Fly Tipper Finned 1 PR web

Mr Paul Andrew Davies, o Aberpennar, fe wnaethoch chi dipio yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf ac fe gawsoch chi'ch dal yn y weithred – gan gerdded i ffwrdd gyda dirwy o bron i £2000 am y weithred!

Os byddwch chi'n tipio'n anghyfreithlon yn RhCT, byddwch chi'n cael eich dal. Dyma'r rhybudd mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ei roi wrth i droseddwr arall gael ei ddal!

Yn ystod pandemig y Coronafeirws, mae mannau agored wedi troi'n llinellau bywyd i lawer o drigolion ac mae'n hanfodol ein bod i gyd yn gofalu am yr ardaloedd yma er mwyn sicrhau eu bod yn lân, yn wyrdd ac yn ddiogel i'w mwynhau. Mae bellach yn bwysicach fyth bod y rhai sy'n difetha ein Bwrdeistref Sirol yn cael eu herlyn am eu gweithredoedd anghyfrifol.

Mae preswylydd o Aberpennar wedi cael dirwy o £1971 am dipio SGIP YN LLAWN LLWYTH o wastraff yn anghyfreithlon yn Gelli Isaf, Trecynon. Roedd Mr Davies yn meddwl y gallai ennill arian sydyn ar ben ei gyflog drwy waredu'r gwastraff a difetha priffyrdd RhCT! Roedd Mr Davies wedi'i gyflogi fel gyrrwr gan gwmni hurio sgipiau lleol ar y pryd. Roedd yn gwagio'r llwyth yn anghyfreithlon fel bod modd iddo logi'r sgip allan, yn ddiarwybod i'w reolwr, a phocedi'r arian ychwanegol.    

Pan oedd Swyddogion Gorfodi Gofal y Strydoedd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnal archwiliad rheolaidd o'r ffordd sy'n arwain at Gelli Isaf yn Nhrecynon, sy'n cael ei adnabod yn lleol fel y "Chicken Factory," daethon nhw ar draws llwyth mawr o wastraff a gafodd ei dipio'n anghyfreithlon. 

Roedd y gwastraff yn cynnwys tystiolaeth yn ymwneud ag eiddo yn ardal Hirwaun. Fe wnaeth Swyddogion Gorfodi Gofal y Strydoedd gyfweld â phreswylydd yr eiddo yma a gyfaddefodd mai ei wastraff e oedd hwn, ond ei fod wedi llogi sgip gan gwmni lleol a'i fod wedi talu £247.00 am y sgip. 

Doedd perchennog y cwmni sgip ddim yn effro i weithredoedd ei weithiwr ar y pryd ac nid oedd yn gwybod sut daeth y gwastraff yma i fod ar y safle. Yna edrychodd y perchennog drwy dracwyr cerbydau ei yrwyr a darganfu fod Mr Davies wedi bod ar ryw berwyl drwg! Cafodd yr wybodaeth yma ei rhannu â'r Swyddogion Gorfodi a chafodd Mr Davies ei ddiswyddo o'i rôl yn y cwmni llogi sgipiau. 

Plediodd Mr Davies, sy'n 35 oed, yn euog i'r cyhuddiadau yn Llysoedd Ynadon Merthyr Tudful ar 10 Awst a chafodd ei erlyn am Dipio Anghyfreithlon o dan Adran 33 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990. Cafodd y diffynnydd ddirwy o £1065 am ei weithredoedd a gorchmynnwyd iddo dalu £800 o gostau, yn ogystal â gordal dioddefwyr o £106. 

 

Fydd achosion o dipio'n anghyfreithlon, taflu sbwriel neu beidio â chodi baw cŵn mewn man cyhoeddus ddim yn cael eu goddef yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r achos diweddaraf yn dangos y bydd y Cyngor yn defnyddio pob un o'i bwerau i ddal unigolion sy'n gyfrifol am ddifetha ei drefi a'i gefn gwlad.  

Yn ogystal â chynnal gwiriadau rheolaidd ledled y Fwrdeistref Sirol ac ymateb i bryderon sy'n dod i law, mae gan y Cyngor nifer o gamerâu dirgel, teithiol sy'n cael eu gosod mewn lleoliadau allweddol er mwyn dal troseddwyr wrthi'n tipio'n anghyfreithlon.

Mae gan y Cyngor wasanaeth casglu sbwriel sych, gwastraff bwyd a chewynnau wythnosol, a hynny heb gyfyngiad. Mae hefyd nifer o ganolfannau ailgylchu yn y gymuned ledled y Fwrdeistref Sirol, felly does dim esgus i dipio'n anghyfreithlon, yn enwedig eitemau mae modd i'r Cyngor eu casglu wrth ochr y stryd neu'u hailgylchu yma yn Rhondda Cynon Taf.

Meddai Nigel Wheeler, Cyfarwyddwr Cyfadran Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng Flaen ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf: "Fyddwn ni ddim yn goddef achosion o dipio'n anghyfreithlon yn ein Bwrdeistref Sirol, does DIM esgus i ddifetha ein trefi, strydoedd a phentrefi gyda'ch gwastraff. Byddwn ni'n dal y troseddwyr sy'n gyfrifol.

"Fel y mae'r achos yma'n ei ddangos, rydyn ni'n ymchwilio i BOB adroddiad am dipio'n anghyfreithlon a byddwn ni'n darganfod yr holl fanylion fel y mae'r troseddwr diweddaraf yma wedi ei ddarganfod.

"Mae cael gwared ar wastraff wedi'i dipio'n anghyfreithlon yn ein Bwrdeistref Sirol yn costio miloedd o bunnoedd – arian allai gael ei wario ar wasanaethau rheng flaen allweddol.

"Byddwn ni'n defnyddio POB un o'n pwerau i erlyn y troseddwyr sy'n gyfrifol. Mae nifer o'r eitemau rydyn ni'n cael gwared arnyn nhw o'n strydoedd, trefi a mynyddoedd yn eitemau y gallai'r troseddwr wedi mynd â nhw i Ganolfan Ailgylchu yn y Gymuned neu gallen nhw wedi cael eu casglu wrth ochr y stryd, a hynny heb gost ychwanegol."

I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod i ni am achosion o Dipio'n Anghyfreithlon, Ailgylchu a Chanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn RhCT, dilynwch y Cyngor ar Facebook/Twitter neu alw heibio i www.rctcbc.gov.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 13th Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.