vulnerable

Mae adran Safonau Masnach y Cyngor yn gwneud gwaith sylweddol i amddiffyn trigolion rhag sgamiau sy'n gysylltiedig â'r Coronafeirws, gan gynnwys cynnal ymarferion diogelu ychwanegol gyda'r rhai sy'n arbennig o agored i niwed.

Ers dechrau’r argyfwng Coronafeirws, mae sgamwyr wedi bod yn targedu trigolion trwy nifer o ddulliau - ar y ffôn, dros e-bost a thrwy negeseuon testun. Mae carfan Safonau Masnach RhCT yn dweud bod nifer y sgamiau yn cynyddu bron bob dydd, ac yn annog ein holl drigolion i fod yn arbennig o wyliadwrus.

Mae diweddariadau rheolaidd am y sgamiau yma'n cael eu rhannu ar Facebook (@RCTTradingStandards), tra bod cyngor a hyfforddiant hefyd ar gael ar wefan Friends Against Scams - https://www.friendsagainstscams.org.uk/. Os ydych chi'n credu eich bod wedi dioddef yn sgil sgam, dylech roi gwybod i Action Fraud ar unwaith - https://www.actionfraud.police.uk/.

Un o'r gweithgareddau pwysig y mae’r garfan Safonau Masnach yn ymgymryd ag ef bellach yw sicrhau lles defnyddwyr y gwasanaeth 'trueCall'. Lansiwyd y fenter 'trueCall' yn 2017 er mwyn rhoi dyfais sy'n blocio galwadau ffôn twyllodrus i unigolion sy'n agored i niwed. Ers i'r prosiect ddechrau, mae tua 160 o'r dyfeisiau yma wedi'u gosod yn Rhondda Cynon Taf, a mwy na 71,000 o alwadau wedi'u hatal.

Yn ystod yr argyfwng presennol, mae ein swyddogion yn cysylltu â defnyddwyr gwasanaeth i ofyn a ydyn nhw wedi dioddef sgamiau, a hefyd yn cynnig cyngor ac yn asesu eu lles cyffredinol. Mae manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau cyfellio'n cael eu cyhoeddi lle bo angen, er mwyn sicrhau bod unigolion yn siarad â rhywun yn rheolaidd.

Mae ‘trueCall’ hefyd wedi nodi nifer o broblemau diogelu posibl hefyd, gan ein  hannog ni i gydweithio â’n partneriaid er mwyn diwallu anghenion pob unigolyn. Mae’r gwaith yma’n cynnwys darparu cymorth ehangach o fewn y Cyngor a gyda phartneriaid allanol fel Cyngor ar Bopeth, Age Cymru, Interlink RhCT a Chymdeithas Alzheimer's Cymru.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Diwylliant: “Yn anffodus, yn sgil argyfwng cenedlaethol y Coronofeirws, mae cynnydd sylweddol wedi bod mewn sgamiau ac mae nifer o drigolion wedi'u targedu - yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed. Mae aelodau ein carfan Safonau Masnach yn gweithio'n galed iawn i rannu gwybodaeth am y sgamiau maen nhw'n effro iddyn nhw, ac yn annog trigolion i wirio pob gohebiaeth amheus a digymell yn ystod y cyfnod yma.

“Mae'r gwaith gyda defnyddwyr 'trueCall' yn enghraifft arall o sut rydyn ni’n gweithio gyda'n gilydd ym mhob rhan o’r Cyngor er mwyn helpu i sicrhau nad yw trigolion yn teimlo’n unig. Wrth gyflawni eu gwaith, mae ein swyddogion safonau masnach hefyd yn sicrhau bod defnyddwyr ein gwasanaethau'n cadw'n iach yn gyffredinol trwy ddarparu gwybodaeth a'u cyfeirio at feysydd eraill o fewn y Cyngor a/neu sefydliadau partner pan fydd angen cymorth pellach arnyn nhw."

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 21st Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.