Natalie Eshelby1

Natalie Eshelby

Mae gofalu am y bobl fwyaf agored i niwed sy'n byw yn ein cymunedau ar draws RhCT yn swydd sy'n rhoi cymaint o foddhad i Natalie Eshelby, yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd yma.

Mae hi wedi gweithio i'r Cyngor ers 14 o flynyddoedd ac mae ei swydd yn Ymarferydd Gofal a Chymorth yn rhan o'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion yn gallu bod yn feichus iawn ar brydiau. Ond mae hefyd yn swydd reng flaen hanfodol sy'n helpu cynifer o'n trigolion i ymdopi trwy gydol argyfwng cenedlaethol coronafeirws.

Mae swyddfa Natalie a'i chydweithwyr yn Nhŷ Elái. Maen nhw'n helpu'r trigolion i gyflawni'r hyn sydd fwyaf pwysig iddyn nhw er mwyn cynnal eu hiechyd meddwl a'u hiechyd corfforol.

Meddai Natalie: “Ers dechrau argyfwng coronafeirws, rydyn ni wedi newid y ffordd rydyn ni'n gweithio yn gyfan gwbl. Rydyn ni'n helpu pobl i gadw'n ddiogel a chadw at eu trefnau dyddiol gymaint â phosibl.

“Fel arfer, rydyn ni'n helpu pobl i fod mor annibynnol ag sy'n bosibl. Mae hyn yn anodd iawn ar hyn o bryd, yn arbennig i'r rheiny sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas ac sy'n gorfod aros gartref."

Mae Natalie yn byw ym Mhen-y-graig. Mae hi a staff gofal cymdeithasol y Cyngor yn parhau i helpu'r trigolion mwyaf agored i niwed yn ystod y cyfnod anodd yma er mwyn eu cadw nhw'n ddiogel, eu helpu nhw i ymdopi a bod ar gael i'r rheiny sydd angen y cymorth fwyaf.

Mae swydd Natalie yn gofyn ei bod hi'n cynorthwyo cynhalwyr bob dydd ond,
ers dechrau argyfwng COVID-19, mae hi hefyd yn gofalu am ei thad-cu sy'n 84 oed, sef Bryan Harris, sy'n cael gofal yn ei dŷ ei hun gan y Cyngor.

“Mae carfan Cymorth Gartref y Cyngor yn wych. Rwy wedi gweld o brofiad personol gyda'm tad-cu sut maen nhw'n mynd y tu hwnt i'r disgwyliadau ar yr adeg anodd yma er mwyn gofalu am bobl sy'n agored i niwed.

“Rwy mor ddiolchgar am yr holl ofal a chymorth maen nhw'n eu rhoi i'm tad-cu ac i gynifer o bobl eraill ledled ein Bwrdeistref Sirol.

“Yn rhan o'm swydd, rwy’n cynnal asesiadau ac yn paratoi cynlluniau gofal i'r bobl sydd angen cymorth – ond mae gweithio'n amser llawn fel Ymarferydd Gofal a Chymorth a gofalu am rywun yn fy mywyd personol yn heriol iawn.

“Rwy’n falch o ddweud bod fy nghydweithwyr yn y Cyngor a minnau i gyd yn gweithio’n agos gyda’n gilydd ac yn cyflawni pethau cadarnhaol. Mae'n anhygoel gweld gwaith caled ac ymroddiad staff a theuluoedd wrth ofalu am y rheiny sydd ewn angen, a'r cymunedau'n dod at ei gilydd ar adeg hynod anarferol."

Un o'r heriau mwyaf i staff gofal cymdeithasol y Cyngor yw gorfod siarad ag unigolion, eu teuluoedd a'u cynhalwyr dros y ffôn neu drwy alwadau fideo yn hytrach na mynd allan i gwrdd â nhw. Gall hyn fod yn anodd i rai pobl sy'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu fel hyn.

Ychwanegodd Natalie: “Mae peidio ag ymweld â nhw yn tanseilio gwerthoedd y bobl sy'n gweithio i'r adran gofal cymdeithasol. Mae'n anodd iddyn nhw ac yn dorcalonnus.

“Ond rydyn ni'n parhau i gadw mewn cysylltiad â'r bobl fwyaf agored i niwed, gan wirio eu hiechyd a'u lles a chynnig cefnogaeth a sicrwydd ar adeg pan maen nhw angen y rhain fwyaf.

“Rydyn ni hefyd yn gweithio'n agos gyda'r sector gwirfoddol yn ogystal â staff nyrsio, therapi, meddygol a fferyllfa mewn ysbytai a'r gymuned, gweithwyr proffesiynol seiciatryddol, swyddogion tai a gofal sector annibynnol – yn y bôn, pwy bynnag sydd ei angen i sicrhau bod gan yr unigolyn y cyfle gorau i fyw bywyd normal ac annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

“Rydyn ni'n gwneud hyn oherwydd ein bod ni wir yn poeni amdanyn nhw.”

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a’r Gymraeg: “Mae holl weithwyr allweddol rheng flaen y Cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth ardderchog, hyd yn oed yn ystod amgylchiadau hynod anodd, ac rwy'n talu teyrnged i bob un o'r gweithwyr yma sy'n gwneud gwaith gwych bob dydd.

“Mae sector gofal cymdeithasol y Cyngor yn darparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol wrth gefnogi unigolion yn eu cartrefi eu hunain yn ystod y cyfnod ansicr yma i ni i gyd. Yn ogystal â gofalu am eu teuluoedd eu hunain, maen nhw'n gwneud popeth o fewn eu gallu i ofalu am y bobl hynny yn ein cymunedau sydd angen ein help hefyd. "

Arhoswch Gartref. Diogelwch y GIG. Arbedwch Fywydau

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 28th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.