Library - Internal-10

Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y nifer y trigolion sydd, yn ddiweddar, wedi bod yn defnyddio cynnwys ar-lein AM DDIM yn Llyfrgelloedd RhCT – fe wnaeth 231 o ddefnyddwyr newydd ymuno ym mis Mawrth, wrth i'r adnodd gael ei ehangu cyn yr argyfwng iechyd presennol.

Mae'r amrywiaeth o lyfrau y mae modd eu lawrlwytho a'r cynnwys sydd ar gael i'w defnyddio gartref wedi cynyddu, i gyd-fynd â'r angen i gau adeiladau llyfrgell a'r gwasanaeth llyfrgell teithiol oherwydd y Coronafeirws. Mae modd i drigolion gofrestru'n gyflym ar-lein, drwy wasgu’r ddolen 'Ymuno â'r Llyfrgell' ar y dudalen we yma.

Mae'r adnoddau ar-lein estynedig bellach yn cynnwys Borrowbox (e-lyfrau/e-lyfrau llafar), Comics Plus, Zinio (cylchgronau digidol), Tranpsarent Language Online, Llwybrau Treftadaeth ac Archifau Lluniau Digidol Llyfrgelloedd RhCT.  Yn ddiweddar, gyda chymeradwyaeth Ancestry.com, mae ProQuest wedi galluogi mynediad dros dro i adnodd hanes teuluol Ancestry. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gael mynediad i filiynau o gofnodion cyfrifiad, cyfeiriaduron, ffotograffau a llawer yn rhagor.

library-WELSH - Copy

Roedd cyfanswm o 231 o ddefnyddwyr newydd wedi hunan-gofrestru i gael mynediad at gynnwys ar-lein Llyfrgelloedd RhCT yn ystod mis Mawrth 2020. Caiff hyn ei adlewyrchu gan gynnydd o 78% mewn benthyciadau e-lyfrau a chynnydd o 163% mewn archebion e-lyfrau. Bu cynnydd hefyd o 30% mewn benthyciadau e-lyfrau llafar, a chynnydd o 31% mewn archebion e-lyfrau llafar.

Mae hyn yn dilyn buddsoddiad cenedlaethol sylweddol i brynu adnoddau e-lyfrau ac e-sain ychwanegol cyn argyfwng y Coronafeirws, gyda'r bwriad o barhau â'r ymgysylltiad cynyddol yma yn y tymor hir.

Meddai'r Cynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol: "Mae'r cynnwys ar-lein sydd ar gael drwy Lyfrgelloedd RhCT yn adnodd ardderchog i drigolion, sydd ddim â’r modd i ddefnyddio’u llyfrgell leol na’r llyfrgell deithiol ar hyn o bryd, yn dilyn y mesurau iechyd cyhoeddus angenrheidiol sydd mewn grym. Does dim rhaid i chi fod yn aelod presennol o'r Llyfrgell i gofrestru ar-lein, ac mae'r broses gofrestru yn un cyflym.

"Mae'n galonogol iawn gweld nifer y defnyddwyr newydd yn cynyddu'n sylweddol drwy gydol mis Mawrth, sef pan cafodd yr adnoddau eu ehangu cyn argyfwng iechyd y Coronafeirws. Mae'r Cyngor yn parhau i hyrwyddo'r gwasanaeth yma a'i ehangu ymhellach lle bo modd – a’r ychwanegiad diweddaraf yw'r adnodd ymchwil teuluol, Ancestry."

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.