Cymunedol yn darparu cefnogaeth hanfodol iddyn nhw.”

Mae Helen hefyd yn helpu ei phlant, sy'n 17, 16 a 12 oed, gyda'u haddysg yn ei chartref yn ystod y cyfnod yma, yn ogystal â gweithio 5 diwrnod yr wythnos.

“Fel rhiant sengl, rwy’n poeni am orfod mynd allan i weithio bob dydd, gan mai dim ond fi sy’n gofalu am fy mhlant ar hyn o bryd. Maen nhw'n poeni am fy iechyd i ac rwy'n poeni amdanyn nhw o hyd.

“Er hyn, rhaid i ni gyd dynnu at ein gilydd ac maen nhw’n sylweddoli mai dim ond un o filoedd o weithwyr rheng flaen allweddol ydw i, sy’n darparu gwasanaeth hanfodol i’r rhai sydd ei angen fwyaf.”

Meddai'rCynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg: “Mae gweithwyr rheng flaen allweddol y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol, hyd yn oed yn ystod amgylchiadau mor anodd, a hoffwn dalu teyrnged i bob un o'r gweithwyr hynny sy'n parhau i gwblhau gwaith gwych yn ddyddiol.

“Mae’r Cyngor yn gweithio gyda gwirfoddolwyr a ymatebodd i ymgyrch gyhoeddus ym mis Mawrth ac sydd bellach yn gweithio ochr yn ochr â staff rheng flaen y Cyngor, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau cymuned i helpu’r rheiny yn ein cymunedau sydd angen cefnogaeth a chymorth.”

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, mae gweithwyr y garfan Prydau Cymunedol yn curo ar ddrysau ac yn aros i'r prydau bwyd gael eu cymryd dan do - ac yn sicrhau eu bod yn cael sgwrs â defnyddwyr y gwasanaeth er budd eu lles.

Mae holl staff y Cyngor sy'n cael eu hystyried yn weithwyr rheng flaen allweddol i'w gweld yn ein cymunedau o ddydd i ddydd ac maen nhw'n sicrhau ar bob achlysur eu bod yn cadw at ganllawiau pellhau cymdeithasol y Llywodraeth.

Aros Gartref. Diogelu’r GIG. Achub Bywydau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 24th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.