YEP-SM-Banner-Welsh - Copy

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor yn parhau i ddatblygu ei weithgareddau a chymorth dyddiol i bobl ifainc – o glybiau ieuenctid ar-lein i heriau Zoom, sesiynau negeseuon gwib a gweithgareddau ar-lein.

Mae ysgolion a chlybiau ieuenctid ar gau o hyd o ganlyniad i'r argyfwng Coronafeirws cenedlaethol, ond mae'r Gwasanaeth YEPS yn parhau i roi cymorth i bobl ifainc trwy www.wicid.tv a'i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae ei ystod o gynnwys rhyngweithiol yn helpu pobl ifainc i gadw mewn cysylltiad a derbyn cymorth. Dyma rai o'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnig gan y Gwasanaeth YEPS:

---------------------

Sesiynau negeseuon gwib

BETH?  Mae gweithwyr ieuenctid wrth law i ateb ymholiadau a chael sgwrs.

PRYD?  Llun-Gwener o 12pm-2pm a 6-8pm.

BLE?  Ewch i wefan Wicid.TV, a chliciwch ar y botwm sgyrsio pinc.

---------------------

Clybiau Ieuenctid Ar-lein

BETH?  Mae clybiau ieuenctid wedi'u sefydlu'n barod yn cwrdd ar-lein trwy Zoom – gan gynnwys pump yng Nghwm Rhondda, pedwar yng Nghwm Cynon a saith yn ardal Taf-elái.

PRYD?  Maen nhw'n cwrdd un noson yr wythnos rhwng 6pm a 7pm

BLE?  Cliciwch ar y dolenni canlynol sy'n cynnwys gwybodaeth am sut mae modd dod o hyd i'ch cod Zoom ar gyfer pob clwb – Cwm Rhondda, Cwm Cynon a Thaf-elái.

---------------------

Rhaglen weithgareddau ar-lein

BETH?  Mae pum gweithgaredd yn cael eu cyhoeddi bob dydd gan y garfan YEPS.

PRYD?  Mae modd manteisio ar y gweithgareddau o 12pm dydd Llun i ddydd Gwener.

BLE?  Mae modd dod o hyd i'r rhaglen a dolenni ar Wicid.TV yma.

--------------------- 

Sesiynau Zoom wythnosol

BETH?  Heriau, cyrsiau a sesiynau rhyngweithiol (popeth o ymarfer corff i ddysgu am ffotograffiaeth a thriciau hud a lledrith!)

PRYD?  Mae llawer o bethau yn digwydd trwy gydol yr wythnos – amserlen yma.

BLE?  Mae'r sesiynau yn cael eu cynnal trwy gyfleuster cynadledda fideo, Zoom.

---------------------

Sesiwn cwestiwn ac ateb ar Instagram

BETH?  Mae'r Gwasanaeth YEPS yn mynd yn fyw gyda dau aelod o staff i ateb cwestiynau wedi'u cyflwyno gan bobl ifainc, ac i gael hwyl!

PRYD?  Bob nos Fercher, o 6pm.

BLE?  Mae'r sesiwn yn cael ei chynnal ar gyfrif Instagram YEPS – @yepsrct.

---------------------

Mae gan wefan Wicid.TV flogiau, erthyglau a manylion cyswllt asiantaethau – gan gynnwys staff iechyd meddwl yn rhannu profiadau mae modd uniaethu â nhw a gwybodaeth atgyfeirio i'r rhai mewn angen.  Mae cymorth a gwybodaeth yn seiliedig ar faterion penodol ar gael, tra bod her hwyl sy'n gysylltiedig ag aros gartref yn cael ei osod ar y cyfryngau cymdeithasol bob wythnos.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Oedolion a Gwasanaethau i Blant: “Mae'r argyfwng Coronafeirws wedi dod â heriau mawr ac ansicrwydd i bobl ifainc, mae'n gyfnod lle mae anghenion iechyd meddwl a lles wedi cynyddu. Felly mae ein Gwasanaeth YEPS – a'i allu i gysylltu â phobl ifainc mae angen cymorth arnyn nhw yn ystod y cyfnod anodd yma – yn amhrisiadwy.

“Mae arlwy ar-lein y Gwasanaeth YEPS wedi bod ar waith ers i'r argyfwng Coronafeirws ddechrau, ac mae'n cynyddu'n gyson. Mae'n wych gweld technoleg newydd yn cael ei chroesawu i alluogi 16 o'n clybiau ieuenctid i gwrdd unwaith yr wythnos er enghraifft. Mae hefyd yn golygu bod gweithwyr ieuenctid yn cyrraedd rhagor o bobl ifainc trwy sesiynau negeseuon gwib, cynadledda fideo, gweithgareddau ar-lein a sesiynau cwestiwn ac ateb ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

“Byddwn i'n annog pobl ifainc ledled y Fwrdeistref Sirol i fynd i Wicid.TV – lle mae'r gweithgareddau yma'n cael eu cydlynu – i fynd ati i gymryd rhan.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 29th Ebrill 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.