Skip to main content

Prosiect Datblygu Mawr ym Mhontypridd i Gychwyn yn Fuan

Bingo Hall Pontypridd

Cyn bo hir, bydd cynllun ailddatblygu mawr yn dechrau ym Mhontypridd. Bydd adeiladau'r hen Neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's yn cael eu dymchwel yn dilyn cais llwyddiannus am gymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

Fel y gwnaethpwyd gydag adfywiad hen ganolfan siopa Dyffryn Taf, sydd bellach yng nghamau olaf y cynllun mawr i ddatblygu adeiladau Llys Cadwyn, mae'r Cyngor wedi gweithredu drwy gaffael y ddau safle sydd wedi'u hesgeuluso er mwyn cyflymu'r adfywio strategol ehangach yn nhref Pontypridd.

Mae'r cytundeb cychwynnol ar gyfer yr hen Neuadd Bingo wedi'i osod, ac mae disgwyl i'r contractwr ddechrau gwaith ar y safle ddydd Llun, 24 Awst. Mae disgwyl i'r gwaith cychwynnol - a fydd yn cael ei gadw yn yr adeilad ei hun - bara 18 i 20 wythnos.  Bydd y contractwr yn defnyddio ffens dros dro a rhwystrau i gerddwyr ar y llwybrau troed o amgylch yr adeiladau, a bydd y cam yma hefyd yn gofyn am ddarparu a gwaredu sgipiau a gosod cabin ar gyfer y safle ac unedau dihalogi.  Ar y cam yma, dydyn ni ddim yn disgwyl y bydd angen unrhyw fesurau rheoli traffig, ond ni fydd modd cael mynediad at gefn Tesco (gan gynnwys y grisiau).

Yn dilyn cwblhau'r cam cychwynnol yma, bydd contractwr dymchwel yn cael mynediad i'r safle i ddymchwel yr holl strwythur i lefel y stryd. Mae disgwyl i'r gwaith yma bara 12 i 14 wythnos. Bydd y safle'n cael ei amgylchynu gan wal dros dro cyn cychwyn ar ailddatblygu'r safle.

Mae ailddatblygu'r safle amlwg yma yn hanfodol ar gyfer twf yn y dyfodol a llwyddiant y dref, ond mae modd ystyried ffurfiau a defnydd amrywiol i'r adeiladau yma.  Mae diffyg buddsoddiad gan berchnogion preifat wedi golygu bod yr adeiladau wedi dadfeilio dros y blynyddoedd. Mae eu cyflwr mor wael, dyw hi ddim yn hyfyw yn economaidd i'w defnyddio eto fel y maen nhw.

Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gofyn am gyngor masnachol arbenigol ar opsiynau hyfyw, ac mae'n hyderus y bydd, fel perchennog newydd yr adeiladau, yn gallu sicrhau'r canlyniad gorau i'r dref. 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT: "Mae cam cyntaf ailddatblygu'r hen neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's yn nodi carreg filltir pwysig wrth ailddatblygu Tref Pontypridd, sydd wedi'i nodi fel ardal strategol o bwys o ran ein heconomi ein hunan ac mewn cyd-destun rhanbarthol ehangach.

"Mae gan Bontypridd le canolog yng nghalon Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gyda gwelliannau aruthrol i drafnidiaeth a chysylltedd gan Metro De Cymru, mae'n hollbwysig ein bod ni'n cynyddu apêl y dref a manteisio ar y lleoliad fel lle da i fyw a gweithio.

"Mewn ffordd debyg i ddatblygiad Llys Cadwyn ar safle hen ganolfan siopa Dyffryn Taf, mae'r Cyngor wedi gweithredu i sicrhau'r safle a dechrau'r prosiect adfywio mawr yma, yn dilyn diffyg buddsoddiad gan berchnogion preifat. Roedd y ddau adeilad ar ben uchaf y dref yn hyll iawn yr olwg.

"Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu cymorth wrth alluogi'r Cyngor i ddatblygu ein huchelgeisiau ar gyfer cyflwyno gwelliannau trawsnewidiol ym Mhontypridd.

Ychwanegodd y Cynghorydd Robert Bevan, Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu, a Thai: "Dyma gam cyffrous arall yng ngweledigaeth uchelgeisiol y Cyngor i ddatblygu Pontypridd yn lleoliad o bwys yn Ne-Ddwyrain Cymru. Mae nifer o brosiectau trawsnewidiol ar waith neu ar fin cael eu cwblhau.

"Mae'r gwaith i Lys Cadwyn bron ar ben, gyda dau o'r tri adeilad eisoes wedi'u cyflwyno i'r Cyngor; ac mae ailddatblygu YMCA a Chanolfan Gelf y Miwni ar waith.

"Mae busnesau yn y dref wedi bod yn cwyno ers sbel am olwg y Neuadd Bingo a chlwb nos Angharad's, yn enwedig busnesau ar ben uchaf y dref. Rydw i'n sicr y byddan nhw'n falch o weld y Cyngor yn gweithredu unwaith eto drwy brynu'r safle a dechrau'r gwaith adfywio.

"Rydyn ni nawr yn gweithio gyda'n hymgynghorwyr i edrych ar ystod o opsiynau ar gyfer defnydd hyfyw o'r gofod yma yng nghanol y dref, ac rydw i'n edrych ymlaen at weld cynnydd y gwaith ailddatblygu yma yn y dref."

Wedi ei bostio ar 21/08/20