Food Distribution Centre

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi trawsnewid Canolfan Hamdden Sobell yn Ganolfan Dosbarthu Bwyd yn ystod argyfwng cenedlaethol COVID-19, y Coronafeirws.

Ers dechrau'r argyfwng COVID-19, mae dros 2,700 o bobl wedi cysylltu â'r Cyngor i ofyn am gefnogaeth a chymorth gyda phethau fel siopa, casglu meddyginiaeth, cerdded eu cŵn a delio ag unigrwydd.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: “Mae yna lawer o unigolion mewn cymunedau ledled Rhondda Cynon Taf sydd angen cymorth ar hyn o bryd, ac mae'r Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu er mwyn helpu'r bobl yma.

“Ar hyn o bryd mae angen sawl math o gymorth ar breswylwyr - gall gynnwys bod yn llais ar waelod y ffôn neu gasglu meddyginiaeth o fferyllfeydd, darparu bwyd neu hyd yn oed ofalu am anifeiliaid anwes.

“Mae Canolfan Dosbarthu Bwyd y Cyngor bellach yn fwrlwm o weithgarwch, gydag aelodau o staff a gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gofal a chymorth i’r rhai sydd ei angen yn ystod y cyfnod anodd yma."

Mae'r Cyngor yn brysur yn cysylltu â phob unigolyn ar y rhestr o bobl sy'n cael eu gwarchod er mwyn eu cofrestru gyda chynllun parseli bwyd Llywodraeth Cymru.

I'r rhai nad ydyn nhw ar y rhestr yma, ond sydd â gofynion dietegol arbennig, neu sy'n methu coginio eu prydau bwyd eu hunain, neu sy'n methu dibynnu ar gymorth gan deulu a ffrindiau, mae modd iddyn nhw dderbyn cefnogaeth uniongyrchol gan y Cyngor.

Er mwyn cydlynu dosbarthiad bwyd ar draws y Fwrdeistref Sirol, mae'r Cyngor wedi sefydlu Canolfan Dosbarthu Bwyd sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr, boed yn weithwyr y Cyngor neu'n wirfoddolwyr.

Wedi'i leoli ym mhrif neuadd yr Ynys, Aberdâr, sydd fel arfer yn cael ei defnyddio ar gyfer nifer o weithgareddau chwaraeon. Mae lloriau amddiffynnol arbenigol a nifer o silffoedd bellach wedi'u gosod yno.

Mae miloedd o eitemau o fwyd bellach ar y silffoedd ac yn cael eu hanfon yn ddyddiol at y rhai sydd mewn angen.

Hyd yma, mae'r Cyngor a'i asiantaethau partner wedi derbyn cefnogaeth dros 1,000 o wirfoddolwyr, ledled y Fwrdeistref Sirol, sy'n barod i helpu a chyflawni pob math o ddyletswyddau.

Dydy Canolfan Dosbarthu Bwyd y Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Sobell DDIM ar agor i'r cyhoedd. Mae'r adeilad yn cael ei ddefnyddio gan staff y Cyngor, ei bartneriaid a'i wirfoddolwyr ac mae pob un yn cadw at y canllawiau pellhau cymdeithasol wrth baratoi pecynnau bwyd, a fydd yn cael eu dosbarthu ar hyd Rhondda Cynon Taf.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.