Library - Internal-11

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor yn ehangu ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' i gynnwys tair cangen arall, gan ddechrau ddydd Iau, 6 Awst.

Bydd modd i ddarllenwyr brwd ledled y Fwrdeistref Sirol ddewis a chadw hyd at 5 llyfr drwy gatalog ar-lein y Cyngor neu drwy ffonio:

  • Llyfrgell Glynrhedynog - 01443 570021
  • Llyfrgell Hirwaun - 01685 811144
  • Llyfrgell Pont-y-clun - 01443 237843

Mae'r Cyngor eisoes yn cynnig ei wasanaeth 'Archebu a Chasglu' newydd yn y canghennau canlynol:

  • Llyfrgell Aberpennar - 01443 570016
  • Llyfrgell Rhydfelen - 01443 570009
  • Llyfrgell y Porth - 01443 562227
  • Llyfrgell Pontypridd (Llys Cadwyn) - 01443 562211
  • Llyfrgell Treorci - 01443 773204
  • Llyfrgell Aberdâr - 01685 880050

Mae modd ichi’ch hun ddewis llyfrau neu ofyn i'r llyfrgellydd ddewis rhai ar eich rhan ar sail eich diddordebau a'r mathau o lyfrau rydych chi'n eu mwynhau. Wedyn, bydd staff y llyfrgell yn trefnu apwyntiad i chi ddod i gasglu'r llyfrau o ba bynnag un o'r llyfrgelloedd uchod sydd orau gennych chi.

Caiff yr hoff archebion eu paratoi gan staff y Cyngor, a chaiff yr holl lyfrau eu rhoi o’r neilltu am 72 awr cyn iddyn nhw fod ar gael i'r cyhoedd. Mae modd benthyca'r llyfrau am dair wythnos yn ôl yr arfer, a bydd angen eu dychwelyd i'r llyfrgell lle rydych chi'n eu casglu nhw.

Catalog Llyfrau Ar-lein

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor hefyd wedi ailafael yn rhywfaint o'r gwasanaethau hanes lleol, gan dderbyn ymholiadau ar ffurf negeseuon e-bost neu dros y ffôn. Hoffech chi gysylltu â'r gwasanaeth yma? Ffoniwch 01443 778956 neu e-bostio Llyfrgell.Gyfeirio@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Yn ogystal â hynny, rydyn ni wedi ailafael yng ngwasanaeth cludo 'Gartref' y Gwasanaeth Llyfrgelloedd. Bydd staff yn dod â llyfrau i gwsmeriaid hŷn a'r rheiny sy'n agored i niwed. Er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd, fydd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Teithiol y Cyngor ddim yn ailagor am y tro.

Manteisiwch ar Wasanaeth Llyfrgelloedd y Cyngor o'ch Cartref  

Meddai'rCynghorydd Rhys Lewis, Aelod o'r Cabinet ar faterion Cymunedau Cryfach, Lles a Gwasanaethau Diwylliannol: "Rwy wrth fy modd, yn dilyn llwyddiant cychwynnol ein gwasanaeth 'Archebu a Chasglu', ein bod bellach mewn sefyllfa i ehangu'r gwasanaeth i dri lleoliad arall ar draws ein Bwrdeistref Sirol.

"Bydd hyn yn golygu y bydd naw o'n 13 cangen yn gweithredu er mwyn cynnig y gwasanaeth newydd yma, sydd ar gael i holl ddefnyddwyr y llyfrgell yn y Fwrdeistref Sirol.

"Cafodd Gwasanaethau ein Llyfrgelloedd eu hatal dros dro o ganlyniad i argyfwng y Coronafeirws, fel sawl gwasanaeth arall y Cyngor. Roedd rhaid cau pob safle er mwyn cadw'r cyhoedd yn ddiogel.

"Cafodd staff ein llyfrgelloedd eu hadleoli i gefnogi meysydd gwasanaeth allweddol yn y Cyngor wrth i'r Awdurdod Lleol ymateb i'r argyfwng cenedlaethol. Fodd bynnag, wrth i ni barhau i wneud cynnydd cadarnhaol parthed mynd i'r afael â'r feirws, mae modd i'r Cyngor barhau i ehangu'r ddarpariaeth gan gynnig y Gwasanaeth Archebu a Chasglu newydd mewn tair llyfrgell arall.

"Mae diogelwch ein staff a'r cyhoedd yn flaenoriaeth i ni bob amser ac, er bod ein llyfrgelloedd ni'n dal i fod ar gau am y tro, mae'r Gwasanaeth Llyfrgelloedd yn dal i sicrhau bod modd i'n trigolion fanteisio ar amrywiaeth eang o adnoddau o'u cartrefi.

“Mae'r rhain yn cynnwys llyfrau a llyfrau llafar y modd eu lawrlwytho, archifau ffotograffau, cynnwys theori gyrru, mwy na 300 o gylchgronau a phecynnau ar-lein i helpu pobl i ddysgu iaith newydd. Mae'r rhain i gyd yn adnoddau rhagorol sy'n golygu bod modd i drigolion barhau i ddefnyddio ein gwasanaeth llyfrgelloedd yn ystod y cyfnod yma."

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 3rd Awst 2020

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.